منابع پایان نامه ارشد درمورد نرم افزار، پژوهشگران، کارشناسان