منابع پایان نامه ارشد درمورد بهره بردار، وجود رابطه، نرم افزار

دانلود پایان نامه

خلق دانش، توزیع دانش، ثبت و ذخیره و نگهداری دانش، کاربرد و بهره برداری دانش و ارزیابی و بازیابی دانش.
* متغیرهای وابسته: این متغیرها، همان ابعاد مختلف ارزیابی عملکرد توسعه محصول جدید می باشند که در این تحقیق این متغیرها را با استفاده از سطوح مبتنی بر کارکنان، مبتنی بر سازمان، مبتنی بر بازار و مبتنی بر نوآوری طبقه بندی شده است.
3-6: ابزار گردآوری اطلاعات
تحقیق انجام شده تحقیق توصیفی – پیمایشی میباشد، لذا برای جمعآوری اطلاعات از روشهای کتابخانهای و میدانی استفاده شده است. گستردگی جامعه آماری و عدم دسترسی سریع و آسان به
آزمودنیها پژوهشگر را به استفاده از پرسشنامه رهنمون ساخت. برای دستیابی به نتایج صحیح و روش تحقیق شایسته، از روشهای زیر بهره گرفته شده است:
1- مطالعات کتابخانهای: برای تدوین مبانی، تعاریف و مفاهیم نظری استفاده از موتورهای جستجوی اینترنت، بانکهای اطلاعات مجازی، کتابخانههای مجازی و حقیقی دانشگاههای کشور.
2- تحقیقات میدانی: برای جمعآوری اطلاعات موردنظر و سنجش متغیرهای تحقیق از پرسشنامه استفاده شد.
که خلاصه پرسشنامه به شرح ذیل میباشد.
جدول 3-1: مشخصه پرسشنامه اصلی مورد بررسی
معیار
تعداد سوالات
شماره سوالات
فرآیندهای مدیریت دانش
فرآیند کسب، خلق و تولید دانش
7
KC7- KC1
فرآیند سازماندهی، نگهداری و انبار
2
KS1- KS2
فرآیند انتقال، اشتراک و توزیع
8
KD1- KD8
فرآیند استفاده، کاربرد و بهره برداری
6
KAp1- KAp6
فرآیند ارزیابی و بازخور
3
KF1- KF3
عملکرد توسعه محصول جدید
مبتنی بر کارکنان
3
ER1- ER3
مبتنی بر بازار
5
MR1- MR5
مبتنی بر سازمان
3
OR 1- OR 3
مبتنی بر نوآوری
5
IR 1- IR 5
این پرسشنامه سوالی با طیف پنج قسمتی لیکرت ارزیابیهای کیفی آزمودنیها را به عوامل کمی تبدیل میکند. در حقیقت سطح پنجم معرف آن است که پاسخ دهنده کاملاً با وضعیت موجود موافق است و در سطح یکم پاسخ دهنده کاملاً با وضع موجود مخالف است.
در این پژوهش، اطلاعات و دادههای جمعآوری شده از طریق پرسشنامه، توسط نرمافزار SPSS و Lisrel مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
3-7: روایی و پایایی ابزار سنجش
روایی: هنگامی که با هدف مطالعه یک مفهوم، مجموعه ای از ابزار اندازه گیری ها استفاده می شود، باید اطمینان حاصل شود که واقعاً به اندازه گیری همان مفهوم موردنظر پرداخته شده و مفهوم دیگری به اشتباه سنجیده نشده است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه و ویژگیهای موردنظر را اندازه بگیرد. در آزمون روایی، هدف آن است که به مشکلات و ابهامهای احتمالی موجود در
عبارت بندی سوالات و ساختار پرسشنامه و مواردی مشابه آن پی برد.
روش های مختلفی برای ارزیابی روایی معرفی شده است: 1) روایی محتوا که به بررسی ابزار موردنظر از لحاظ وجود تعداد پرسش کافی و مرتبط برای اندازهگیری مفهوم موردنظر میپردازد. البته استراب و همکارانش (2004) روش های مناسب برای بررسی روایی محتوا را مرور ادبیات، هیئت خبره و نرخ های اعتبار محتوایی نیز میدانند. 2) روایی وابسته به معیار که رویهای برای شناخت و سنجش ضریب اعتبار بوده که به صورت روایی همزمان و یا پیش بین صورت میگیرد. و 3) روایی سازه که جهت بررسی تطابق و تناسب نتایج به دست آمده از ابزار اندازهگیری با نظریه های موجود در پیشینه تحقیق، مورد استفاده قرار میگیرد.
در این پژوهش برای افزایش روایی محتوایی تمام پرسشنامهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
1. بررسی و مطالعه پرسشنامهها و سوالهایی که در تحقیقات مشابه مورد استفاده قرار گرفته اند.
2. مطالعه مقالات و کتب متعدد در رابطه با موضوع مدیریت دانش و فرآیندهای آن و عملکرد توسعه محصول جدید، مدلهای مربوط و کلیه مسائل مرتبط با آن.
3. مشاوره با افراد صاحبنظر در زمینه تحقیق (اساتید راهنما و مشاور و اساتید حوزه مدیریت) و اخذ راهنمایی از آنان از طریق مطالعه پرسشنامهها و نظردهی و جرح و تعدیل پرسشنامهها.
پایایی: ابزار مورد استفاده باید این قابلیت را داشته باشد که در طی زمان پایدار بوده و تغییرپذیری اندکی داشته باشد و هر زمان که مورد استفاده قرار بگیرد، نتایج پایداری حاصل شود؛ یعنی، آزمونهایی که از آنها برای انجام تحقیق استفاده می شود باید در هر بار استفاده نتایج یکسان و قابل اعتمادی داشته باشد. پس یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره مشاهده شده و نمره واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، یعنی اگر تحقیق مشابهی در زمان دیگری انجام شد، به نتایج مشابهی بیانجامد (خاکی، 1382). پس میتوان گفت که پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند (مؤمنی، 1386).
روشهای مختلفی برای بررسی پایایی تحقیق وجود دارد که برخی از مهمترین آنها، روش باز آزمون، روش فرم های موازی (و شدیداً موازی)، روش دو نیم کردن و روش سازگاری درونی اجزا می باشد. برای تعیین محاسبه ضریب پایایی تکنیکهای متعددی وجود دارد از قبیل تکرار آزمون یا بازآزمایی، معادل سازی، تصنیف و آلفای کرونباخ. معروفترین این روشها آلفای کرونباخ است که با تأکید بر همسانی درونی، دامنهای از اعداد صفر تا 1 مثبت را در بر می گیرد. صفر به معنی پایایی و هر چه عدد به یک نزدیکتر باشد، نشان دهنده بالاتر بودن میزان پایایی ابزار است.
در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ جهت تعیین میزان پایایی پرسشنامه استفاده گردید. در این تحقیق، از روش سازگاری درونی اجزا، که به عنوان معروفترین روش برای ارزیابی پایایی بوده و حتی به عنوان پیش گزیده اصلی نرم افزار SPSS در تمامی نسخهها میباشد، برای بررسی پایایی درونی استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازه گیری می کنند، به کار می رود و از ضریبی به نام آلفای کرونباخ استفاده
میکند. در اینگونه ابزار، پاسخ هر سؤال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا واریانس نمره های هر زیر مجموعه سؤال های پرسشنامه (Sj2) و واریانس کل (S2) را محاسبه می کنیم و سپس با استفاده از رابطه زیر مقدار ضریب آلفا تعیین خواهد شد.
a: آلفای کرونباخ
b: تعداد زیر مجموعه سؤالات پرسشنامه
Sj2: واریانس زیر آزمون j ام
S2: واریانس کل آزمون
گفته می شود اگر ضریب آلفا بیشتر از 0.7 باشد، آزمون از پایایی قابل قبولی برخوردار است (کریستمن و ون آئست، 2006). البته برای مقیاسها و شاخصهای جدید، ضریب 0.6 نیز مورد قبول است. همچنین در تحقیقات اکتشافی، ضریب آلفای بین 0.5 تا 0.6 نیز مورد قبول است (نونالی و برنستین، 1994). در حالی که فورنل و لارکر (1981) پایایی بالای 0.8 را مورد قبول میدانند. با استفاده از نرمافزار spss ضریب اعتبار پرسشنامه فرآیندهای مدیریت دانش بیش از 926/0 در پژوهش حاضر و عملکرد توسعه محصول جدید، 759/0 تعیین گردید و اندازه آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 931/0 تعیین گردید.
جدول آلفای کرونباخ و برای بررسی کفایت نمونه گیری از آزمون KMO استفاده شده است.
در جدول زیر پایایی متغیرها بررسی شده است.
جدول 3-2: ضریب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد تحقیق
متغیرهای تحقیق
ابعاد هر متغیر
آلفای کرونباخ هر بعد
آلفای کرونباخ هر متغیر
مدیریت دانش
خلق دانش
0.781
0.926
ثبت و ذخیره و نگهداری دانش
0.654
توزیع دانش
0.839
کاربرد و بهره وری دانش
0.809
ارزیابی و بازیابی دانش
0.672
عملکرد توسعه محصول جدید
مبتنی بر نوآوری
0.653
0.759
مبتنی بر سازمان
0.615
مبتنی بر کارکنان
0.640
مبتنی بر بازار
0.526
کل پرسشنامه
42 سوال
0.931
3-8: فرضیههای تحقیق
همانطور که در فصل اول پیشنهاد گردید سؤالات و فرضیههای تحقیق به شرح زیر است:
سؤالات تحقیق:
1- مهمترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟
2- مهمترین مؤلفه های عملکرد NPD در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟
3- آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید اثر معناداری دارند؟
فرضیههای تحقیق:
1- فرآیند خلق دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
2- فرآیند توزیع دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
3- فرآیند ثبت، ذخیره و نگهداری دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
4- فرآیند کاربرد و بهره برداری دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
5- فرآیند ارزیابی و بازخور دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
بر اساس مدل نهایی بدست آمده از پیشینه و تحلیلهای محقق فرضیههای پژوهش مورد بررسی قرار
میگیرد. مدل نهایی در ذیل ارائه شده است:
در این نمودار، فرآیندهای مدیریت دانش، متغیر مستقل و عملکرد توسعه محصول جدید متغیر وابسته می باشد. متغیر پنهان عملکردNPD خود از چندین مؤلفه تشکیل شده است که در نهایت میتوانیم به کمک این متغیرها، به ابعاد متغیرهای پنهان دست یابیم؛ از اینرو این مؤلفهها را متغیرهای آشکار یا ظاهر گویند. پس از انجام تحلیل عاملی تأییدی روی ابعاد دو متغیر مدیریت دانش و قابلیتهای چابکی، ضرایب استاندارد و خطای استاندارد مسیر فرضیات مطرح شده در مدل مورد بررسی قرار میگیرند تا وجود رابطه معنادار بین فرآیندهای مدیریت دانش و عملکردNPD و همچنین مؤلفه های آن تحقیق شود.
3-9: روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای نتیجه گیری و تحلیل دادههای جمع آوری شده از فنون آماری گوناگونی بهره گرفته شده است. از نرم افزارهای آماری SPSS و LISREL برای تحلیلهای آماری مانند آمار توصیفی، فراوانی، انحراف معیار، واریانس، میانگین، تعیین ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و تحلیل مسیر استفاده شد.
از روشهای توزیع فراوانی و میانگین داده ها جهت توصیف داده ها استفاده شد، از تحلیل عامل تأییدی مرحله 1 و 2 در این تحقیق برای بررسی اعتبار مدل فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید سازمان در جامعه آماری استفاده شد. برای بررسی وجود رابطه بین فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید از تحلیل مسیر استفاده می شود.
3-9-1: تحلیل عاملی تأییدی
تحلیل عاملی تأییدی اساساً زمانی استفاده میشود که محقق ارتباط ساختار چند بعدی (ارتباطات شاخصها با ابعاد و ارتباطات ابعاد با ساختار چند بعدی) را فرضیه سازی کرده و میخواهد دادهها را برای ساختار از قبل تعیین شده بسنجد (بولن، 1989 و کول، 1987).
هومن (1388)، نیز تحلیل عاملی تأییدی را برای بررسی وجود برازش بین داده های موجود با ساختار محدود شده پیش تجربی که شرایط همانندی را فراهم میسازد، مناسب میداند. او همچنین رویکرد تحلیل عاملی را تا اندازه ای شبیه به مدلهای مسیر می داند. بدین معنا که مدل های عمومی تحلیل عاملی تأییدی شکلی از مدل های مسیر و بیانگر روابط بین اندازه های مشاهده شده و سازه های اندازه گیری نشده است. تفاوت بین مدلهای تحلیل عاملی تأییدی با مدلهای مسیر مربوط به متغیر مکنون (پنهان یا سازه های اندازهگیری نشده) به گونه علی با یکدیگر ارتباط دارند، در حالی که در مدل های تحلیل عاملی تأییدی، این متغیرها با یکدیگر همبستگی دارند. ما معیار روایی سوالات را بار عاملی 0.3 قرار داده ایم و با توجه به اینکه تمامی سوالات متغیرهای برونزا ضریب استاندارد بالاتر از این مقدار را به خود

دیدگاهتان را بنویسید