منابع مقاله درمورد اندازه شرکت، ارزش بازار، سطح معنادار

نوامبر 30, 2018 0 Comments

مدل4-5
با توجه به جدول 4-10 مقدار خطای آماره فیشر مشخص میگردد (prob=0) و مدل رگرسیون خطی این فرضیه معنادار میباشد. ضریب تعیین این مدل در بخش اول (ROA) برابر 69/0 و در بخش دوم برابر 78/0 میباشد و نشان می دهد در مدل ROA حدود 78 درصد از تغییرات متغیر وابسته (بازده دارائی) به وسیله متغیرهای مستقل (سیاست تامین مالی سرمایه در گردش) و کنترلی قابل پیشبینی است. همانطور که مشخص است با اضافه شدن متغیرهای کنترلی به مدل قابلیت پیش بینی متغیر وابسته حدود 9 درصد افزایش یافته است. با توجه به نتیجه آزمون متغیرهای حذف شده (ضمیمه الف-15) فرضیه صفر در سطح معناداری 95 درصد رد میشود، بدین معنا که متغیرهای کنترلی جزء متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
بدلیل اینکه آماره دوربین واتسن برای متغیرهای تحقیق 93/1 (بین 5/1 تا 5/2) میباشد میتوان نتیجه گرفت باقیمانده ها نا همبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-17) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده(ضمیمه الف-16) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر می باشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیمانده ها مورد تایید قرار گرفته است.بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر خطاهای آماره های VIFکوچکتر از 5 ومقادیرTOL نزدیک به یک می باشند (ضمیمه الف-18)،بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تایید تمام فرضیات زیربنایی ، به نتایج حاصل از مدل میتوان اطمینان کامل داشت.
4-4-2-2-2 سیاست تامین مالی سرمایه در گردش در مقابل کیو توبین
جدول 4-11 نتیجه تخمین رگرسیون مدل Tobin’s q را در دو بخش نشان میدهد. نتیجه تخمین این مدل در بخش اول (Tobin’s q ( I)) فقط با نسبت WCFP و بدون حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-19) و در بخش دوم (Tobin’s q (II)) نسبت WCFP را با حضور متغیرهای کنترلی (ضمیمه الف-20) نشان میدهد.
جدول4-11: رگرسیون تجزیه وتحلیل کیوتوبین وسیاست تامین مالی سرمایه در گردش
متغیرها
Tobin’s q( I)
Tobin’s q)II(
کیو توبین(بخش اول)
کیو توبین(بخش دوم)
ضریب
احتمال
ضریب
احتمال
WCFP
سیاست تامین مالی
2205/0
0007/0
1616/0
0500/0
SIZE
اندازه
——
——
175/0-
0002/0
GROWTH
رشد
——
——
0554/0
0089/0
LVRG
اهرم مالی
——
——
1535/0
1235/0
DW
دوربین واتسن
8366/1
8583/1
R-sqared
ضریب تعیین
6295/0
6558/0
Prob(F-statistic)
آماره فیشر
0000/0
0000/0
در بخش اول، ضریب مثبت WCFP نشان می دهد، رابطه مثبت بین سطح سیاست متهورانه تامین مالی و ارزش بازار شرکت (Tobin’s q) با نرخ 22 درصد در سطح بالای از لحاظ آماری معنی‌دار است. بخش دوم جدول 4-11 با تجزیه و تحلیل بیشتر نشان میدهد، که متغیر WCFP و متغیرهای کنترلی روی کیو توبین تاثیر میگذارند.بطوریکه این رابطه مثبت را به 16درصددر سطح اطمینان 95 درصد کاهش می دهد. بنابراین افزایش نسبت WCFP با افزایش سودآوری همراه است. اندازه شرکت یک تاثیر منفی 17 درصد در سطح اطمینان بالا را نشان میدهد. رشد شرکت تاثیر مثبت 6درصد در سطح بالای اطمینان نشان می‌دهد. تاثیر مثبت حدود 12 درصدی اهرم مالی در سطح اطمینان 95درصد از نظر آماری معنی‌دار نیست. بنابراین فرضیه صفر رد وفرضیه مقابل آن پذیرفته می شود ومی توان نتیجه گرفت که شرکتهای عضو نمونه این پژوهش در این زمینه متهورانه عمل میکنند. مدل برازش شده به شرح زیر می باشد:
مدل4-6
با توجه به جدول 4-11 مقدار احتمال آمار فیشر(0=prob) مدل رگرسیون خطی این فرضیه را معنادار نشان می دهد. ضریب تعیین این مدل نشان می دهد، در بخش اول (Tobin’s q ( I)) حدود 63 درصد و در بخش دوم (Tobin’s q (II)) حدود 66 درصد از تغییرات متغیروابسته (کیو توبین) بوسیله متغیرهای مستقل (سیاست تامین مالی سرمایه در گردش) و کنترلی قابل پیشبینی است. همچنین با اضافه شدن متغیرهای کنترلی به مدل قابلیت پیشبینی متغیر وابسته حدود 3 درصد افزایش یافته است.نتیجه آزمون متغیرهای حذف شده (ضمیمه الف-21) در سطح معناداری 95 درصد رد میشود، بدین معنی که متغیرهای کنترلی جزء متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
بدلیل اینکه آماره دوربین واتسن برای متغیرهای تخمین 86/1 (بین 5/1 تا5/2) میباشد میتوان نتیجه گرفت باقیماندهها ناهمبسته هستند. بعلاوه با توجه به جدول ماتریس همبستگی متغیرها (ضمیمه الف-17) کلیه مقادیر نزدیک صفر میباشد بنابراین می توان گفت تقریبا همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
در نمودار پراکنش باقیمانده های استاندارد شده در مقابل پیشبینیهای استاندارد شده(ضمیمه الف-22) روندی مشاهده نشده وتقارن مشاهدات حول خط صفر می باشد، بنابراین همگنی در واریانس باقیماندهها مورد تایید قرار گرفته است. بعلاوه با توجه به اینکه کلیه مقادیر خطای آماره های VIFکوچکتر از 5 ومقادیرTOL نزدیک به یک میباشند (ضمیمه الف-18)، بنابراین مشکل همخطی بین متغیرهای مستقل و کنترلی نیز در مدل مشاهده نشد. در مجموع با توجه به تایید تمام فرضیات زیربنایی، به نتایج حاصل از مدل می توان اطمینان کامل داشت.
4-4-2-3 آزمون فرضیه 3
هدف از فرضیه سوم تعیین تاثیر اندازه، رشد و اهرم مالی یک شرکت برسودآوری عملکرد آن شرکت می باشد. بنابراین یک تجزیه و تحلیل کافی از سوال 3 به آن پاسخ خواهد داد: آیا سودآوری عملکرد یک شرکت به اندازه و رشد و اهرام مالی بستگی دارند؟
هر یک از متغیرهای کنترلی بطور مستقل با روشهای اندازهگیری عملکرد مرتبط هستند نتایج یافتههای گرافیکی با استفاده از ارقام بیان میشود و به وضوح تاثیر متغیرها راتوصیف میکند. در این بخش از مقایسه بین محاسبات بازده دارائیها و کیو توبین طبق جداول7،8،10و11 این فصل استفاده میشود.
نمودارها در این بخش نشاندهنده نتایج آماری حاصل از رگرسیون و در شش شکل بیان میشود. برای هر متغیرکنترلی دو نمودار پراکندگی استفاده میشود، اولین نمودار نشاندهنده خط رگرسیون بازده دارایی و دومین نمودار نشاندهنده خط رگرسیون کیو توبین است. نمودارها، توصیفی از متغیرهای کنترلی یعنی اندازه، رشد و نسبت اهرم مالی هستندو برای مقایسه ROA و Tobin’s q شرکت ها ی عضو نمونه به نمایش گذاشته شدهاند.
4-4-2-3-1 اندازه
درابتدا، تاثیر اندازه را روی ROA (نمودار 4-11) بررسی میکنیم. بدیهی است که یافتههای این دادههای آماری به طور قوی خوشهای هستند، خط ROA یک روند افزایش، همراه با افزایش اندازه شرکت را نشان میدهد. اما خط کیو توبین در نمودار 4-12 با افزایش اندازه شرکت کاهش مییابد این انعکاس منفی نشان میدهد که اندازه شرکت روی ارزش بازار شرکت تاثیر ندارد.
نمودار4-11: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و بازده دارایی ها
نمودار 4-12: خط رگرسیون ساده بین اندازه شرکت و کیوتوبین
در نتیجه نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون تاثیر اندازه شرکت برسودآوری آنرا نشان میدهد. جداول 7،8،10و11 این فصل، بیانگر تاثیر منفی معنیدار اندازه شرکت روی کیو توبین و تاثیر مثبت معنیدار آن روی بازده دارائیها می باشد. به عبارت دیگر، اگر اندازه یک شرکت یک درصد افزایش یابد، ROA حدود 3 تا 5 درصد (جداول7 و 10) افزایش مییابد و کیو توبین حدود 17 تا 5/18 درصد(جداول 8 و 11)کاهش مییابد.
4-4-2-3-2 رشد
سطح رشد یک شرکت براساس تغییرات در ارزش فروشهای سالانه شرکت به فروش سال قبل محاسبه میشود. نتایج نشان می دهد که ROA همراه با رشد فروش (نمودار 4-13) افزایش مییابد، این ادعا با نتایج توبین (نمودار 4-14) تایید شد به این معنی که ارزش بازار شرکت ها همراه با افزایش فروش آنها تحت یک انحراف اساساً بالا افزایش مییابد.
نمودار 4-13: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و بازده دارایی ها
نمودار 4-14: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیو توبین
نهایتاً، نتایج رگرسیون رشد شرکت در جداول 7،8،10و11 این فصل کامل کننده نمودارهای پراکندگی میباشد، اگر در آمد فروش شرکت ها با نرخ یک درصد افزایش یابد، ROA هم با نرخ حدود 4 تا 6 درصد افزایش و در سطح قوی آماری معنیدار(جداول7 و 10) است وهمچنین کیو توبین با افزایش حدود 5 تا 6 درصد در سطح اطمینان 95 درصد از نظرآماری معنیدار (جداول 8 و 11) است.
4-4-2-3-3 اهرم مالی
این متغیر کنترلی با نسبت کل بدهی ها بر کل دارائیها محاسبه میگردد و کل بدهیها بطور مساوی در هر دو روش محاسبه سودآوری یعنی، بازده داراییها و کیو توبین لحاظ میشوند. یافتهها در نمودار 4-15 (ROA) و نمودار 4-16 (کیو توبین) نشان داده میشوند. تاثیر اهرم مالی روی ROA منفی است زیرا افزایش جمع بدهیها در تامین مالی یک شرکت منجر به کاهش بازده دارائیها میشود.
در نتیجه ممکن است یک تصور اقتصادی ایجاد شود، مبنی بر اینکه میزان بالای بدهیهای بلندمدت با میزان بالایی از هزینه سرمایه بلند مدت همراه است. از طرف دیگر ارزش بازار (کیو توبین) یک شرکت با افزایش کل بدهیها یک روند کاهشی را (نمودار 4-15) نشان میدهد. این روند کاهش با انحراف بسیار کم است و باعث کاهش اعتماد طلبکاران تجاری شرکتها میشود.
نمودار 4-15: خط رگرسیون ساده بین نسبت اهرم مالی و بازده دارایی ها
نمودار 4-16: خط رگرسیون ساده بین رشد یک شرکت و کیوتوبین
در نتیجه برای تجزیه و تحلیل از طریق رگرسیون و نتایج تخمین از جدول7،8،10و11 استفاده میشود. یک درصد افزایش اهرم مالی با کاهش حدود 37 تا 43 درصد بازده داراییها در سطح بالایی از نظر آماری معنی‌دار است(جداول7و10). اما با افزایش حدود29 درصد کیو توبین در فرضیه یک در سطح اطمینان95 درصد (جدول8) همراه است، در صورتیکه در فرضیه دو با افزایش کیو توبین به اندازه 15 درصد در سطح اطمینان95 درصد از لحاظ آماری معنادار(جدول11) نمیباشد.
در فرضیه های یک و دو هر دو مدل ROA و Tobin’s q یکبار بدون حضور متغیرهای کنترلی و بار دیگر با حضور متغیرهای کنترلی تخمین زده شده اند و نتایج در جداول (7،8،10و11) نشان داده شده است. در نتایج تخمین با حضور متغیر های کنترلی، ضریب تعیین معادله ROA در فرضیه یک حدود 16 درصد و در فرضیه دوم حدود 3درصد افزایش یافته است. همچنین ضریب تعیین معادله Tobin’s q در فرضیه اول حدود 9درصد و در فرضیه دوم حدود 3 درصد افزایش را نشان می دهد. براین اساس باحضور متغیرهای کنترلی در مدل تحقیق میزان قابلیت پیش بینی تغیرات متغیر وابسته بوسیله متغیر مستقل افزایش می یابد.
بعلاوه، نتایج آزمون متغیر های حذف شده برای مدل ROA در فرضیه اول طبق ضمیمه الف-5 و در فرضیه دوم طبق ضمیمه الف-15و برای مدل Tobin’s q در فرضیه اول مطابق ضمیمه الف-11 و در فرضیه دوم مطابق ضمیمه الف-21 به اتفاق نشان می دهند، فرضیه صفر در سطح معناداری 95 درصد رد میشود. بدین معنا که متغیرهای کنترلی جزو متغیرهای اصلی مدل بوده و به معادله تعلق دارند.
4-5- خلاصه
در فصل چهارم، هر سه فرضیه تحقیق مقابل دادههای تجربی مربوطه آزمون شدند. از آمارههای اصلی تجزیه و تحلیل رگرسیون برای پاسخ به سئوالات تحقیق و فرضیه ها استفاده شد.همچنین براساس وضوح نتایج آزمونهای متغیرها در این پژوهش از جداول و نمودارها استفاده شد. خلاصه ای ازنتایج آزمون فرضیههای پژوهش در جدول4-12 ارائه شده است.درفصل 5 یافته های این تحقیق خلاصه شده و تنها با نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *