منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام

یعقوب نژاد و همکاران (1389) به تحقیقی با عنوان “ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سود آوری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران” پرداختند. به این منظور تعداد 86 شرکت در طی دوره زمانی 1381- 1386 انتخاب گردید. روش تحقیق حاضر پیمایشی – اکتشافی از نوع همبستگی است که در تحلیل رگرسیون استفاده می شود. نتایج تحقیق نشان میدهد بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری رابطه عکس وجود دارد. همچنین اگر دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی،دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد افزایش یابد منجر به کاهش سودآوری در شرکتها خواهد شد، و مدیران می توانند با کاهش دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی، دوره گردش موجودی کالا و چرخه تبدیل وجه نقد به حداقل سطح ممکن یک ارزش مثبت برای سهامداران بوجود آورند.
ستایش و منصوری 1389 در مقاله خود به بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش واجزاء مختلف سود حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونه 195 شرکت، در سالهای 1383 تا 1387 پرداختند. به این نتیجه رسیدند؛ که سرمایه در گردش خالص دارای ارتباط مثبت و معناداری با سود عملیاتی، سود قبل از کسر بهره و مالیات و سود خالص میباشد. این در حالی است که بین سرمایه در گردش ناخالص و هیچ یک از اجزای مختلف سود حسابداری رابطه معناداری وجود ندارد. مالکی نیا و همکاران (1390) در تحقیقی که با هدف بررسی “رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکتهای خودرو، داروسازی و کانی بورس اوراق بهادارتهران” باجامعه آماری که شامل 47 شرکت و 235 داده از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع خودرو، داروسازی وکانی از سال 1383 تا 1387 روش تحقیق توصیفی انجام دادند و فرضیات این تحقیق از طریق نرم افزار EXCEL وSPSS با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج این آزمون نشان می دهد بین سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام با استراتژی مدیریت سرمایه درگردش رابطه معنیدار و مستقیم وجود ندارد، ولی بین استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش و نرخ بازده سرمایهگذاری رابطه معنیدار مستقیم ولی نه چندان قوی وجود دارد و فقط 6% از تغییرات در نرخ بازده سرمایهگذاری را میتوان توسط تغییرات در استراتژیهای مدیریت سرمایه در گردش توجیه نمود. بنابراین میتوان به این نتیجه رسید که با اعمال سیاست جسورانه، نرخ بازده سرمایه گذاری به میزان ناچیزی افزایش و با اعمال سیاست محافظهکارانه، نرخ بازده سرمایهگذاری به میزان ناچیزی کاهش مییابد. همچنین نوع صنعت بر رابطه بین سیاست سرمایه در گردش و بازده تاثیر مستقیم داشته است. بنابراین، عملکرد شرکتهای مورد مطالعه درخصوص تعیین سیاستهای سرمایه در گردش بر روی سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام آنها تاثیر نداشته و نشان میدهد که در گروه شرکتهای مورد مطالعه رابطه منطقی بین نوع سیاستهای اتخاذ شده در خصوص سرمایه در گردش و سود هر سهم و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد.
اعرابی و عابدی (1390) در مقاله ای با عنوان “رابطه هماهنگی بین استراتژیهای مالی، سرمایهگذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه ی در گردش با عملکرد سازمانی” به بررسی وجود رابطه معنیدار بین متغیرهای نامبرده پرداختند. این پژوهش برای پیادهسازی الگوی یکپارچهی استراتژی مالی و زیر سیستمهای آن، شرکت داروسازی اکسیر را از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب کرد. آزمونهای اماری انجام شده در نرمافزار spssانجام شده و نشان میدهند که عملکرد شرکت یعنی دو نسبت کیو توبین (تقسیم ارزش بازار بر ارزش دفتری) وبازده داراییها (سود خالص بر مجموع داراییها)) در زمانی که گونهی استراتژی مالی شرکت، میانه رو متمایل به خطر پذیری است، بیشتر از زمانی است که گونهی استراتژی مالی آن میانه رو متمایل به خطر گریزی است. بررسی خطر پذیری کلی و بازده کلی شرکت نشان میدهد که تا سال 1384بین خطر پذیری و بازده تعادل وجود دارد اما پس از این سال روند خطر پذیری شرکت افزایشی و روند بازده آن کاهشی بوده است. به علت ایجاد شکاف بین خطر پذیری وبازده، گونه استراتژی مالی شرکت از سال 1384 از گونه ی استراتژی مالی میانه رو متمایل به خطر پذیری به گونه میانه رو متمایل به خطر گریزی تغییر پیدا کرده است. بررسی صورتهای مالی و گزارشهای شرکت نشان میدهد که دلیل عمده ایجاد شکاف در خطر پذیری و بازده، ناشی از افزایش سرمایهگذاری در داراییهای ثابت جهت تولید محصولات جدید و همزمان اتمام دوره معافیت مالیاتی شرکت و به تبع آن افزایش هزینه های مالیاتی بوده است. جان نثاری (1391) در مقاله ای به بررسی نقش “مدیریت بهینه سرمایه در گردش” به عنوان ابزاری کم هزینه و درون سازمانی برای تامین مالی و تاثیر آن بر سودآوری بنگاههای کوچک و متوسط پرداخته است. نتایج تحقیقات نظری نشان میدهد که این شرکتها میتوانند با کاهش تعداد روزهای چرخه وجه نقد به عنوان معیار مدیریت سرمایه در گردش و نگهداری اجزای آن (دوره گردش حسابهای دریافتنی، پرداختنی و موجودی مواد و کالا) در سطح بهینه، سوداوری خود را بهبود بخشند و برای سهامداران خود ایجاد ارزش کنند. بنابراین هرچه چرخه تبدیل و جه نقد طولانیتر باشد، نیاز به تامین مالی خارج از شرکت بیشتر خواهد بود و این امر موجب افزایش هزینههای شرکت، کاهش سود و کاهش ارزش افزوده اقتصادی میشود. از طرف دیگر، هرچه این چرخه کوتاهتر باشد، از یک طرف انباشت منابع در موجودیها و حسابهای دریافتنی کمتر میشود و از طرف دیگر با به تاخیر انداختن پرداخت بدهیها، از خروج منابع جلوگیری میشود و موجب در اختیار داشتن منابع کافی و به کار بردن این منابع در فرایند کسب سود میشود.
بهارمقدم و هوشمند (1391) پژوهشی با عنوان “بررسی اثر ویژگیهای خاص شرکتها بر مدیریت سرمایه در گردش” در بورس اوراق بهادار تهران با حجم نمونه 80 شرکت طی سالهای 1384 تا 1389 پرداختند و طبق نتایج دریافتند بین فرصتهای رشد وجریان نقد عملیاتی با مدیریت سرمایه در گردش (چرخه تبدیل به نقد) ارتباط منفی و معناداری وجود دارد. علاوه بر این نتایج نشان داد که بین سودآوری (بازده داراییها) و چرخه تبدیل به نقد ارتباط معناداری وجود ندارد.
2-8- خلاصه فصل
در فصل حاضر به تفصیل راجع به مفاهیم و مبانی نظری و ادبیات تحقیق بحث گردید که شامل مطالبی پیرامون مدیریت سرمایه در گردش، استراتژیهای گوناگون سرمایه در گردش و رابطه آنها با ریسک و بازده، دو هدف سودآوری و نقدینگی و شرایط اقتصادی می باشد. در ادامه به بررسی نتایج تحقیقات پیشین محققان پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) پرداخته شده که آن نیز با توجه به سال انجام تحقیقات به ترتیب بیان گردید. همواره، تحقیقات انجام شده با موضوع سرمایه در گردش و ارتباط آن با سودآوری و نقدینگی جدید نیست و آن چه جدید است روشهای تامین مالی سرمایه در گردش و تاثیرآن بر سودآوری است. این پژوهش در تلاش جهت پیشبرد دانش سیاست مدیریت سرمایه درگردش به ویژه با وضعیت اقتصادی ناسازگار امروز است.
فصل سوم:
روش تحقیق
3-1- مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود. تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیتهای منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواستهها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) به صورت فردی یا گروهی صورت میگیرد. در طی فرآیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمعآوری، دادهها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج میشوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمی و غیرکمی سعی می شود که ادعاها و حدسهای علمی اولیه (فرضیهها) آزمون شده و در نهایت فرضیهها رد یا پذیرفته میشوند و نتیجهگیری نهایی صورت میپذیرد (خاکی 1388، 88). بنابراین در این قسمت جامعه آماری و روش نمونه گیری تحقیق ارائه میگردد و در ادامه روش و نحوه محاسبه سیاستهای سرمایه در گردش به عنوان متغیرهای مستقل و بازده داراییها و کیوتوبین به عنوان دو متغیر وابسته جهت محاسبه سودآوری و سه متغیر رشد، اندازه و نسبت اهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی مطرح شده است. همچنین فرضیات و مدلهای رگرسیونی مورد نیاز جهت آزمون فرضیات تحقیق ارائه شده و سرانجام آزمونهای آماری استفاده شده در تحقیق، جهت بررسی فرضیات مطرح شده است و معنی داری مدلهای رگرسیونی ارائه میگردد.
3-2- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است چون به بررسی تاثیر سیاستهای متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتها در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و از نتایج آن برای حل مشکلات این جامعه آماری استفاده میشود این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی میباشد همچنین از نظرمکانیزم اجرا این تحقیق را میتوان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد.
3-3- روش گردآوری دادههای تحقیق
پس از جمع آوری دادههایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز هستند، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها، اهمیت خاصی دارد. در این تحقیق ابتدا دادههای اولیه از فایلهای PDF وارد نرم افزار اکسل(EXCEL) میشوند. سپس، از طریق این نرم افزار، دادههای لازم برای جایگذاری در مدل را تهیه کردیم. در نتیجه دادههای جمع آوری شده ی تحقیق برای استفاده در مدلهای و معادلات حسابداری به صورت ستون هایی از دادهها برای بررسیهای آماری آماده میشوند. سپس در صورت نیاز داده ها کدگذاری و با کنار گذاشتن دادههای پرت داده‌های مورد نیاز برای آزمون فرضیه‌ها استخراج شده‌است. در دامه ابتدا آماره های توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، چولگی، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews6 استفاده شده است.
3-4- جامعه آماری و نمونه وروش نمونه گیری
هدف از انجام هر تحقیقی، شناخت و پیش بینی یک پدیده در یک جامعه آماری است. برای به دست آوردن شناخت از آن پدیده، نمونههایی از آن جامعه انتخاب میشود و بررسیها و تجزیه و تحلیلها بر روی آن نمونهی منتخب، انجام شده و سپس نتایـج]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *