منابع مقاله درمورد وجوه نقد، دانشگاهها، نرخ بهره

نوامبر 30, 2018 0 Comments

عوامل زیادی همچون مدیریت وجوه نقد، ابزارهای کنترل ریسک، نسبت بدهی، جریان نقدی عملیاتی وغیره بر روی سرمایه در گردش سازمان تاثیر می گذارد که اگر به خوبی توسط سازمانها شناسایی شده و مورد استفاده قرار گیرد می تواند در ارتقای عملکرد سرمایه درگردش سازمان مفید واقع شود. به نوبه خود مدیریت سرمایه در گردش و سیاست های سرمایه در گردش اتخاذ شده در سازمان نیز می توان بر عملکرد مالی سازمان تاثیر گذار باشد و موجب افزایش سودآوری سازمان گردیده و یک موقعیت نقدینگی بهینه را برای آن فراهم سازد (فتحی و توکلی 1388، 112). اهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاری از اساسیترین رویدادهایی که اندازه گیری حسابداری بر اساس آن ها انجام می شود از اهداف ارایه اطلاعات مربوط به وجوه نقد، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش می باشد، نقدینگی توانایی پرداخت تعهدات یعنی توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهدات در سررسید می باشد (نوفرستی و محمدزاده 1388، 136).
سرمایه گذاری در سرمایه در گردش یک موقعیت نقدینگی خوب برای شرکت ایجاد میکند که بایستی این نقدینگی به خوبی مدیریت شود و در حد بهینه قرار گیرد. مدیریت نقدینگی کارا شامل برنامه ریزی و کنترل داراییهای جاری و بدهیهای جاری است به طوری که موجب کاهش ریسک ناتوانی در پرداخت تعهدات کوتاه مدت میشود و از سوی دیگر از سرمایهگذاری بیش از اندازه در داراییهای جاری اجتناب میشود. سطح بهینه نقدینگی حداقل سطح نقدینگی است که بر ای پشتیبانی از فعالیتهای تجاری و تولیدی ضروری است و از آنجا که عامل کلیدی سطح نقدینگی بهینه چرخش نقدینگی است، نقدینگی بیش از اندازه نمیتواند به عنوا ن معیاری برای عملکرد خوب باشد (مالکی نیا وهمکاران 1390، 146). سودآوری یکی از شاخصهای مهم در ارزیابی عملکرد مالی شرکتها محسوب میشود، که با استفاده از معیارهایی همچون بازده داراییها (ROA)و سود عملیاتی ناخالص و… محاسبه می گرد (فتحی و توکلی 1388، 107).
نوبانی و همکاران (2009) درتحقیقی دیگر تحت عنوان “بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکتهای ژاپنی ” ارتباط بین مدیریت سرمایه درگردش و سودآوری را بررسی کرده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که مدیران میتوانند با مدیریت دارائیهای جاری و بدهیهای جاری، سودآوری شرکت را افزایش دهند.
در مطالعه تامین مالی شرکتهای بزرگ استدلال میشود که ماهیت سرمایه در گردش اجازه تغییر یا تعدیل سیاستها را میدهد، تا یک شرکت بتواند برای رسیدن به اهداف بهتر کار کند (پاداچی 2006، 189). این امر به سادگی به معنای این است که یک شرکت میتواند سیاست یا رویکرد خود را به نفع مدیریت یا استفاده کنندگان صورتهای مالی اصلاح کند یا تغییر دهد. به عبارت دیگر، یک شرکت ممکن است یک سیاست متهورانه سرمایهگذاری را برای رسیدن به هدف سودآوری اتخاذ کند (نظیر و افزا 2009، 129؛ وینرب و ویسچر 1998، 225).
2-6- شرایط اقتصادی و سرمایه در گردش
بحران های مالی، یکی از پدیدههای رایج در طول حیات اقتصادی کشورها بودهاند. نحوه مقابله با بحران و کاهش تبعات منفی آن، از مهمترین دغدغههای کشورهای درگیر بحران بوده است. سایر کشورها نیز، اقدامات پیشگیرانه از وقوع بحران و جلوگیری از سرایت آن به اقتصادشان را اساس تلا شهای خود قرار دادهاند (برخورداری و فرزین وش 1389، 117).
البته در تحلیل نتایج بایستی به شرایط اقتصادی جامعه و فضای حاکم بر شرایط کسب و کار نیز توجه گردد. زیرا مسائلی مانند شرایط استفاده از اعتبارات و وام ها و نرخ های تامین مالی و همچنین مسائل اقتصادی از قبیل تورم، نرخ سپردهای بانکی و غیره می تواند بر سیاست های سرمایه در گردش اثر بگذارد (زهدی و همکاران 1389، 208). به دلیل وجود تحریمهای اقتصادی و ارتباط اندک بانکهای ایرانی با بانک های بین المللی، بحران مالی جهانی (حداقل در کوتاه مدت) اثرات مستقیمی بر بانکهای داخلی و بخش پولی ایران ندارد. اما سیاست کاهش دستوری نرخ سود بانکی یکی از سیاستهای رایج طی چند سال اخیر به شمار میآید. هر چند که بررسی تجارب جهانی نشان میدهد کاهش نرخ بهره یکی از سیاستهای رایج در دوره بحران بوده است، اما شرایط اقتصادی ایران، از اجرای این سیاست نتایج متفاوتی را به بار خواهد آورد (برخورداری و فرزین وش 1389، 135).
در حال حاضر اکثر کسانی که دست اندرکار صنایع کشورند، پی به اهمیت سرمایه در گردش برده اند، ولی در مرحله چاره جویی بیشتر به دنبال راه حلهای بیرونی و مقطعی برای حل مشکلات می باشند. به عبارت دیگر چاره را در اعطای وام و تسهیلات ارزان و کافی به شرکتها میدانند، در حالی که با بهره گیری مناسب از سرمایه در گردش و اتخاذ سیاستهای مرتبط با آن می توان از طریق راهحلهای درون سازمانی، در جهت بهبود وضعیت نقدینگی و پشتیبانی از سرمایه های اولیه اقدام نمود (مالکی نیا و همکاران 1390، 143).
از مهمترین مسائل اقتصادی بحث تورم است. نااطمینانی تورمی به عنوان یکی ازهزینههای مهم تورم بحساب می آید و بر بخش های مختلف اقتصادی مثل، سرمایه گذاری،پس انداز، بازار کار، بازارهای مالی و اعتباری تاثیردارد. زیرا نااطمینانی درباره تورم آتی منجر به انحراف تصمیمات پس انداز و سرمایه گذاری می شود همچنین با تاثیر گذاری بر هزینه های بانکی میتواند بر میزان اعتباردهی آنها اثرگذار باشد (عباسی و همکاران 1388، 124). نااطمینانی اقتصادی به صورت نوسانات و تغییرات شاخصهای اقتصاد کلان در نظر گرفته شده است. شاخص نااطمینانی اقتصادی به صورت تجمیع سه شاخص تورم، نرخ بهره واقعی و رشد اقتصادی به دست می آید (شمس الاحرار فرد و جهانگرد 1390، 39).
نا اطمینانی اقتصادی در ایران به رکود اقتصادی منجر می شود که با توجه به نقش تورم در ایجاد نااطمینانی اقتصادی کشور با رکود تورمی روبرو خواهد بود و از یک سو نااطمینانی اقتصادی نقدینگی را به سمت داراییهای حقیقی سوق می دهد که تعادل در بازار داراییهای موردنظر را برهم می زند و افزایش قیمت داراییهای حقیقی از جمله مسکن وطلا را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر با کاهش سرمایهگذاری نقدینگی را از بخش تولید خارج می کند که به کاهش تولید، رشد اقتصادی و اشتغال در آینده میانجامد (پور افشین و پور شهابی1391، 141).
نوآوری فعالیتی فراگیر است که در تمامی بخشها علیرغم نوع فناوری آنها اتفاق می افتد. انجام مطالعات گسترده و “خاص” در مورد سیستم نوآوری در سطوح ملی و منطقه ای و نیز در بخشهای مختلف صنعت و درک پایههای دانشی هرکدام، تشخیصگذارها و تغییرات در حال انجام، نقاط کلیدی تولید و توزیع دانش و نهادهای موثر بر آنها و نیز تشخیص جریانهای دانش ملموس و غیرملموس که در هرکدام اتفاق می افتد، برای درک روشن از مسائل و چالشهای نوآوری در آنها ضروری است (خدادادحسینی و همکاران 1391، 113).
2-7- پیشینه تحقیق
مرور مطالعات و تحقیقات مرتبط با سیاستهای مدیریت سرمایه در گردش و اثرات آن بر روی سودآوری از منابع مختلف نظیر دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی داخل کشور و نیز سایتهای اینترنتی متصل به موسسات، دانشگاهها و مراکز تهیه و ارائه کننده منابع علمی و پژوهشی انجام شده است. بنا براین، در داخل ایران و بازارهای سرمایه سایر کشورها نیز، تحقیقاتی درباره متغیرهای بکار گرفته شده در این پژوهش انجام یافته است. در این بخش سعی شده است، به دو گروه از مطالعات داخل و خارج کشور که به نوعی شباهت و قرابت بیشتری با موضوع پژوهش حاضر داشته اند، جهت شناسایی و تعریف متغیرهای موجود در فرضیههای تحقیق حاضر اشاره گردد.
2-7-1 تحقیقات خارجی
محققان قبلی (اپتو 2012، 125؛ فیلبک و کروگر 2005، 65؛ نظیر و افزا 2009، 87؛ وینرب و ویسچر 1998، 97) به بررسی مدیریت متهورانه سرمایه در گردش شرکت پرداختند.
وینرب و ویسچر (1998) رویکردهای محافظه کارانه و متهورانه رواج یافته در استراتژیهای سرمایه در گردش را مورد بحث و بررسی قرار دادند. محققین ارتباط میان رویکردهای استراتژی سرمایه در گردش در شرکتهای آمریکایی با استفاده از دادههای سه ماهه، 126 شرکت صنعتی در 10 صنعت مختلف از سال 1984 تا سال 1993 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. وینرب و ویسچر به این نتیجه رسیدند که (الف) صنایع به طور قابل توجهی سیاستهای متمایزی را در مدیریت سرمایه در گردش دارند، (ب) این پژوهش نشان داد، یک همبستگی بالای، منفی معنی داری میان سرمایهگذاری صنعت و سیاست های مالی وجود دارد و (ج) شرکت ها با ترکیب مناسبی از هر دو رویکرد (متهورانه و محافظه کارانه) استراتژی مدیریت سرمایه در گردش به عملکرد با سودآوری بهتر دستیابی خواهند یافت.
فیلبک و کروگر (2005) علت اهمیت سرمایه در گردش برای یک شرکت را با مطالعه نسبتهای مالی 32 صنعت غیرمالی در ایالات متحده بررسی کردند. یافتههای آنان تفاوت قابل توجهی میان صنایع در بکارگیری سرمایه در گردش در طول زمان نشان داد و به این نتیجه رسیدند که درطول زمان بکارگیری سرمایه در گردش در صنایع تغییر قابل توجهی داشته است.
پاداچی (2006) در تحقیقی با عنوان “روند مدیریت سرمایه در گردش و تاثیر آن برعملکرد شرکت “در موریتانیا با نمونهای با حجم 58 شرکت کوچک تولیدی در طول دوره 1998 تا 2003 به این نتیجه رسید؛ که رابطه قوی بین متغیرهای مدیریت سرمایه در گردش و سودآوری شرکت وجود دارد. نتایج وی نشان میدهد که افزایش در چرخه تبدیل وجه نقد منجر به کاهش سودآوری شرکت می شود و مدیریت میتواند با کاهش این چرخه برای سهامداران خود ایجاد ارزش کند.. همچنین تجزیه و تحلیل کمی این مطالعه با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون نشان داد زمانیکه یک شرکت به میزان بالایی در موجودیها و حسابهای دریافتنی سرمایه گذاری میکند سودآوری را کاهش میدهد. پاداچی گفت، سود برای یک شرکت خوب است، با این حال سود بدون وجه نقد بیمعنی است. با توجه به گفته پاداچی اگر برای سود یک شرکت وجه نقد وجود نداشته باشد شرکت هنوز هم میبایست در جستجوی راهی برای پرداخت صورتحسابها باشد. او پیشنهاد کرد که مدیران نیاز به پیدا کردن یک استراتژی دارند که هر دو هدف یک کسب و کار را در جهت رشد و موفقیت شرکت بکار ببرند. پاداچی از آن استراتژیهای سرمایه در گردش حمایت میکند که اتلاف منابع را کاهش خواهند داد و با رشد و توسعه و افزایش ارزش باعث بهبود تصویر شرکت میشود.
فیلبک و همکاران (2007) نتایج مدیریت سرمایه در گردش را براساس نسبتهای معمولی، روی 1000 شرکت نمونه براساس cfo مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. در این تحقیق دریافتند؛ کاهش هزینه تامین مالی اجازه می دهد، مبلغ بیشتری برای دارائیهای جاری صرف شود. با این وجود، ارزش سرمایه در گردش میان صنایع مختلف در یک دوره از زمان متفاوت است. در نتیجه روشهای اندازهگیری سرمایه در گردش بطور قابل توجهی در صنایع در سراسر زمان تغییر میکند.
نظیر و افزا (2009) تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش روی سودآوری شرکت را در پاکستان مورد مطالعه قرار دادند. در این پژوهش از تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه نسبی بین سیاستهای سرمایه در گردش و سودآوری در 204 شرکت غیرمالی از سال 1998 تا 2005 مورد استفاده قرار گرفت. طی این تحقیق به این نتیجه رسیدند، اگر مدیران رویکرد محافظهکارانه را برای سیاستهای سرمایه گذاری و تامین مالی سرمایه در گردش استفاده کنند آنها می توانند برای شرکت ایجاد ارزش کنند. همچنین در یافتند سرمایه گذاران تمایل به سرمایهگذاری در شرکتهایی را دارند که آنها رویکرد متهورانه را برای مدیریت]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *