منابع و ماخذ پایان نامه ارباب رجوع، نظام اداری، ارائه خدمات