منابع مقاله درمورد کوتاه مدت، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار تهران

دانلود پایان نامه

ی باشد . در حال حاضر ، تمرکز مدیریت مالی بر موضوعاتی چون ارتباط بین ریسک- بازده و حداکثر نمودن بازده در مقابل ریسک قرار گرفته است. از آنجا که مدیریت مالی در ارتقا و کارایی سازمانها و بهبود عملکرد و سودآوری آن ها تاثیر بسزایی داشته است، تصمیمات سرمایه گذاری و تامین مالی از جمله مهم ترین تصمیمات مالی یک شرکت می باشد که به عنوان زیر مجموعه مدیریت سرمایه در گردش قرار می گیرد (نیکومرام و همکاران 1386، 189).
مطالعه کمی این پژوهش به بررسی تاثیر سیاست متهورانه مدیریت سرمایه در گردش روی سودآوری شرکت ها در ایران بین سالهای 1383تا1390می پردازد. اهداف ویژه این پژوهش، به شرح زیر است:
• بررسی رابطه بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری یک شرکت و سودآوری
• بررسی رابطه بین سیاست متهورانه تامین مالی یک شرکت و سودآوری
• بررسی تاثیر اندازه ، رشد فروش و اهرم مالی یک شرکت بر سودآوری
1-5- سؤالات تحقیق
1: آیا بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟
2: آیا بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری رابطه معنادار وجود دارد؟
3:آیا اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت بر روی سود آوری عملکرد شرکت تاثیر دارد؟
1-6- فرضیه های تحقیق
در رابطه با موضوع تحقیق براساس مطالعات و تحقیقات اولیه فرضیه های زیر تدوین گردیده و مورد آزمون قرار گرفته است:
1: بین سیاست متهورانه سرمایه گذاری سرمایه در گردش و سودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
2: بین سیاست متهورانه تامین مالی سرمایه در گردش وسودآوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
3: بین اندازه ، رشد و اهرم مالی یک شرکت و سود آوری عملکرد شرکت ها ارتباط معناداری وجود دارد.
1-7- روش تحقیق
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی است. چون به بررسی تاثیر سیاستهای متهورانه مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت ها در جامعه آماری بورس اوراق بهادار تهران میپردازد و از نتایج آن برای حل مشکلات این جامعه آماری استفاده میشود. این تحقیق از نظر کنترل محقق بر متغیرهای غیرآزمایشی از نوع همبستگی میباشد. همچنین از نظرمکانیزم اجرا این تحقیق را میتوان در زمره تحقیقات پس رویدادی به حساب آورد. با توجه به ماهیت این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای استفاده می شود. در این روش، ابتدا با استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت؛ مطالعات مقدماتی و تدوین فصل ادبیات و چارچوب نظری پژوهش انجام می گیرد. در ادامه با استفاده از بانکهای اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، سایت اینترنتی این سازمان داده های موردنیاز برای آزمون فرضیات گردآوری می‌شود.
1-8- متغیرهای تحقیق
در این نحقیق با استفاده از اطلاعات گذشته مربوط به شرکت ها ی نمونه آماری، ارتباط بین سودآوری عملکرد شرکت ها به عنوان متغیر مستقل با سیاست سرمایه گذاری و تامین مالی سرمایه درگردش به عنوان دو متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است.برای اندازه گیری سودآوری از دو نسبت بازده داراییها (ROA) و کیو توبین (Tobin’s q) استفاده می شود. در پژوهش حاضر متغیرهای اندازه، رشد، اهرم مالی شرکت به عنوان متغیرهای کنترلی مورد استفاده قرار گرفته است.
1-9- قلمرو مکانی، زمانی و موضوعی تحقیق
این پژوهش تاثیر سیاست متهورانه سرمایه در گردش بر سودآوری شرکتهای نمونه را مورد بررسی قرارداده است. جامعه آماری این پژوهش، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی تحقیق به گو نهای است که دادههای مورد نیاز طی سالهای 1383 الی 1390 در دسترس باشد. نمونه آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب می گردد و باید دارای شرایط زیر باشند:
1- سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
2- طی سالهای 1383 تا 1390 تغییر سال مالی نداده باشد.
3- از ابتدای سال 1383 تا پایان سال1390 در بورس حضور داشته باشد.
4- اطلاعات مورد نیاز به منظور استخراج دادهها در دسترس باشد.
5- بانکها، شرکتهای سرمایه گذاری مالی و شرکتهای مادر (بدلیل ماهیت متفاوت فعالیت آنها از سایر واحدهای تجاری) از نمونه حذف شده اند.
1-10- جمع آوری و پردازش اطلاعات
دادههای مورد نیاز تحقیق به شیوه های مختلف جمع آوری میگردد؛ گردآوری دادهها و اطلاعات برای مباحث تئوریک مانند ادبیات موضوع تحقیق به روش کتابخانهای و برای بخش های تجربی مانند جمع آوری دادههای مربوط به متغیرهای تحقیق از اطلاعات منتشر شده سازمان بورس و اوراق بهادار تهران،بانکهای اطلاعاتی و سایت اطلاع رسانی سازمان بورس استفاده شد.پس از جمع آوری دادههایی که برای انجام تحقیق مورد نیاز هستند، انتخاب ابزاری مناسب به منظور محاسبه و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به متغیرها، اهمیت خاصی دارد. در این تحقیق ابتدا دادههای اولیه از فایلهای PDF وارد نرم افزار اکسل(EXCEL) میشوند. سپس، از طریق این نرم افزار، دادههای لازم برای جایگذاری در مدل را تهیه کردیم. در نتیجه دادههای جمع آوری شده ی تحقیق برای استفاده در مدلها و معادلات حسابداری به صورت ستون هایی از دادهها برای بررسی های آماری آماده شده اند. سپس در صورت نیاز دادهها کدگذاری شده و از طریق روشهای آماری و با کنار گذاشتن داده های پرت، نرمال سازی داده ها صورت میگیرد. در ادامه ابتدا آماره های توصیفی نظیر میانگین و انحراف معیار، چولگی، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزار آماری Eviews6 استفاده شده است.
1-11- تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
داراییهای جاری: داراییهایی که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر است، مصرف یا فروخته شود، یا به وجه نقد یا دارایی دیگری که نقد شدن آن قریب به یقین است، تبدیل شود یا وجه نقد یا معادل وجه نقدی باشد که استفاده از آن محدود نشده باشد (اصول و ضوابط حسابداری وحسابرسی 1389، 297).
بدهیهای جاری: تعهدی که انتظار رود طی چرخه عملیاتی معمول واحد تجاری یا ظرف یکسال از تاریخ ترازنامه، هر کدام طولانی تر است تسویه شود (اصول وضوابط حسابداری وحسابرسی 1389، 298).
بدهیهای بلند مدت:تعهداتی که بطور معقولی انتظار نمی رود در چرخه عملیاتی شرکت یا 12ماه هر کدام طولانی تر باشد تسویه شوند (اپتو 2012، 17).
داراییهای (غیر جاری) ثابت88، 3). در اجرای این سیاست سعی می شود ریسک ناشی از ناتوانی بازپرداخت بدهیهای سر رسید شده به پایینترین حد خود برسد. مدیر در این نوع راهبرد میکوشد تا مقدار داراییهای جاری را در سطح بالایی نگه دارد (جهانخانی و پارساییان 1389، 126).
مفهوم این راهبرد آن است که شرکت با نگهداری پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش می کوشد نقدینگی خودرا حفظ کند. خطر این روش بسیار اندک است . زیرا قدرت نقدینگی نسبتا زیاد، به شرکت این امکان را می دهد بدهی ها را در موعد مقرر پرداخت کند. همچنین بخاطر نگهداری موجودی های زیاد خطر از دست دادن مشتری اندک است و شرکت کمتر با خطرورشکستگی مواجه خواهد شد اما بازدهی شرکت پائین است (رهنمای رودپشتی و کیائی 1387، 5).
یک مدیر محافظه کار می کوشد تا در ساختار مالی شرکت، میزان وامهای کوتاه مدت را به حداقل برساند و برای تهیه دارائیهای جاری، از وامهای بلند مدت که بهره شناور دارند، استفاده کند. در پاره ای مواقع به جای اخذ این گونه وامها، از منابع دیگری نظیر سرمایه صاحبان سهام تامین مالی می کند. شرکتی که وامهای کوتاه مدت را به حداقل ممکن می رساند، احتمال ریسک ورشکستگی و ناتوانی در پرداخت به موقع وامها را به شدت کاهش می دهد همچنین استفاده از وامهای بلند مدت و حقوق صاحبان سهام به جای وامهای کوتاه مدت باعث افزایش هزینه سرمایه و کاهش نرخ بازده سهامداران شرکت می شود (رهنمای رودپشتی و کیائی1387، 7).
2-3-2 استراتژی متهورانه
مدیر سرمایه در گردش با راهبرد جسورانه میکوشد با داشتن کمترین میزان داراییهای جاری از بدهیهای جاری بیشترین استفاده را ببرد .در اجرای این راهبرد ریسک نقدینگی بسیار بالا خواهد بود. از سوی دیگر چون حجم داراییهای جاری به پایین ترین حد خود می رسد، نرخ بازده سرمایه گذاری بسیار بالا خواهد بود(جهانخانی و پارساییان 1389، 127). در این رویکرد مدیران سرمایه در گردش می کوشند تا وجوه نقد و اوراق بهادا رقابل فروش را به حداقل ممکن برسانند و میزان سرمایه گذاری در موجودی کالا را کاهش دهند ریسک این رویکرد بسیار بالا است وخطر عدم توان پرداخت تعهدات و از دست دادن مشتری بسیار زیاد است. اما در مقابل بازدهی شرکت بخاطر تهیه دارائیهای ثابت و گردش عملیاتی زیاد دارائیهای جاری افزایش می یابد (رهنمای رودپشتی وکیائی1387، 5).
در این رویکرد مدیر می کوشد سطح وامهای کوتاه مدت را به حداکثر برساند و دارائی های جاری خود را ازمحل این وامها تامین کند اگر سطح وامهای کوتاه مدت یک شرکت به حداکثر برسد خطر احتمال اینکه، شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند افزایش خواهد یافت و وقتی بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است گرفتن وامهای کوتاه مدت به آسانی میسر نمی شود و هزینه آن بالا خواهد رفت (رهنمای رودپشتی و کیائی1387، 7).
اکثریت مطالعات سرمایه در گردش از نسبتهای سنتی همانند مقدار حسابهای دریافتنی روزانه، تعداد موجودیهای کالای روزانه و تعداد حسابهای پرداختی روزانه برای اندازهگیری سطح نقدینگی یک شرکت استفاده میکنند (فالوپ و آجیلر 2009، 77). اپتو در مقاله خود با توجه به نظر شالمن و کوکس (1985) استدلال میکند، که نسبتهای سنتی دغدغههای یک شرکت را مورد توجه قرار نمیدهند و بنابراین خالص سرمایه در گردش ارزش واقعی نقدینگی نیست. از این رو پیشبینی وضعیت مالی یک شرکت نسبتهای مالی سرمایه در گردش را بهتر به منابع دائمی مانند مجموع دارائیها پیود میزنند (اپتو 2012، 40).
اپتو (2012)، نظیر و افز (2009) و وینرب و وپسچر (1998) از مفهوم خالص سرمایه در گردش جهت استحکام یک تئوری برای مطالعه خودشان استفاده میکنند و همچنین به جای استفاده از نستبهای سنتی از نسبتهای مالی غیرسنتی مانند نسبت سرمایهگذاری متهورانه و نسبت تامین مالی متهورانه برای اندازهگیری نقدینگی سرمایه در گردش و سودآوری یک شرکت استفاده میشود.
امروزه کاربرد مباحث مدیریت مالی جایگاه ویژ ه ای را در ارتقاء کارایی سازمان به خود اختصاص داده است. لذا اتخاذ تصمیمات تامین مالی و سرمایهگذاری به عنوان دو وظیفه اصلی مدیران مالی، اهمیت خاصی را دارا میباشد. در این راستا، مدیریت سرمایه در گردش که همان مدیریت بر منابع و مصارف جاری می باشد، جهت حداکثرسازی ثروت سهامداران به عنوان بخشی از حیطه مباحث مدیریت مالی دارای اهمیت ویژهای است (مالکی نیا و همکاران1390، 142). در واقع تصمیمهای مربوط به سرمایهی در گردش، جزئی از تصمیمهای سرمایه گذاری و تأمین مالی است و هدف آن تصمیم گیری در مورد داراییهای جاری همراه با بدهی های جاری است که قسمت فوقانی ترازنامه را تشکیل میدهند (اعرابی و عابدی 1390، 5).
2-3-2-1 سیاست سرمایه گذاری سرمایه در گردش
مدیریت سرمایه در گردش یک شرکت با محدودیت های فراوانی، از جمله رقابت بازار جهانی، عدم اطمینان از بودجه ناکافی، محدودیتهای مالی، مقررات جدید، روند فن آوری و هزینههای تامین مالی بالا مواجه است (فیلبک و کروگر 2005، 17). فیلبک، کروگر و پریس (2007) استدلال کردند که محدودیتهای مدیریت سرمایه در گردش کار مدیر را سخت تر می کند و بهره وری استراتژی سرمایه در گردش را کاهش می دهد. پاداچی13

دیدگاهتان را بنویسید