منابع مقاله درمورد کوتاه مدت، عملکرد شرکت، بورس اوراق بهادار تهران