منابع و ماخذ مقاله سالمندان، افراد سالمند، افکار خودکار