منابع مقاله درمورد ارزش بازار، اندازه شرکت، رشد شرکت

نوامبر 30, 2018 0 Comments

نمودار4-6: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین
جدول 4-8 نتیجه تخمین رگرسیون بین متغیر وابسته کیو توبین و متغیر مستقل WCIP یکباردر بخش Tobin’s q(I) بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-9) و یکباردر بخش Tobin’S q(II) با حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-10) را نشان می دهد.
جدول4-8: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست سرمایه گذلری سرمایه در گردش
متغیرها
Tobin’s q( I)
Tobin’s q) II)
کیو توبین(بخش اول)
کیو توبین (بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCIP
سیاست سرمایه گذاری
1884/0
0193/0
174/0
0142/0
SIZE
اندازه
——
——
1855/0-
0001/0
GROWTH
رشد
——
——
052/0
0142/0
LVRG
اهرم مالی
——
——
2853/0
0003/0
DW
دوربین واتسن
81/1
86/1
R-sqared
ضریب تعیین
63/0
66/0
(Prob)F-statistic
آماره فیشر
000/0
000/0
جدول 4-8 در بخش اول نشان می دهد اگر سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش (WCIP) یک درصد افزایش یابد با خطای 2 درصد ارزش بازار شرکت ( q Tobin’s ) 19 درصد افزایش مییابد.
بخش Tobin’s q(II) علاوه بر متغیر مستقل WCIP، سه متغیر کنترلی اندازه، رشد و اهرم مالی هم در معادله تخمین زده می شوند و نتیجه نشان می دهد ، ورود متغیر کنترلی به معادله تاثیر بسیار جزئی داشته است. به عبارت دیگر، معادله Tobin’s q (II) همانند نتیجه تخمین بخش اول (Tobin’s q (I)) با کاهش حدوداً 2 درصد ضریب متغیر مستقل WCIP با خطای 4/1 درصد معنی آماری دارد. رشد شرکت یک تاثیر مثبت 5 درصد با خطای 4/1 درصد را نشان میدهد و همین رابطه با ضریب 28 درصد و با سطح بالای اطمینان برای اهرم مالی وجود دارد. اما اندازه شرکت یک رابطه منفی 18 درصد با سطح اطمینان بالا را نشان می دهد. بنابراین فرضیه صفر پذیرفته وفرضیه مقابل آن رد می شود و می توان نتیجه گرفت که شرکت ها ی عضو نمونه این پژوهش در این زمینه محافظه کارانه عمل می کنند.مدل برازش شده به شرح زیر می باشد:
مدل4-4
با توجه به جدول 4-8 و مقدار احتمال آماره فیشر مشخص میگردد که مدل رگرسیون خطی این فرضیه معنادار میباشد. ضریب تعیین این مدل در بخش اول (Tobin’s q (I)) برابر 63/0 و بخش دوم (Tobin’s q (II)) برابر 66/0 است، گویای این مطلب می باشد که در مدل کیو توبین 66 درصد از تغییرات متغیر وابسته سودآوری به وسیله متغیر مستقل سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش و متغیرهای کنترلی قابل پیش بینی است. همانطور که مشخص است با اضافه شدن متغیرهای کنترلی به معادله، قابلیت پیشبینی متغیر وابسته سه درصد افزایش یافت. همچنین آزمون متغیرهای اضافه شده (ضمیمه الف-11) نشان می دهد، فرضیه صفر در سطح خطای 5 درصد رد میشود. بدین معنا که متغیرهایی کنترلی جزء متغیرهای اصلی این مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
با توجه به نتایج تخمین مدل Tobin’s q (II) طبق جدول 4-8 مقدارآماره دوربین واتسن برای متغیرهای تحقیق 86/1 (بین 5/1 تا 5/2) میباشد، میتوان نتیجه گرفت که باقیمانده ها ناهمبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-6) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیماندههای استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده(ضمیمه الف-12) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر می باشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیمانده ها مورد تایید قرار گرفته است.بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر آماره های VIFکوچکتر از 5 ومقادیرTOL نزدیک به یک می باشند (ضمیمه الف-8)، بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تائید فرضیات زیربنایی، بنابراین به نتایج حاصل از مدل میتوان اطمینان کامل داشت.
4-4-2-2 آزمون فرضیه دوم
هدف از فرضیه دو تعیین تاثیر نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش یک شرکت روی روشهای اندازهگیری سودآوری عملکرد است. بطور خاص، سوال پژوهش این است که، آیا یک رابطه معناداری بین سیاست متهورانه تامین مالی شرکت و سودآوری وجود دارد. هدف از فرضیه دو رسیدن به این نتیجه است، اگر یک شرکت از رویکرد متهورانه برای سیاست تامین مالی شرکت استفاده کند یا به عبارت دیگر، با استفاده از بالاترین سطح تامین مالی سرمایه در گردش از طریق بدهیهای جاری، سودآوری شرکت افزایش خواهدیافت. انتظار داریم، این استراتژی هزینههای تامین مالی شرکت را کاهش و در نتیجه سودآوری را افزایش دهد. بنابراین، بیانیه بالا به وسیله تجزیه و تحلیل فرضیه به صورت زیر آزمون میشود:
که نشان دهنده سودآوری بالاترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتها و نشان دهنده سودآوری پایین ترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکتهاست. فرضیه صفر بالا و فرضیه مقابل آن آزمون میکند که آیا بالاترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش شرکت ها ، پائینترین سودآوری را در مقابل سودآوری پائینترین سطح سیاست تامین مالی سرمایه در گردش ایجاد نمیکند.
در مرحله اول سودآوری عملکرد شرکت ها ی موجود در نمونه براساس روش اندازهگیری حسابداری، یعنی بازده دارائیها (ROA) اندازهگیری میشود در مرحله دوم باید نمونه صنعت به ترتیب نسبتهای محاسبه شده سازماندهی شوند. دادههای توصیفی WCFP در مقایسه با ROA صنایع در جدول 4-9 به صورت زیر به نمایش گذاشته شده است.
جدول4-9: نتایج میانگین وانحراف معیار 8 ساله نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها
صنایع
میانگین(انحراف معیار) WCFP
میانگین(انحراف معیار) ROA
پیمانکاری صنعتی
85/0
?17/0?
01/0
?11/0?
ساخت محصولات فلزی
71/0
?28/0?
05/0
?14/0?
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
70/0
?2/0?
07/0
?08/0?
فراورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای
69/0
?08/0?
12/0
?08/0?
خودرو و ساخت قطعات
65/0
?13/0?
07/0
?07/0?
مواد و محصولات دارویی
62/0
(15/0)
14/0
?07/0?
ماشین آلات و تجهیزات
61/0
?25/0?
04/0
?12/0?
ماشین آلات و دستگاه‌های برقی
60/0
?06/0?
07/0
?02/0?
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات
58/0
?16/0?
10/0
?08/0?
فلزات اساسی
56/0
?2/0?
09/0
?14/0?
قند و شکر
55/0
?15/0?
16/0
?06/0?
منسوجات
55/0
?14/0?
04/0
?03/0?
لاستیک و پلاستیک
55/0
?16/0?
07/0
?14/0?
کاشی و سرامیک
51/0
?16/0?
07/0
?09/0?
محصولات چوبی
44/0
?11/0?
04/0
?07/0?
سیمان، آهک و گچ
43/0
?23/0?
25/0
?13/0?
سایر محصولات کانی غیرفلزی
43/0
?13/0?
09/0
?11/0?
محصولات شیمیایی
0.42
?22/0?
19/0
?16/0?
استخراج کانه های فلزی
39/0
?19/0?
16/0
?18/0?
استخراج ذغال سنگ
37/0
?08/0?
28/0
?09/0?
دومین سوال این پژوهش این است آیا بالاترین میانگین نسبت WCFP رابطه مثبتی با بالاترین میانگین نسبت ROA دارد؟ این هدف بطور واضح از طریق مشاهدات هر یک از بخشهای صنعت در این پژوهش مورد استفاده قرار میگیرد.
نمودار 4-7: میانگین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت
جدول 4-9 و نمودار4-7 نشان می دهند. صنعت پیمانکاری صنعتی بطور متوسط بالاترین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش (85%) را دارا میباشد. اما این صنعت در نمودار 4-2 بطور متوسط پائینترین نسبت بازده دارایی را بین صنایع دارد. در حالیکه صنعت استخراج ذغالسنگ پائینترین میانگین نسبت WCFP (37%) را دارا میباشد اما ROA این صنعت با 28 درصد بالاترین میانگین این نسبت را دارد . مشاهده بیشتر جدول 4-9 انحراف معیار در هر صنعت را برای دو متغیر ROA و WCFP نشان می دهد. آماره انحراف معیار جدول 4-9 بطور گرافیکی در دو نمودار 4-8 (انحراف معیار WCFP) و نمودار 4-2 (انحراف معیار ROA) به نمایش گذاشته شده است.
نمودار4-8: انحراف معیار سیاست تامین مالی سرمایه در گردش برای هشت سال صنعت
نسبت انحراف معیار منعکس شده در جدول 4-9 نشان میدهد که بزرگترین انحراف معیار، بیشترین تغییرات داده‌های مربوط به روابط صنعت بین ROA و WCFP میباشد. نسبت انحراف معیار WCFP مربوط به صنعت ساخت محصولات فلزی (28 درصد) بالاترین و صنعت ماشین آلات و دستگاههای برقی (6درصد) پائینترین مقدار را در جدول نشان میدهند. در حالیکه نسبت انحراف معیار ROA مربوط به صنعت استخراج کانههای فلزی (18درصد)بالاترین و صنعت ماشین الات و دستگاههای برقی (2درصد) پائینترین مقدار را در جدول نشان می دهد. بنابراین همان قضاوت را میتوان به متغیرهایی نسبت داد، که تغییرات موجود بین روش محاسبه سودآوری ROA را به وجود آوردهاند.
در این تحقیق تاثیر بدهیهای جاری یک شرکت روی سودآوری با نمودار پراکندگی تجزیه و تحلیل میشود و نتایج خط رگرسیون ساده بین این دو متغیر، در دو نمودار 4-8 (WCFPو ROA) و نمودار 4-9 (WCFPو Tobin’s q) نمایش داده میشود. نمودار 4-9 یک روند رو به پائین با افزایش بدهیهای جاری را نشان میدهد.
نمودار4-9: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارایی ها
اما نمودار 4-10 یک روند رو به رشد را نشان می دهد در این نمودار افزایش بدهیهای جاری یک شرکت، ارزش بازار هر کدام از شرکتها را افزایش می دهد.
نمودار4-10: خط رگرسیون ساده بین نسبت سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و کیو توبین
4-4-2-2-1 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل بازده دارایی ها
جدول 4-10 سطح معناداری روش اندازهگیری ROA را با توجه به نتیجه تخمین رگرسیون این مدل در دو بخش نشان می دهد. بخش اول (ROA(I)) با نسبت WCFP بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-13) و بخش دوم (ROA(II)) با نسبت WCFP و با حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-14) انجام شده است.
جدول4-10: رگرسیون تجزیه وتحلیل بازده دارایی و تامین مالی سرمایه در گردش
متغیرها
ROA(I)
ROA(II)
بازده داراییها(بخش اول)
بازده داراییها(بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCFP
سیاست تامین مالی
227/0-
0000/0
0506/0
0729/0
SIZE
اندازه
——
——
0313/0
0137/0
GROWTH
رشد
——
——
0433/0
0000/0
LVRG
اهرم مالی
——
——
427/0-
0000/0
DW
دوربین واتسن
9674/1
9340/1
R-sqared
ضریب تعیین
6931/0
7804/0
Prob(F-statistic)
آماره فیشر
0000/0
0000/0
در بخش اول ضریب منفی WCFP نشانه یک رابطه منفی بین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارائیهاست. تجزیه و تحلیل بیشتر نشان میدهد که افزایش یک درصدی WCFP (به معنی افزایش میزان متهورانه بودن) با کاهش 23 درصدی ROA با سطح اطمینان بالا همراه است. به هر حال هنگامی که متغیرهای کنترلی اندازه، رشد و اهرم مالی با WCFP در مدل ترکیب میشوند، با افزایش 5درصدی ROA با اطمینان 95 درصد معنای آماری ندارد. . اندازه شرکت یک تاثیر مثبت 3 درصد با اطمینان 95 درصد را نشان میدهد و همین رابطه با ضریب 4 درصد و با سطح بالای اطمینان برای رشد شرکت وجود دارد. اما اهرم مالی شرکت یک رابطه منفی 43 درصد با سطح اطمینان بالا را نشان می دهد. بنابراین فرضیه صفر پذیرفته وفرضیه مقابل آن رد می شود و می‌توان نتیجه گرفت که شرکت ها ی عضو نمونه این پژوهش در این زمینه محافظه کارانه عمل می کنند.مدل برازش شده به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *