منابع پایان نامه ارشد درمورد پژوهشگران، نرم افزار، صاحب نظران