منابع پایان نامه ارشد درمورد وجود رابطه، وجود رابط

دانلود پایان نامه

اما اخیراً این امکان به وجود آمده که بتوان با استفاده از تحلیل عاملی فرض‌آزمایی کرد این روش که به وسیله یورس کوگ (1973) ابداع شده، تحلیل تأییدی نامیده می‌شود. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها، بارهای عاملی فرض می‌شود، آنگاه برای برازاندن هر چه دقیق‌تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تأییدی انجام می‌گیرد (پل کلاین، 1391).
برای قبول روایی یک مدل، و در نتیجه روایی نشان‌گرهای آن سازه، لازم است نشان دهیم که بین این نشانگرها (مثلاً سؤالها و تستهای فرعی) هماهنگی و همسویی وجود دارد. از میان روشهای مختلفی که برای مطالعه ساختار داخلی یک مجموعه از نشانگرها وجود دارد، تحلیل عاملی تأییدی احتمالاً مفیدترین روشی است که به برآورد پارامتر و آزمونهای فرضیه‌ها، با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی روابط میان مجموعه نشانگرها می‌پردازد (هومن، 1388، ص 295).
4-6-2 تحلیل عاملی تأییدی
در ابتدا تحلیل عاملی صرفاً یک روش آماری اکتشافی بود؛ اما اخیراً این امکان به وجود آمده که بتوان با استفاده از تحلیل عاملی فرض‌آزمایی کرد این روش که به وسیله یورس کوگ (1973) ابداع شده، تحلیل تأییدی نامیده می‌شود. در این روش بر اساس مطالعات قبلی یا بر طبق نظریه مورد بحث، برای متغیرها بارهای عاملی فرض می‌شود، آنگاه برای برازاندن هر چه دقیق‌تر بارهای ماتریس هدف، تحلیل عاملی تأییدی انجام می‌گیرد (پل کلاین، 1391).
برای قبول روایی یک مدل، و در نتیجه روایی نشان‌گرهای آن سازه، لازم است نشان دهیم که بین این نشانگرها ( مثلاً سؤالها و تستهای فرعی) هماهنگی و همسویی وجود دارد. از میان روشهای مختلفی که برای مطالعه ساختار داخلی یک مجموعه از نشانگرها وجود دارد، تحلیل عاملی تأییدی احتمالاً مفیدترین روشی است که به برآورد پارامتر و آزمونهای فرضیه‌ها، با توجه به تعداد عاملهای زیربنایی روابط میان مجموعه نشانگرها می‌پردازد (هومن، 1388، ص 295).
سؤال اول: مهمترین فرآیندهای مدیریت دانش در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟
4-6-2-1- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش
با توجه به اینکه تنها متغیر برونزای تحقیق حاضر یعنی مدیریت دانش از نوع مرتبه دوم می‌باشد لذا ما تحلیل را در دو سطح انجام خواهیم داد. لذا در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم که آیا سؤالات طراحی شده برای ابعاد این متغیر، توانایی و قابلیت لازم جهت سنجش ابعاد این سازه را دارا می‌باشند یا خیر؟
شکل 4-1: مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-2: مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری
ما معیار روایی سوالات را بار عاملی 0.3 قرار دادهایم و با توجه به اینکه تمامی سؤالات متغیرهای برونزا ضریب استاندارد بالاتر از این مقدار را به خود اختصاص داده اند لذا از تمام این سؤالات میتوان در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم استفاده کرد. در شکل 4- 2 ما مدل اندازه‌گیری متغیر مدیریت دانش را در حالت اعداد معناداری آورده‌ایم.
‌4-6-2-2- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر برونزای مدیریت دانش
در مدل اندازه‌گیری مرتبه اول، به دنبال آن هستیم که آیا سوالات قابلیت لازم جهت سنجش ابعاد یک متغیر را دارند یا خیر؟ رویه در تحلیل عاملی مرتبه دوم بدین صورت است که به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ابعاد موردنظر توانایی سنجش متغیر موردنظر را دارند یا خیر؟ در مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم، متغیر اصلی ما که در اینجا مدیریت دانش می‌باشد نقش متغیر مکنون را به خود می‌گیرد و ابعاد در نقش متغیر مشاهده‌گر ظاهر می‌شوند. معیار ما جهت تعیین روایی و همچنین تأیید یا رد جهت سنجش همانند تحلیل عاملی مرتبه اول می‌باشد.
شکل 4-3: مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-4: مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر مدیریت دانش در حالت اعداد معناداری
همانطور که نتایج فوق نشان می‌دهد تمامی ابعاد متغیر مدیریت دانش از توانایی لازم جهت سنجش متغیر مدیریت دانش برخوردارند چرا که ضریب استاندارد بالاتر از 0.3 را به خود اختصاص داده‌اند. نتیجه‌ی دیگری که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم مربوط به متغیر مدیریت دانش در برداشت پاسخگویی به سؤال اول تحقیق است که در ابتدای این بحث مطرح شد. طبق نتایج بدست آمده ابعاد کاربرد و بهره‌وری دانش، ارزیابی و بازیابی دانش، توزیع دانش، خلق دانش و ثبت و ذخیره و نگهداری دانش به ترتیب با ضرایب استاندارد 0.96 ، 0.93 ، 0.87 ، 0.78 و 0.70 از بالاترین اهمیت برخوردارند.
سؤال دوم: مهمترین مؤلفه های عملکرد NPD در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان کدامند؟
‌4-6-2-3- مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر درونزای تحقیق
تحقیق حاضر دارای یک متغیر درونزای عملکرد توسعه محصول جدید می‌باشد که این متغیر نیز مانند متغیر مدیریت دانش از نوع مرتبه دوم می‌باشند یعنی برای سنجش متغیر موردنظر با توجه به بررسی پیشینه ابعادی در نظر گرفته شده و سپس برای سنجش هر یک از ابعاد سؤالاتی طراحی شده است. در نتیجه به منظور تحلیل روایی لازم است این کار در دو مرتبه صورت پذیرد. یعنی ابتدا ما بایستی به بررسی این نکته بپردازیم که آیا سؤالات طراحی شده قابلیت و توانایی لازم جهت سنجش بعد موردنظر خود را دارا می‌باشند یا خیر که این همان تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول است. حال با توجه به تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول می‌توان تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم را انجام داد. یعنی سؤالاتی که در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول از روایی لازم برخوردار بودند می‌توانند وارد مرحله تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم شوند.
ما در تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول به دنبال بررسی آن هستیم که آیا سؤالات طرح شده اعتبار و روایی لازم جهت سنجش ابعاد موردنظر که در اینجا نقش متغیرهای مشاهده‌گر را بازی میکنند را دارا می باشند یا خیر؟ لازم به ذکر است هر چه ضرایب استاندارد بالاتر باشند جهت تعیین روایی بهتر به نظر میرسند. ما معیار روایی سؤالات را بار عاملی 0.3 قرار داده ایم.
شکل 4-5: مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-6: مدل اندازه‌گیری مرتبه اول متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری
همانطور که نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیرهای درونزای تحقیق نشان می‌دهد تمامی سؤالات طراحی شده جهت سنجش ابعاد هر یک متغیرهای موردنظر از روایی لازم برخوردار میباشند چرا که بار عاملی بالاتر از 0.3 را به خود اختصاص داده‌اند به استثنای سؤال پنجم بعد مبتنی بر بازار که بار عاملی 0.08 را به خود اختصاص داده‌ است در نتیجه به منظور تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم سؤال مذکور حذف می‌شود.
4-6-2-4- مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق
در مدل اندازه‌گیری مرتبه اول، به دنبال آن هستیم که آیا سؤالات قابلیت لازم جهت سنجش ابعاد یک متغیر را دارند یا خیر. رویه در تحلیل عاملی مرتبه دوم بدین صورت است که متغیرهای اصلی تحقیق نیز وارد میشوند در این مرحله به دنبال پاسخ به این سؤال هستیم که آیا ابعاد موردنظر توانایی سنجش متغیر موردنظر را دارند یا خیر. در مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم، متغیر درونزای تحقیق (عملکرد توسعه محصول جدید) نقش متغیر مکنون را به خود می‌گیرد و ابعاد در نقش متغیر مشاهده‌گر ظاهر می‌شوند. معیار ما جهت تعیین روایی و همچنین تأیید یا رد جهت سنجش همانند تحلیل عاملی مرتبه اول می‌باشد.
همانطور که نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم مربوط به متغیرهای درونزا نشان می‌دهد تمامی ابعاد در نظر گرفته شده جهت سنجش متغیرهای درونزای تحقیق از قابلیت و توانایی لازم جهت سنجش آنچه که برای آن طراحی شده‌اند برخوردار می‌باشند. در نتیجه تمامی ابعاد طراحی شده جهت سنجش متغیرهای درونزا را می‌توان در مدل معادلات ساختاری به کار برد.
شکل 4- 7: مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-8: مدل اندازه‌گیری مرتبه دوم متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در حالت اعداد معناداری
همانطور که نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیرهای درونزای تحقیق نشان می‌دهد تمامی ابعاد طراحی شده جهت سنجش متغیر موردنظر از روایی لازم برخوردار میباشند چرا که بار عاملی بالاتر از 0.3 را به خود اختصاص داده‌اند. نتیجه‌ی دیگری که تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم مربوط به متغیر عملکرد توسعه محصول جدید در ‌برداشت پاسخگویی به سؤال دوم تحقیق است که در ابتدای این بحث مطرح شد. طبق نتایج بدست آمده ابعاد مبتنی بر بازار، مبتنی بر سازمان، مبتنی بر نوآوری و مبتنی بر کارکنان به ترتیب با ضرایب استاندارد 1.00 ، 0.86 ، 0.70 و 0.45 از بالاترین اهمیت برخوردارند.
4-6-2-5- همبستگی بین متغیرها
تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی شدت و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می‌دهد. این ضریب بین
1 تا 1- است و در صورت عدم وجود رابطه بین دو متغیر برابر صفر است (مؤمنی، 1389، ص 110).
ضریب پیوستگی پیرسون روشی پارامتری است و برای داده‌هایی با توزیع نرمال با تعداد داده‌های زیاد نشان می‌دهد (همان، ص 111). چرایی گرفتن ضریب همبستگی بین متغیرها، تعیین نوع رابطه بین متغیرها می‌باشد و به این موضوع پرداخته می‌شود که آیا اساسا بین دو متغیر موردنظر رابطه‌ای چه مثبت و منفی وجود دارد یا خیر؟ اگر چه ضریب همبستگی نوع رابطه علت و معلولی را نشان نمی‌دهد و مشخص نمی‌کند کدام متغیر بر دیگری تأثیر می‌گذارد اما نوع تقابل دو نوع متغیر را نشان می‌دهد. جدول 4-12 همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق را نشان می‌دهد.
جدول 4-13: همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق
متغیرها
مدیریت دانش
عملکرد توسعه محصول جدید
مدیریت دانش
1
0.672**
0.000
معنادار
عملکرد توسعه محصول جدید
1
** همبستگی در سطح 0.01 معنی دار است.
* همبستگی در سطح 0.05 معنی دار است.
4-6-3- مدل معادلات ساختاری
یک مدل معادله ساختاری مفروض، در واقع یک ساختار علی مشخص شده بین مجموعه?ای از سازه های مشاهده ناپذیر است که هر یک توسط مجموعه?ای نشانگرها اندازه‌گیری می‌شود، و می‌توان آن را از لحاظ برازش در یک جامعه به خصوص آزمود (هومن، 1388، ص 34).
مدل معادلات ساختاری از دو بخش مدل اندازه‌گیری یا تحلیلی عاملی تأییدی و مدل ساختاری یا تحلیل مسیر تشکیل شده است. در بخش قبل به منظور تحلیل روایی از بخش مدل اندازه‌گیری مدل معادلات ساختاری استفاده شد. اما به منظور تأیید یا رد فرضیات باید از بخش مدل ساختاری که به تحلیل مسیر معروف است استفاده نمود. مدل ساختاری روابط موجود بین متغیرهای تحقیق را نشان می‌دهد.
معیار ما جهت تأیید یا رد فرضیات تحقیق، اعداد معناداری می‌باشد، چنانچه عدد معناداری مربوط به یک فرضیه بیشتر از 1.96 یا کمتر از 1.96- باشد فرضیه موردنظر تأیید می‌شود و اگر عدد معناداری مربوط به فرضیه‌ای در بازه‌ی فوق قرار گیرد آن فرضیه رد می‌شود.
در مدل ساختاری، ضرایب استاندارد نشان دهنده میزان تأثیر متغیر مستقل بر روی متغیر وابسته می‌باشد. یا به عبارت دیگر یک واحد متغیر مستقل را تغیر دهیم متغیر وابسته به چه میزان تغیر خواهد کرد. چنانچه عدد مربوط به ضریب استاندارد را به توان دو برسانیم واریانس تبیین شده به دست خواهد آمد که این عدد درصد پیش‌بینی کنندگی

دیدگاهتان را بنویسید