منابع پایان نامه ارشد درمورد میانگین، می‌باشد، متغیر

دانلود پایان نامه

(فرضیه مقابل) 3 ? ?
با توجه به اینکه تمامی سؤالات پرسشنامه بصورت مستقیم طراحی شدهاند میانگین بدست آمده در بازه 4 تا 5 به معنای وضعیت بسیار زیاد و در بازه 1 تا 2 به معنای بسیار کم می‌باشد. بعبارتی فرضیه بدین صورت مطرح گردیده است که آیا مقدار میانگین نمرات در هر متغیر برابر با 3 می‌باشد یا خیر.
4-3-4- وضعیت متغیر مدیریت دانش
با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون تی یک نمونهای نتایج تحلیل در جدول 4-4 و 4-5 آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود مقدارp-value یا بعبارتی مقدار Sig که مقدار آن معادل 000/0 می‌باشد از مقدار 05/0?= کوچکتر گردیده است. لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین متغیر مدیریت دانش مساوی 3 می‌باشد تأیید نگردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان 95 درصدی تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی‌باشد لذا این عامل خود موید رد فرض صفر می‌باشد. مثبت بودن حد بالا و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته می‌باشد که میانگین متغیر مدیریت دانش بیشتر از عدد 3 می‌باشد. نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که وضعیت متغیر مدیریت دانش با توجه به میانگین جامعه 3.2728 در جامعه آماری در حد بالاتر از متوسط می‌باشد. همچنان که در جدول پائین مشخص است مقدار آماره T برابر با 5.904 است که از 96/1 بیشتر است و در ناحیه بحرانی آزمون قرار دارد و به بیان دیگر اختلاف میانگین از عدد 3 معنی دار می‌باشد.
جدول 4-4- آماره های یک نمونه ای
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای انحراف از میانگین
مدیریت دانش
118
3.2728
0.50198
0.04621
جدول 4-5- آزمون یک نمونه ای
متغیر
3 = مقدار آزمون
وضعیت
T
درجه آزادی
عدد معناداری
اختلاف میانگین
درجه اطمینان 95%
حد پایین
حد بالا
مدیریت دانش
5.904
117
0.000
0.27282
0.1813
0.3643
مطلوب
4-3-5- وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید
با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون تی یک نمونهای نتایج تحلیل در جدول 4-6 و 4-7 آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود مقدارp-value یا بعبارتی مقدار Sig که مقدار آن معادل 000/0 می‌باشد از مقدار 05/0?= کوچکتر گردیده است. لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین متغیر عملکرد توسعه محصول جدید مساوی 3 می‌باشد تأیید نگردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان 95 درصدی تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی‌باشد لذا این عامل خود مؤید رد فرض صفر می‌باشد. مثبت بودن حد بالا و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته می‌باشد که میانگین متغیر عملکرد توسعه محصول جدید بیشتر از عدد 3 می‌باشد.
نتیجه کلی بدین صورت قابل تبیین خواهد بود که وضعیت متغیر عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به میانگین جامعه 3.5524 در جامعه آماری در حد بالاتر از متوسط می‌باشد. همچنان که در جدول پائین مشخص است مقدار آماره T برابر با 16.204 است که از 1.96 بیشتر است و در ناحیه بحرانی آزمون قرار دارد و به بیان دیگر اختلاف میانگین از عدد 3 معنیدار می‌باشد.
جدول 4-6- آماره های یک نمونه ای
متغیر
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای انحراف از میانگین
عملکرد توسعه محصول جدید
118
3.5524
0.37034
0.03409
جدول 4-7- آزمون یک نمونه ای
متغیر
3 = مقدار آزمون
وضعیت
T
درجه
آزادی
عدد معناداری
اختلاف
میانگین
درجه اطمینان 95%
حد پایین
حد بالا
عملکرد توسعه
محصول جدید
16.204
117
0.000
0.55224
0.4849
0.6200
مطلوب
4-3-6- وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش
با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون تی یک نمونه ای نتایج تحلیل در جدول 4-8 و 4-9 آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود برای ابعاد خلق دانش، توزیع دانش و کاربرد و بهره‌وری دانش مقدار p-value یا بعبارتی مقدار Sig که مقدار آن معادل 000/0 می‌باشد از مقدار 05/0?= کوچکتر گردیده است لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین این ابعاد مساوی 3 می‌باشد تأیید نگردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان 95 درصدی تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی‌باشد لذا این عامل خود موید رد فرض صفر می‌باشد. مثبت بودن حد بالا و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته می‌باشد که میانگین ابعاد خلق دانش، توزیع دانش و کاربرد و بهره‌وری دانش بیشتر از عدد 3 می‌باشد. از سوی دیگر برای ابعاد ثبت و ذخیره و نگهداری دانش و ارزیابی و بازیابی دانش مقدارp-value یا بعبارتی مقدار Sig که مقدار آن به ترتیب معادل 661/0 و 0.085 می‌باشد از مقدار 05/0?= بزرگتر گردیده است لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین این ابعاد مساوی 3 می‌باشد تأیید گردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان 95 درصدی تفاوت میانگین شامل عدد صفر می‌باشد لذا این عامل خود مؤید تأیید فرض صفر می‌باشد. مثبت بودن حد بالا و منفی بودن حد پایین نیز بیانگر این نکته می‌باشد که میانگین ابعاد ثبت و ذخیره و نگهداری دانش و ارزیابی و بازیابی دانش با مقدار مورد آزمون تفاوت معناداری ندارد.
جدول 4-8- آماره های یک نمونه ای
ابعاد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای انحراف از میانگین
خلق دانش
118
3.3462
0.58034
0.05342
توزیع دانش
118
3.2225
0.57669
0.05309
ثبت و ذخیره و نگهداری دانش
118
3.0297
0.73174
0.06736
کاربرد و بهره‌وری دانش
118
3.4167
0.57271
0.05272
ارزیابی و بازیابی دانش
118
3.1102
0.68916
0.06344
جدول 4-9- آزمون یک نمونه ای
ابعاد
3 = مقدار آزمون
وضعیت
T
درجه
آزادی
عدد
معناداری
اختلاف میانگین
درجه اطمینان 95%
حد پایین
حد بالا
خلق دانش
6.481
117
0.000
0.34625
0.2404
0.4521
مطلوب
توزیع دانش
4.190
117
0.000
0.22246
0.1173
0.3276
مطلوب
ثبت و ذخیره و نگهداری دانش
0.440
117
0.661
0.02966
0.1037-
0.1631
نامطلوب
کاربرد و بهره‌وری دانش
7.903
117
0.000
0.41667
0.3123
0.5211
مطلوب
ارزیابی و بازیابی دانش
1.737
117
0.085
0.11017
0.0155-
0.2358
نامطلوب
همانطور که در بخش بررسی وضعیت ابعاد متغیر مدیریت دانش بدان پرداخته شد ابعاد این متغیر از نظر میانگین، عددی بیشتر از 3 را به خود اختصاص داده بودند که این موضوع مطلوب می‌باشد چرا که در واقع میانگینهای بدست آمده انعکاس دهنده نظرات جامعه آماری تحقیق درباره وضعیت ابعاد مورد نظر می‌باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تمامی این ابعاد دارای جنبه مثبت میباشند بالاتر بودن آنها از نظر پاسخگویان مساعدتر می‌باشد.
4-4: نمودار راداری متغیرهای تحقیق
همانطور که در نمودار 4-4 نیز دیده می‌شود ابعاد کاربرد و بهره‌وری دانش و ثبت و ذخیره و نگهداری دانش به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند.
4-4-1- وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید
با استناد به نمرات بدست آمده از نمونه و انجام آزمون تی یک نمونه ای نتایج تحلیل در جدول 4-10 و 4-11 آمده است. همانطور که مشاهده می‌شود برای ابعاد مبتنی بر نوآوری، مبتنی بر سازمان، مبتنی بر کارکنان و مبتنی بر بازار مقدارp-value یا بعبارتی مقدار Sig که مقدار آن معادل 000/0 می‌باشد از مقدار 05/0?= کوچکتر گردیده است لذا فرض صفر مبنی اینکه میانگین این ابعاد مساوی 3 می‌باشد تأیید نگردیده است؛ از طرفی دو عدد نشان داده شده در ستون مربوط به فاصله اطمینان 95 درصدی تفاوت میانگین شامل عدد صفر نمی‌باشد لذا این عامل خود مؤید رد فرض صفر می‌باشد. مثبت بودن حد بالا و پایین این فاصله نیز بیانگر این نکته می‌باشد که میانگین ابعاد مبتنی بر نوآوری، مبتنی بر سازمان، مبتنی بر کارکنان و مبتنی بر بازار بیشتر از عدد 3 می‌باشد.
جدول 4-10- آماره های یک نمونه ای
ابعاد
تعداد
میانگین
انحراف معیار
خطای انحراف از میانگین
مبتنی بر نوآوری
118
3.4441
0.54796
0.05044
مبتنی بر سازمان
118
3.5508
0.57385
0.05283
مبتنی بر کارکنان
118
3.3927
0.61731
0.05683
مبتنی بر بازار
118
3.8263
0.48317
0.04448
جدول 4-11- آزمون یک نمونه ای
ابعاد
3 = مقدار آزمون
وضعیت
T
درجه
آزادی
عدد
معناداری
اختلاف میانگین
درجه اطمینان 95%
حد پایین
حد بالا
مبتنی بر نوآوری
8.803
117
0.000
0.44407
0.3442
0.5440
مطلوب
مبتنی بر سازمان
10.427
117
0.000
0.55085
0.4462
0.6555
مطلوب
مبتنی بر کارکنان
6.910
117
0.000
0.39266
0.2801
0.5052
مطلوب
مبتنی بر بازار
18.577
117
0.000
0.82627
0.7382
0.9144
مطلوب
همانطور که در بخش بررسی وضعیت ابعاد متغیر عملکرد توسعه محصول جدید بدان پرداخته شد ابعاد این از نظر میانگین، عددی بیشتر از 3 را به خود اختصاص داده بودند که این موضوع مطلوب می‌باشد چرا که در واقع میانگینهای بدست آمده انعکاس دهنده نظرات جامعه آماری تحقیق درباره وضعیت اعاده موردنظر می‌باشد و از سوی دیگر با توجه به اینکه تمامی این ابعاد دارای جنبه مثبت می باشند بالاتر بودن آنها از نظر پاسخگویان مساعدتر می‌باشد.
4-5: نمودار راداری متغیرهای تحقیق
همانطور که در نمودار 4-5 نیز دیده می‌شود ابعاد مبتنی بر بازار و مبتنی بر کارکنان به ترتیب بیشترین و کمترین میانگین را به خود اختصاص داده اند.
4-6- آزمون فرضیات تحقیق
یکی از بخش‌های مهم هر تحقیق علمی استفاده از نرم‌افزارها و آزمون‌های مناسب جهت تأیید یا رد فرضیات تحقیق می‌باشد. البته قبل از این که به رد یا تأیید فرضیه‌ها بپردازیم تعیین روایی متغیرهایی مکنون برونزا و درونزای مدل تحقیق ضروری به نظر می‌رسد. مدل مفهومی تحقیق حاضر دارای یک متغیر مکنون برونزای مدیریت دانش و یک متغیر مکنون درونزای عملکرد توسعه محصول جدید می‌باشد. ما تعیین روایی را از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم انجام خواهیم داد و در ادامه نیز از طریق تحلیل مسیر به تأیید یا رد فرضیه‌های تحقیق خواهیم پرداخت.
4-6-1: آزمون کفایت نمونه گیری
در انجام تحلیل عاملی، ابتدا باید از این مسأله اطمینان حاصل شود که میتوان دادههای موجود را برای تحلیل مورد استفاده قرار داد. با استفاده از آزمون بارتلت می توان از کفایت نمونهگیری اطمینان حاصل نمود. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، داده های موردنظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملی برای دادههای موردنظر چندان مناسب نمی‌باشد (مؤمنی و فعال قیومی، 1389: 193).
آزمون بارتلت بررسی میکند چه هنگام ماتریس همبستگی، شناخته شده (از نظر ریاضی واحد و همانی) است و بنابراین برای شناسایی ساختار نامناسب میباشد (همان، 194).
جدول 4-12: آزمون کایزر میر و اوکلین بارتلت
اندازه گیری کفایت تعداد نمونه کایزر میر
0.740
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi-Square
987.683
درجه آزادی
351
عدد معناداری
0.000
همانطور که در جدول فوق دیده میشود با توجه به اینکه شاخص KMO عددی بالاتر از 0.6 را به خود اختصاص داده است لذا تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی میباشد. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت، کوچکتر از 5 درصد است که نشان میدهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است و فرض شناخته بودن ماتریس همبستگی، رد میشود.
در ابتدا تحلیل عاملی صرفاً یک روش آماری اکتشافی بود؛

دیدگاهتان را بنویسید