منابع و ماخذ مقاله سالمندان، شهر اصفهان، زنان سالمند

منابع
الف-منابع فارسی
-ابراهیمی، امراله. (1382). بررسی رابطه میان میزان افسردگی سالمندان مقیم خانه سالمندان با نگرش و عملکرد دینی آنها. ماهنامه پژوهش در علوم پزشکی، شماره8.
-اتکینسون.، ریتا ال.، اتکینسون، ریچارد اس.، هیلگارد، ارنست.(1904). زمینهی روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمدنقی براهنی، سعید شاملو، نیسان گاهان، ی.سف کریمی و کیانوش هاشمیان. 1381. تهران: رشد، چاپ دهم.
-احدی، حسن.، و جمهری، فرهاد.(1382). روانشناسی رشد نوجوانی بزرگسالی. تهران: پردیس.
-احمدی، وکیل.، و بهشتی، صمد. (1386). بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی و رفاهی سالمندان در ایران. فصلنامه جمعیت، شماره 62و61.
-آخوند مکهای، زهره. (1376). بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی به روش بک بر کاهش افسردگی نوجوانان دختر 15-17 سالهی شاهین شهر اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت معلم.
-آزاد، حسین. (1384). آسیبشناسی روانی 1، تهران: بعثت. چاپ نهم.
-برنز، دیوید. (1990). از حال بد به حال خوب. ترجمه مهدی قراچه داغی. 1390، تهران: آسمان، چاپ سیام.
-بشیری، اسماعیل. (1387). بررسی تأثیر مشاوره گروهی شناختی بر میزان سلامت عمومی سالمندان زن مقیم آسایشگاه در شهرستان سبزوار در سال 1387-1386. پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده. دانشگاه شهید بهشتی: دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی.
-بهدانی، فاطمه.، سرگلزایی، محمدرضا.، و قربانی، اسماعیل. (1379). مطالعه ارتباط زندگی با افسردگی و اضطراب در دانشجویان سبزوار. مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی سبزوار: 7(2). ص: 38-27.
-بهرامی، فاضل.، رمضانی فرانی، عباس. (1384). نقش باورهای مذهبی درونی و بیرونی در سلامت روان و میزان افسردگی سالمندان. فصلنامه توانبخشی، شماره 1، ص: 47-42.
-پور ابراهیم، تقی.، رسولی، رویا. (1387). تأثیر معنادرمانی گروهی بر کاهش افسردگی و ارتقای معنای زندگی زنان سالمند مقیم آسایشگاه. مجله روانشناسی کاربردی: 8، ص: 685-673.
-پور جعفری و آبایی، حمیدرضا.(1381). بررسی مسایل سالمندی در ایران و جهان. کنگره سالمندی. تهران: کتاب آشنا. چاپ اول.
-تابان، حبیباله.، قاسمی، غلامرضا.، فرزانه، آرزو.، کاظمی، مژده. (1381). بررسی مقایسه میزان شیوع افسردگی در سالمندان مقیم در خانه سالمندی صادقیه شهر اصفهان. مقاله ارائه شده در کنگره بررسی مسائل سالمندی در ایران و جهان: تهران.
-تقوائی، زهره.، حمیدی، منصورعلی. (1383). تأثیرشناخت درمانی گروهی بر افسردگی زنان سالمند. مجله پژوهشهای مشاوره. 12: 79-65.
-توکلی، محمود.(1384). طرح توانمندسازی سالمندان در شبکه بهزیستی شهری. تهران: معاونت امور توانبخشی و بهزیستی کشور دفتر امور سالمندان. 1-11.
-ثنایی، باقر. (1379). مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج. تهران: بعثت.
-حسینی، علی. (1387). امنیت روانی پیرسالان. روزنامه ایران، 6 مرداد: شماره3987.
-خدایی، سجاد.، دستجردی، رضا.، حقیقی، فاطمه.، سعادتجو، سید علیرضا.، کرامتی، عزیزالله. (1390). تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر افسردگی بیماران مبتلا به سرطان. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند: 18(3): 190-183.
-خوشکنش، ابوالقاسم.، تقیپور.، ابراهیم.، بشیری، اسماعیل. (1388). تأثیر مشاوره گروهی شناختی بر میزان اضطراب و افسردگی سالمندان زن مقیم آسایشگاه در شهرستان سبزوار در سال 1387-1386. مجله سالمند. 4(14): 14-7.
-دادستان، پروین.(1383). روانشناسی مرضی تحولی از کودکی تا بزرگسالی. تهران: سمت.
-راسل، مهدی.، و اردلان، علی. (1386). آینده سالمندی و هزینههای خدمات سلامت: هشداری برای نظام سلامت کشور. مجله سالمندی ایران: 2(4)، ص 305-300.
-رجبی، غلامرضا.، ستوده ناورودی، سید امید. (1390). تأثیر شناخت درمانی گروهی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی و افزایش رضایت زناشویی در زنان متأهل. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، 20(80)، ص: 91-83.
-روحی، قنبر.، رحمانی، حسین.، عبداللهی، علیاکبر.، محمودی، غلامرضا. (1384). تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی از متغیرهای فیزیولوژیک بیماران قبل از عمل جراحی شکم. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان: 7(1).
-زحمتکشان، نسرین.، باقرزاده، رزیتا.، اکابریان، شرافت.، یزدانخواه فرد، محمدرضا.، میرزایی، کامران.، یزدان پناه، سیامک.، و همکاران. (1391). بررسی کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر بوشهر، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا. 2(5)، 253-258.
-زنجانی، حبیباله. (1379). سخنرانی افتتاحیه اولین کنفرانس بین المللی سالمندی در ایران، مجموعه مقالات سالمندی. تهران: گروه بانوان نیکوکار .
-سادوک ، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (1933). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری و روانپزشکی بالینی. ترجمهی حسن رفیعی و خسرو سجانیان. 1377، تهران: ارجمند.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت.(1993). چکیده روانپزشکی بالینی، ترجمهی نصرت اله پورافکاری، 1386. تهران: شهرآب.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (1996). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمهی نصرت اله پورافکاری. 1375. تهران: شهر آشوب.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (2002). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری/ روانپزشکی بالینی. ترجمهی نصرت اله پورافکاری. 1386. تهران: شهر آشوب.
-سادوک، بنیامین جیمز.، و سادوک، ویرجینیا آلکوت. (2005). خلاصه روانپزشکی و علوم رفتاری / روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی. 1388، تهران: ارجمند.
-سادوک، بنیامین جیمز.، سادوک، ویرجینیا آلکوت.(1933). خلاصه روانپزشکی علوم رفتاری/روانپزشکی بالینی. ترجمه فرزین رضاعی، 1390، جلد دوم.، ویرایش دهم. تهران: ارجمند.
-ساراسون، ایروین جی.، و ساراسون، باربارآ. (1333). روانشناسی مرضی. جلد اول. ترجمه نجاریان، اصغری مقدم و دهقانی. 1383. چاپ ششم. تهران: رشد.
-سامآرا، عزت اله. (1370). مسائل سالمندان در ایران. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 1.
-ستاری، بهزاد. (1385). بررسی وضعیت اجتماعی و سلامت سالمندان روستایی با رویکرد طرح توانمند سازی روستایی. 1(2): ص: 139-132.
-سلگی، زهرا.، هاشمیان، کیانوش.، سعیدیپور، بهمن.(1386). بررسی تأثیر شناخت درمانی گروهی در کاهش افسردگی بیماران مرد HIV مثبت. مجله مطالعات روانشناختی، 3(4)، ص: 122-105.
-سمیعی، عبدالحسین. (1372). طب سالخوردگان، چاپ اول، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، ص: 25-124.
-سیام، شهره. (1380). بررسی وضعیت سالمندان گیلانی مقیم در خانههای پرستاری. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. 10(39& 40): ص: 126-119.
-شاملو، غلامعلی. (1364). پیری چیست؟ چرا پیر میشویم؟ تهران: چهر.
-شجری، ژیلا. (1373). نگرش بهداشتی بر مساله سالمندان. تهران: موسسه جهاد دانشگاهی. چاپ اول.
-شعارینژاد، علی اکبر. (1379). روانشناسی رشد بزرگسالان در فراخنای زندگی. تهران: شفق.
-شفیعآبادی، عبداله. (1375). پویایی و مشاوره گروهی. تهران: رشد.
-شولتز، دوان.(1998). نظریههای شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی،. 1383. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
-ضمیرینژاد، سمیه.، گلزاری، محمود.، برجعلی، احمد.، حجت، سید کاوه.، اکابری، سیدآرش. (1391). مقایسه اثربخشی آموزش تابآوری بصورت گروهی و شناخت درمانی گروهی بر کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر خوابگاهی. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 4(4)، ص: 638-631.
-طاهری، افسانه.، جمشیدیفر، زهرا. (1386). اثربخشی گروهدرمانی شناختی بر کاهش نشانگان افسردگی. مجله روانشناسی کاربردی. 1(3): 61-51.
-عالمی، قهرمان.، غفارزاده، عماد.، عظیمی، حمیده.، حیدری، جبار. (1384). بررسی شناخت درمانی گروهی بر اجتماع هراسی. فصلنامه علمی-پژوهشی دانشگاه مازندران، 10(3)، ص: 348-335.
-عشقپور، مجتبی. (1370). مشکلات دوران پیری، تهران: معین/مهتاب.
-علیخانی، ویدا. (1381). پیری از دیدگاههای مختلف. انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
-علیلو، محمود.، عشایری، حسن. (1373). بررسی آزمایشی اثر خلق بر حافظه. مجله پژوهشهای روانشناختی، شماره 1 و 2، ص: 25-11.
-فرجی، جمشید.، فلاحی خشکناب، مسعود.، خانکه، حمیدرضا. (1392). تأثیر شعردرمانی گروهی بر افسردگی سالمندان مقیم در سرای سالمندان شهر اراک. مجله روان پرستاری: 1(1)، ص: 62-55.
-فروغ عامری، گلناز.،گواری، فاطمه.، نظری، طاهره.، رشیدینژاد، معصومه.، افشارزاده، پوران. (1380). تعاریف و نظریه های سالمندان. فصلنامه علمی و پژوهشی حیات. دانشکده پرستاری و مامایی. دانشگاه علوم پزشکی تهران. 7(4&3)، 13-4.
-فروغان، مهشید.،قائم مقام فراهانی، ضیا.، و اکبری کامرانی، احمدعلی. (1382). فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک پویا. مجله سالمندی ایران، شماره 106.
-فری، مایکل. (1999). راهنمای عملی شناخت درمانی گروهی. ترجمه مسعود محمدی و رابرت فرنام، 1384، تهران: انتشارات رشد.
-فری، مایکل. (1999). شناخت درمانی گروهی. ترجمه علی صاحبی، حسن حمیدپور و زهرا اندوز، 1382، مشهد: جهاد دانشگاهی مشهد.
-فیرس، ای. جی.، ترال.، تیموتی جی. (2002). روانشناسی بالینی: مفاهیم، روشها و حرفه. ترجمه مهرداد فیروزبخت، 1390، تهران: رشد.
-قایم محمدی، وحید. (1383). طراحی برنامه آموزشی جهت پیشگیری از ابتلا به افسردگی در معلمین شهرستان یزد. پایاننامه کارشناسی ارشد بهداشت. دانشگاه تربیت مدرس.
-کاظمی ملک محمودی، شیدا. (1382). بررسی تأثیر موسیقی بر میزان اضطراب کودکان سن مدرسه بستری در بیمارستان کودکان طالقانی گرگان 1382-1381 .
-کلارک، ام دیوید.، بورن، کریستوفر.(1954). دانش و روشهای کاربردی رفتاردرمانی شناختی. ترجمه حسین کاویانی. 1360، تهران: موسسه مطالعاتی علوم شناختی.
-کهریزی، احسان.، آقایوسفی، علیرضا.، میرهاشمی، مالک. (1390). تأثیر گروه درمانی شناختی به روش مایکل فری در کاهش افسردگی زندانیان. مجله اندیشه و رفتار، 6(22)، 30-21.
-لطفآبادی، حسین. (1378). روان شناسی رشد ( نوجوانی، جوانی و بزرگسالی). تهران: سمت.
-لیهی، رابرت. (2003). تکنیکهای شناخت درمانی. ترجمه حسن حمیدپور و زهرا اندوز. 1389. تهران: ارجمند. چاپ دوم.
-مثنوی، عطاءالله.، اکبری کامرانی، احمدعلی.، حسینی، سید احمد. (1386). مقایسه وضعیت سالمندان مقیم آسایشگاه و مقیم خانواده در ایران. مجله سالمند، 2(4): ص: 285-280.
-محتشمی کاشانی، محبوبه.(1372). بررسی میزان نگرش و عملکرد پرستاران در مورد مراقبت از بیماران سالمند در بیمارستان های منتخب وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد.
-محمودنیا، علیرضا.، رستگارپور، حسن.، جوکار، فرهاد. (1390). میزان شیوع افسردگی و تأثیر شناخت درمانی گروهی بر کاهش آن در بین دانشآموزان. فصلنامه مطالعات روانشناسی بالینی، 2(5): ص: 29-1.
-مرکز آمار ایران. (1385). دفتر آمارهای جمعیت. نیروی کار و سرشماری.
-معماریان، ربابه. (1378). کاربرد مفاهیم و نظریه های پرستاری. تهران: مرکز نشر آمار علمی. دانشگاه تربیت مدرس.
-مقصود نیا، شهربانو.(1385). مراقبتهای بهداشتی اولیه در سالمندان ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی: 51، ص: 129.
-ملکشاهی چگینی، فریده(1379). بررسی تأثیر روش توان بخشی روانی دوسا بر میزان افسردگی سالمندان تهران،1377. مجموعه مقالات سالمندی. تهران: گروه بانوان نیکوکار ص 30- 19.
-محمدزاده، علی.، دولتشاهی، بهروز.، محمدخانی، پروانه.(1390). اثربخشی درمان خاطره پردازی انسجامی بر نشانههای افسردگی سالمندان. مجله سالمندی ایران، 6(19). 28-23.
-ملکوتی، کاظم.، فتحالهی، پریدخت.، میرابزاده، آرش.، صلواتی، مژده.،]]>

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *