منابع مقاله درمورد بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه

اندازه شرکت بر سود آوری تاثیر معنیداری ندارد. ممکن است به این دلیل باشد که اندازه شرکت باعث افزایش ارزش سهام شرکت نمی شود. بلکه بازده داراییها را افزایش می دهد.
به علاوه تحقیق حاضر بیانگرتاثیر مثبت معنی دار رشد شرکت روی هر دو روش محاسبه سودآوری (کیوتوبین و بازده دارائیها) میباشد نتایج پژوهش رضازاده و حیدریان (1389) و اپتو (2012) موافق همین نتیجه می باشد. هم چنین ایزدی نیاوتاکی (1389) رابطه مستقیم رشد شرکت با بازده را به اثبات رساندند و این رابطه در شرکت ها ی بزرک، تاثیر گذاری بیشتری را نشان می دهد.اما نظیر و افزا دریافتند رشد شرکت با بازده داراییها رابطه مثبت دارد و با کیو توبین رابطه معنادار ندارد.
در نهایت تحقیق حاضر اثبات کرد؛ اهرم مالی با بازده داراییها رابطه معکوس و با ارزش بازار کیوتوبین رابطه مستقیم دارد. نتایج پژوهش اپتو (2012) موافق همین نتیجه می باشد.رضازاده و حیدریان (1389) دریافتند؛ اهرم مالی با سود آوری تاثیر معکوس و معنیدار دارد و آنها معتقدند. شرکتهای ایرانی نمیتوانند از وامهای بلندمدت استفاده بهینه بکنند وسودآوری وبازدهی مناسبی داشته باشد. در نهایت وبه صورت عجیب بین سودآوری شرکتهای ایرانی با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی رابطه منفی و معنیداری دارد. ستایش و منصوری (1389) در تحقیقی نشان دادند بین اهرم مالی و سود خالص ارتباط معناداری وجود ندارد. وینرب و پسچر (1998) و نظیر و افزار (2007 ) بطور کلی مشاهده کردند؛ سود آوری با عوامل مختلف از جمله سیاست مدیریت سرمایه در گردش، اندازه شرکت، رشد فروش و اهرم مالی هدایت میشود.
5-3- بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش، فرضیه وجود رابطه سیاستهای سرمایه در گردش و سودآوری مورد آزمون و بررسی قرار گرفت.نتایج تحقیق نشان دادند؛ که کاهش دارائیهایی جاری باعث افزایش سودآوری طبق رویکرد متهورانه نیست. بدین معنی که مدیران از رویکرد متهورانه برای سیاست سرمایه گذاری خود بهره نمیگیرند. بلکه در این زمینه رویکرد محافظه کارانه را انتخاب کردند، که جایگزین رویکرد متهورانه در این سیاست می باشد و تأکید به قراردادن سهم بیشتری از سرمایه برای دارایی های سیال دارد.
اما در تجزیه و تحلیل بیشتر دریافتیم که رابطه بین سیاست تامین مالی سرمایه در گردش و بازده دارائی ها معنای آماری ندارد.ممکن است نشان دهنده توجه بیشتر مدیران مالی به پرخطر بودن سیاست تأمین مالی کوتاه مدت باشد. در حالیکه، افزایش بدهیهای جاری باعث افزایش کیوتوبین (ارزش بازار) شرکتها میشود. به نظر می رسد که سرمایه گذاران علاقه مندند بیشتردر شرکتهایی سرمایه گذاری کنند که رویکرد متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش دارند زیرا آنها تصور میکنند؛ سهام چنین شرکتهایی در بازار ارزشمندتر است.
در این مطالعه بطور قوی رابطه بین سودآوری با متغیرهای کنترلی اندازه، رشد و نسبت اهرم مالی اثبات شد. وآزمونهای آماری مشخص کردند که با حضور متغیرهای کنترلی در مدل، قابلیت پیش بینی متغیرهای وابسته توسط متغیرهای مستقل افزایش مییابد.
5-4- محدودیتهای تحقیق
بورس اوراق بهادار تهران بانک اطلاعاتی جامعی ندارد و دادهها با صرف زمان طولانی از منابع مختلفی جمع آوری شدهاند. درنتیجه موضوع اعتبار و صحت دادهها از محدودیت ذاتی این نوع مطالعات میباشد.
دراین تحقیق اثرات نوع صنعت در نظر گرفته نشده است. با توجه به احتمال متفاوت بودن شدت و ضعف روابط و حتی جهت رابطه مشاهده شده در صنایع مختلف، تفاوت صنعت باید در تفسیر نتایج ملاحظه گردد.
از محدودیتهای تحقیق حاضر که احتمالا میتواند تعمیم پذیری نتایج حاصل را تحت تاثیر قرار دهد، می توان به عدم کنترل برخی از عوامل موثر بر نتایج پژوهش از جمله تاثیر متغیرهایی چون عوامل اقتصادی، شرایط سیاسی، عمر شرکت اشاره کرد.
5-6- پیشنهادات مبتنی بر نتایج تحقیق
با این پژوهش، مدل سیاست سرمایه در گردش به عنوان آگاهی عمومی از پیشنهاد سیاستهای مختلف جهت تصمیمگیری محتاطانه به مدیریت کمک میکند. بنابراین باید توجه کرد که یافتههای این مطالعه باید منجر به مدلهای جدید سیاست سرمایه در گردش و تکنیکهای مدیریت جهت تصمیمگیری بهتر شوند.
نتایج این تحقیق میتواند دیدگاههای کارشناسان مالی را جهت تعیین سهم سیاستهای عملیاتی در شرکت و چگونگی رسیدن به سودآوری پایدار را بهبود بخشد. بنابراین مدیریت باید قادر به انتخاب پرسنل مناسب باشند تا بتوانند سیاستهای درستی با رسیک کمتر، به منظور بهبود اهداف شرکت اتخاذ نمایند.
علاوه بر این مدیریت مالی جهت تنظیم سیاست سرمایه در گردش بطور آگاهانه دارائیهای جاری شرکت را در راهی تخصیص دهد که منجر به تغییرات مهم در تخصیص منابع شرکت شوند بنابراین مدیریت باید یک نظارت دورهای بر داراییها جاری و بدهیهای جاری جهت تغییر و تنظیم مجدد سیاستهای سرمایه در گردش انجام دهد.
5-7- پیشنهادات برای تحقیقات آتی
1)در تحقیق حاضر از نرخ تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر کنترلی استفاده نشده است. با این حال این واقعیت بطور گسترده شناخته شده است که این نرخ یک پیس بینی از محیط اقتصادی یک کشور است.
2) تاثیر سیاست سرمایه در گردش روی سودآوری شرکت منحصرا به وسیله نسبتهای اعلام شده در این پژوهش نشان داده نمیشود. عوامل دیگری هم چون سبک مدیریت، محیط قانونی و فرهنگ جامعه روی دستیابی به سودآوری تاثیر دارند. اندازه گیری کمی این عوامل بطور معمول کمی دشوار است. به هر حال مطالعهای مرکب از آنها می تواند پاسخ برخی از پرسش های مربوط به پیشبرد سیاستهای سرمایه درگردش برای سودآوری بالا در یک شرکت را بطور مفید ایجاد کند.
منابع و مآخذ
فهرست منابع فارسی
اشرف زاده، حمیدرضا. و نادر مهرگان. 1384. اقتصاد سنجی پانل دیتا. انتشارات موسسه آموزش و تحقیقات تعاون.
اصول و ضوابط حسابداری و حسابرسی. 1389. سازمان حسابرسی. تهران: کمیته تدوین استاندادهای حسابداری
اعرابی، سیدمحمد. و رحیم عابدی. 1390. رابطه هماهنگی بین استراتژی های مالی، سرمایه گذاری، تأمین مالی، تقسیم سود و سرمایه ی در گردش با عملکرد سازمانی: شرکت داروسازی اکسیر. مجله پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 15، شماره 4.
ایزدی نیا، ناصر. و عبداله تاکی. 1389. بررسی تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر قابلیت سوددهی شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی،شماره 5.
برخورداری سجاد. و اسداله فرزین وش. 1389. تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران. مجله تازه‌های اقتصاد، شماره 127.
بهار مقدم، مهدی.، وحید محمدرضاخانی. و رحمت اله هوشمند زعفرانیه. 1391. بررسی اثر ویژگی های خاص شرکت ها بر مدیریت سرمایه در گردش. مجله پژوهش های تجربی حسابداری مالی، سال دوم، شماره 4.
حیدرپور، افشین. و فرشید پور شهابی. 1391. تبیین آثار نا اطمینانی اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد(مطالعه موردی:ایران). فصلنامه مجلس و راهبرد ، سال نوزدهم، شماره 71.
جان نثاری، سیدامیر. 1391. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری واحد های تجاری کوچک و متوسط. مجله حسابرس، شماره 58.
جهانخانی، علی. و علی پارسائیان. 1389. مدیریت مالی. ریموندپی. نوو، تهران: مرکز تحقیق وتوسعه علوم انسانی.
حسن پور، شیوا. 1388. بررسی تأثیر استراتژی های سرمایه ی در گردش بر بازده سهام. فصلنامه حسابداری مالی، سال اول، شماره 1.
حیدریان، جعفر. و جواد رضازاده. 1389. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سود آوری شرکت های ایرانی. فصلنامه علمی – پژوهشی تحقیقات حسابداری، دوره 7، شماره 2.
خاکی، غلامرضا. (1388). روش تحقیق در مدیریت. انتشارات بازتاب، چاپ پنجم.
خدادادحسینی سیدحمید.، پریسا ریاحی. و مینا نوری. 1391. پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه: بررسی برنامه های توسعه اقتصادی در ایران. فصلنامه سیاست علم و فناوری، شماره 3.
رهنمای رود پشتی، فریدون. و علی کیانی. 1387. بررسی و تبیین استراتژی های مدیریت سرمایه درگردش در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه دانش و پژوهش حسابداری. شماره 13.
زهدی، محمدهادی.، هاشم ولی پور. و علیرضا شهابی. 1389. سیاست های سرمایه در گردش و ریسک شرکت. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.
ستایش، محمدحسین. و امید منصوری. 1389. بررسی ارتباط بین سرمایه در گردش و اجزای مختلف سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی، سال دوم، شماره 8.
شباهنگ، رضا. (1387). مدیریت مالی. انتشارات سازمان حسابرسی.
شمس الاحرارفرد، فاطمه. و اسفندیار جهانگرد. 1390. اثر مستقیم وغیر مستقیم توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،شماره12.
شیرین بخش، شمس الله. و زهرا حسن خوانساری. 1384. کاربرد Eviews (ایی ویوز) در اقتصاد سنجی. انتشارات پژوهشکده امور اقتصادی.
عباسی، غلامرضا.، اشکان رحیم زاده. و داوود سلمانی. 1388. نااطمینانی تورمی و رشد اقتصادی در ایران. فصلنامه علوم اقتصادی، سال سوم، شماره9.
فتحی، سعید.، سیدیاسین توکلی. 1388. بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و عملکرد مالی بنگاه های اقتصادی. بررسی های بازرگانی، شماره36 .
فرزین وش، اسداله. و سجاد برخورداری. 1389. تجارب جهانی مقابله با بحران مالی و آموزه هایی برای اقتصاد ایران. مجله تازه های اقتصاد، سال هشتم، شماره127.
مالکی نیا ناهید.، حسین عسکری آلوج. و اعظم قزلباش. 1390. رابطه بین استراتژی سرمایه درگردش و معیارهای سودآوری شرکتهای خودرو، دارو سازی و کانی بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق)، شماره2..
محمدزاده، امیر. و لیلا نوفرستی. 1388. بررسی تأثیر سیاست های سرمایه در گردش بر بازده سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع شیمیایی و مواد غذایی. مجله پژوهش های مدیریت، شماره 18.
محمدی، محمد. 1388. تاثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت، شماره 14.
مومنی، منصور. و آذر عادل. (1387). آمار و کاربرد آن در مدیریت. انتشارات سمت، چاپ 11.
مومنی، منصور. و علی فعال قیومی. 1388. مقایسه انواع تحلیل های رگرسیونی برای داده های حسابداری. فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابسی، شماره 58.
مهرانی، کاوه.، جلال وافی ثانی. و محمد حلاج. 1388. رابطه ی قراردادهای بدهی و اندازه ی شرکت با محافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره 17، شماره 59.
نیکومرام، هاشم.، فریدون رهنمای رود پشتی. و فرشاد هیبتی. 1386. مبانی مدیریت مالی. انتشارات ترمه.
یعقوب نژاد، احمد.، حمیدرضا وکیلی. و احمدرضا بابایی. 1389. ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله مهندسی مالی ومدیریت پرتفوی، شماره 2.
فهرست منابع انگلیسی
Appuhami, B. A. R. (2008). The impact of firm’s capital expenditure on working capital management: An empirical study across industries in Thailand. International Management Review, 4 (1).
Autukaite, Ruta and Molay, Eric. (2011). Cash Holdings, Working Capital and Firm Value: Evidence from France. International Conference of the French Finance Association (AFFI), May 11-13, 2011. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1836900 or

دیدگاهتان را بنویسید