منابع و ماخذ پایان نامه شهر تبریز، مصرف انرژی، مکان کنترل

دانلود پایان نامه

ز تابش نور خورشید به داخل ساختمن شده است که نتیجه این امر کاهش بار برودتی در فصل تابستان خواهد بود.
9- با توجه به اتلاف بسیار زیاد انرژی از بام ها در فصول سرد در مناطق سردسیر، پشت بام این ساختمان کاملا عایق کاری شده است و زیر بام نیز سقف کاذب اجرا شده است. وجود اتاق مربوط به دستگاه های هخواساز در بام که سطح نسبتاً زیادی از پشت بام را به خود اختصاص داده است باعث کاهش هرچه بیشتر اتلاف انرژی گرمایی از بام در اوقات سرد سال شده است.
10- عایق کاری بام، اجرای سقف کاذب در بام و ایجاد سایبان(اتاق هواساز) در قسمت وسیعی از بام همان طور که در زمان های سرد باعث کاهش اتلاف انرژی گرمایی می گردند در اوقات گرم سال نیز از گرم شدن ساختمان در اثر تابش خورشید به بام جلوگیری کرده و موجب کاهش بار برودتی ساختمان می گردد.
11-با توجه به اینکه استفاده از فضاهای ساختمان به صورت منقطع می باشد، در این ساختمان در جداره های داخلی و خارجی از مصالح با اینرسی حرارتی زیاد استفاده نشده و جداره های خارجی نیز به گونه ای عایق کاری شده اند که انرسی حرارتی کمی برای ساختمان ایجاد کنند و در مجموع ساختمان از نظر وزن سطحی سبک اجرا شده است.
12- این ساختمان به منظور استفاده از جریان طبیعی هوا برای خنک شدن در اوقات گرم، بازشوهای مقابل هم، در تمام اضلاع و بخصوص در راستای شمالی و جنوبی دارد و در تابستان می تون با بازکردن پنجر ها، از جریان طبیعی هوا برای سرد کردن ساختمان استفاده کرد.
13- به منظور جلوگیری از نفوذ هوای سرد به ساختمان در فصول سرد از طریق درب های ورودی، این دربها به صورت زوج و با فاصله مناسب از هم اجرا شده اند و برای درب سمت خارج، پرده های هوا نیز پیش بینی شده است.
ضمناً مشخصات شهر مشهد و نوع اقلیم و اطلاعات هواشناسی آن به شرح زیر می باشد:
طول جغرافیایی(درجه، شرق یا غرب): 383و 59
عرض جغرافیایی(درجه، شمال): 16:و 36
ارتفاع از سطح دریا(m):970 متر
فشار هوای متوسط (میلی بار): 900
متوسط دمای سالانه و همچنین متوسط دمای هر ماه:(C)
متوسط دمای حداقل روزانه77C
متوسط دمای حداکثر روزانه212C
حداقل دمای هوا-21-C
حداکثر مای هوا373C
روز درجات گرمایش(بر اساس 181C)165
روز درجات سرمایش)بر اساس 181C) 130
متوسط نسبت رطوبت(1bm water/1bm dry air) درصد (21/5+89)/2=55/25
متوسط سرعت باد(m/s)25
جهت باد غالب: غرب به شرق
روزهای آفتابی سال: 342 روز
ویژگی های طراحی ساختمان
در طراحی معماری ساختمان فرمانداری شهر مشهد ضمن رعایت مصوبه شورای عالی اداری به شماره 431/13.ط مورخ 15/12/79 موضوع تصویب ضوابط ناظر بر بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری و تخصیص فضاهای مناسب و کاهش هزینه های تامین این نوع ساختمان ها و نشریه شماره 178 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع ضوابط طراحی ساختمن های اداری پیشوست بهش نامه شماره 1917/54-2206-102 مورخ 4/5/77، ایدئوگرام سازمان فضایی کمیسیون ماده 5 شهر مشهر تهیه شده توسط مهندسین مشاور باوند به هوراه مدارک تهیه شده توسط این مهندسین مشاور برای مسابقه طراحی و ابلاغ های کارفرما و مدیریت طرح در هدایت موضوع قرار داد لحاظ گردیده است با توجه به هدف استقرار کلیه مدیریت های عمومی شهرداری مشهد و به دلیل کمبودفضا در ساختمان موجود شهرداری، ساختمان فرمانداری شهر جهت توسعه و سرریز فعالیت های اداری شهرداری مشهد و با در نظر گرفتن خصوصیات زیر طراحی و اجرا گردیده است.
1- سیستم باز اداری(open office)برای ایجاد انعطاف فضایی و تغییرپذیری چیدمان فضاها منبعث از تغییر وظایف و مامورت های سازمان در آینده.
2- دسترسی روان مراجعین(visitor fluency) برای تسهیل در مراجعات فراوان مردمی به این ساختمن با سرعت بخشی به آن و ایجاد کیفیت های فضایی مناسب
همچنین ساختمان جدید می بایست از سویی فرم فضایی ساختمن موجود فرمانداری را کامل نموده و از سویی دیگر آن را نقض نکند به عبارت دیگر ساختمان جدید اگرچه نوساز است ولی در ترکیب با ساختمان قدیمی می بایست معرف مجموعه کالبدی واخدی برای شهرداری مشهد باشد به این منظور ساختمان توسعه شهرداری با فرم آزاد در پلان، معرف دستاوردهای نوین معماری کشور و در تداوم بازوهای کشیده ساختمان قدیمی(به صورت شکل لوبیایی مقعر نسبت به ساختمان موجود) طراحی و اجرا شده تا هدف های زیر تخقق بهشد:
– ایجاد حیاط مرکزی یکپارچه بین دو ساختمان برای ایجاد وحدت درونی مجموعه
– تکمیل فرم w شکل ساختمان قدیمی و ارائه یک مجموعه کالبدی واحد
– در برداشتن فضاهای باز قابل تغییرات چیدمان، راهروهای عریض جهت حرکت روان مراجعین
– نورگیری مستقیم و طبیعی فضاها و …
ضمناًٌ میزان ظرایب انتقال حرارت و سطوح و نسبتهای آنها و سایان و نوع آن به شرح ذیل می باشد:
ضریب انتقال حرارت کف: 0/64 〖w/m〗^2 k
ضریب انتقال حرارت سقف نهایی:0/38 〖w/m〗^2 k
ضریب انتقال حرارت دیوارهای جانبی:0/59 〖w/m〗^2 k
ضریب انتقال حرارت پنجره ها: 2/4 〖w/m〗^2 k
مساحت پنجره های ساختمان:940 m^2
مساحت پنجره های جنوبی ساختمن:425 m^2
زیربنای کل ساختمان:7700 m^2
زیربنای طبقات همکف الی چهارم(بدون زیرزمین ها و فضاهای هوارسان ها در طبقه پنجم) 4850m^2
نسبت مساحت پنجره های جنوبی ساختمان به کل پنجره ها:0/45
نسبت مساحت پنجره های جنوبی ساختمنا به زیربنای ساختمان(طبقات همکف الی چهارم):0/09
سایبان و نوع آن: در جنوب لوور آلومینیومی و در شرق و غرب عقب نشینی پنرجه به میزان حدود یک متر نسبت به امتداد نما
ویژگی های تاسیسات ساختمان
تاسیسات این ساختمان، شامل تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به شرح زیر می باشد که با توجه به بهینه سازی مصرف انرژی طوری طراحی شده اند که بتوان با اعمال کنترل های لازم به نحو چشم گیری در مصرف انرژی صرفه جویی های لازم را به عمل آورد.
تأسیسات مکانیکی و الکتریکی شامل: الف) سیستم سرمایش و گرمایش
این سیستم با توجه به کاربری ساختمان مجهز به دستگاه های هوارسان به صورت تهویه مطبوع مرکزی و هماهنگی با کاربری و ساعت کاری فضاهای مختلف طراحی شده اند. با استفاده از این روش می توان دمای داخخل را به صورت مرکزی در دماهای توصیه شده و در مبحث نوزدهم نگه داشت و از کنترل دما به صورت انفرادی و سلیقه ای و ایجاد دماهای متفاوت در فضاهای گوناگون و زمان های کاری متفاوت جلوگیری نمود.
در ضمن با توجه به مرکزی بودن این سیستم امکان نصب هرگونه تجهیزات کنترل مدرن بر روی آن مسیر خواهد بود که به طور مثال هم اکنون کلیه تجهیزات کنترلی که در دستگاههای هوارسان این ساختمان نصب شده اند مجهز به حسگر دمای هوای خارج می باشند که نصب آن بر روی این سیستم ها در مبحث نوزدهم مقرارت ملی ساختمان تاکید شده است و در سیستم سرمایش از ترموستات های مرحله ای و سنسور هوای خارج به این منظور استفاده شده است.
ب) سیستم آب مصرفی
– در این قسمت از سیستم بوستر پمپ با مکانیزم دور متغیر استفاده شده است که با توجه به مصرف آب در دبی و زمان های مختلف، فشار ثابتی را برای سیستم تأمین می کند و کاربرد درایو دور متغیر و تابلو کنترل هوشمند این سیستم از مصرف بیهوده انرژی در روشن و خاموش شدن های زیاد پمپ ها در پیک باری این سیستم جلوگیری می نماید
– در سیستم آب گرم مصرفی ساختمان همان طور که در مبحث نوزدهم مقرارت ملی ساختمان تأکید شده از منابع ذخیره آب گرم که کاملاً عایق کاری شده اند و مجهز به ترموستات برای کنترل درجه حرارت آن می باشند استفاده شده است.
– همچنین برای تامین آب گرم مصرفی در تابستان از یک دستگاه دیگ با ظرفیت متناسب به صورت جداگانه استفاده شده که این امر باعث می شود تلفات حرارتی در دیگ های بزرگ و کارکرد مشعل های بزرگ در تأمین مصارفجزئی از بین برود.
– به منظور کاهش مصرف آب گرم، اجرای لوله کشی برگشیت آن تا نزدیکترین نقطه به محل مصرف انجام شده است.
پ) سیستم تعویض هوا
این سیستم برای تعویض هوا در سرویس های بهداشتی، پارکینک ها، موتورخانه به صورت مرکزی در نظر گرفته شده تا امکان کنترل کارکرد آنها وجود داشته باشد.
ت) عایق کاری
به منظور رعایت صرفه جویی در مصرف انرژی عایق کاری تجهیزات و سیستم های تاسیساتی به شرح زیر انجام گردیده است:
– بدنه کلیه دستگاه های هوارسان به صورت دو جداره و با عایق در نظر گرفته شده لست که بدین ترتیب اتلاف حرارتی از بدنه دستگاه ها به حداقل ممکن رسیده است.
– کلیه کاناهای هوارسان رفت و برگشت و لوله های آب رسانی و تهویه مطبوع در داکت ها، سقف های کاذب و فضاهایی کهخ به صورت نمایان اجرا شده اند عایق کاری گردیده اند.
منابع ذخیره آب گرم مصرفی در موتورخانه عایق کاری شده اند.
ث) جلوگیری از اتلاف هوای تهویه شده:
به منظور جلوگیری از اتلاف هوای تهویه شده در ورودی های ساختمان امکان نصب پرده هوا پیش بینی شده است. به این منظور ورودی و خروجی های اصلی ساختمان مجهز به درهای اتوماتیک دو مرحله ای هستند.
ج) سیستم روشنایی:
در این سیستم خط بندی چراغ ها و سربندی آنها در تابلویی که به این منظور پیش بنی شده به صورتی طراحی شده که امکان کنترل و روشن و خاموش شدن چراغ ها د رزمان ها و مکان های مختلف به صورت مرکزی وجود دارد.
طرح این بنا به صورت پلن باز می باشد و فضاهای داخلی به وسیله پارتیشن تقسیم بندی شده اند. اسکلت این
ساختمان اداری شهرداری تبریز
ساختمان شهرداری1 در میدان ساعت شهر واقع است و به سال 1314 در گورستان متروک کوی نوبر و با نظارت مهندسان آلمانی ساخته شد و نقشه آن دقیقاً مشابه ساختمان های آلمان در خلال دو جنگ جهانی اول و دوم است.
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
زیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است و برج ساعت آن، که به «بیگ بن لندن» شباهت زیادی دارد، دارای 4/30 متر ارتفاع بوده و طرح بنا، عقابی در حال پرواز است
(ساختمان شهرداری تبریززیربنای این ساختمان معظم 6500 متر مربع و مساحت آن 9600 متر مربع است.)
کاخ شهرداری تبریز در مرکزی‌ترین نقطه شهر تبریز و در میدان شهرداری (ساعت) این شهر واقع شده‌است.
کاخ شهرداری تبریز از ابتدای احداث تاحال، به‌عنوان ساختمان شهرداری شهر تبریز مورد استفاده قرار گرفته‌است و امروزه باتقسیم شهر تبریز به‌هشت منطقه، این بنا به‌عنوان شهرداری مرکزی شهر تبریز محسوب می‌شود. البته امروزه نیز، اکثر امور عمرانی و اداری شهرداری تبریز در این تالار و عمارت متمرکزشده‌است.
(ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است)
ساختمان شهرداری تبریزدر میدان ساعت شهر واقع است
کاخ شهرداری تبریز دارای یک برج ساعت چهارصفحه‌ای است که باطنین موزون زنگ‌هایش، هر ۱۵ دقیقه یک‌بار، گذشت زمان را به‌گوش مردم تبریز می‌رساند.
نمای خارجی این بنا از سنگ تراشیده‌شده‌است و نقشه ساختمان شبیه به‌طرح یک عقاب درحال پرواز می‌باشد که با نمونه ساختمان‌های کشور آلمان، قبل از جنگ جهانی دوم مطابقت دارد.
ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین2
(ساختمان جدید مرکز تلویزیونی چین)
طرح از دو بخش یا دو ساختمان مجزا تشکیل شده. ساختمان اصلی در برگیرنده استدیوهای پخش برنامه ماهواره ها و بخش اداری و … است، ارتفاع آن۲۳۰متر و مساحت آن ۴۰۵۰۰۰متر مربع می باشد. و به شکلی نمادین (از نظرمقیاس شهری) بهصورت دو برج طراحی شده است که در ارتفاع به یکدیگر می رسندو مکعبی را تکمیل می کنند که در نقطه شروع دو برج (طبقات پائینی) در سمتیدیگر ساخته اند.
دو قطعه از سازه انتهایی این ساختمان که به صورت بر ج های دو قلو ساخته شده، در آسمان به هم متصل شده است. وصل کردن این دو قطعه از برج های دو قلو باعث به هم متصل

دیدگاهتان را بنویسید