منابع و ماخذ پایان نامه برنامه ریزی، امنیت روانی، برنامه ریزی فضایی