منابع پایان نامه ارشد درمورد پژوهشگران، نرم افزار، صاحب نظران

دانلود پایان نامه

سازمانی ایجاد، ذخیره، بازیابی و مورد استفاده قرار می گیرد. از اینرو بسیاری از پژوهشگران، این فرآیند را به شدت دانشی میدانند و داشتن سیستم مدیریت دانش را عامل مهمی در کاهش عدم اطمینان این فرآیند و موفقیت عملکرد محصولات جدید محسوب میکنند. در این مقاله نقش مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت در عملکرد فرآیند توسعهی محصولات جدید نرم افزاری، بر اساس مطالعه
شرکتهای نرم افزاری استان یزد مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش نوع پیمایشی همبستگی است که بر این اساس اطلاعات جمع آوری شدهی 43 شرکت از طریق پرسشنامه، مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج دلیلی را مبنی بر رد فرضیههای سه گانهی این پژوهش نشان نداد. در پایان پیشنهادهایی بر اساس نتایج حاصل ارائه شده است.
* در پژوهشی که در هفتمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن توسط مریم رضایی و همکاران با عنوان مدیریت دانش در توسعه محصول جدید انجام شد: نیاز به مدیریت دانش مخصوصاً در توسعه محصول جدید، بسیار مهم و حیاتی و حساس تلقی میشود. زیرا چالش اصلی توسعه محصولات جدید پیشبینی مسائلی است که هنوز اتفاق نیفتادهاند و این پیشبینی میبایست در یک بازار بسیار دینامیک و پویا با متغیرهای بسیار زیادی که تحت کنترل درونی یا بیرونی ما نیستند صورت گیرد. تحقیقات نشان میدهد که تکنولوژی و محصولات جدید عوامل اصلی شکستها نیستند بلکه 3 عامل عمده عبارتند از: 1- تغییرات بازار که قابل پیش بینی نیست
2- جایگزین نمودن محصولات جدید به منظور رقابت و 3- کمبود زمان به علت زمان بیش از
اندازهای که در فرایند تجاری سازی صرف شده است. همواره نمیتوان درجه تأثیرگذاری هر یک از این عوامل را روی معرفی محصول جدید اندازه گیری نمود چرا که ما در استفاده از تفکر خلاق جهت پردازش حتی مقداری از اطلاعاتی که داشتهایم و تبدیل آنها به دانش ناموفق بودهایم. بدیهی است برای اینکه بتوانیم این پردازش را به نحو صحیح انجام دهیم احتیاج داریم که مفهوم دانش را درک کنیم و کارهایی را که میتوانیم انجام دهیم تا دانش سازمان را بدست آورده و آن را بسوی محصولات جدید موفق سوق دهیم. در این مقاله ابتدا سعی شده است تفاوت مفهوم “اطلاعات” و “دانش” و نیاز به پردازش اطلاعات جهت تبدیل به دانش تشریح گردد. سپس با توجه به فرایند توسعه محصولات جدید و نیازها و ویژگی های خاص آن به مفهوم و نقش دانش و مدیریت دانش در این عرصه پرداخته شده است و اینکه یک سازمان جهت دانشگرا شدن و اندازه گیری و کمی نمودن دادههای سازمان چه کارهایی باید انجام دهد. سپس یک مفهوم تفکر خلاق و فرایند خلق دانش و همچنین چگونگی مدیریت در ابهام در مراکز تحقیق و توسعه سازمانها پرداخته شده است و اینکه با توجه به بازار رقابتی موجود در حوزه کسب و کار امروز، مبحث مدیریت دانش و بکارگیری آن، چگونه میتواند به صورت یک مزیت رقابتی برای سازمان تبدیل گردد. سپس نیز پیشنهاداتی جهت چگونگی بکارگیری و پیاده سازی مدیریت دانش در مرکزNPD ایران خودرو به همراه فلوچارت مربوطه ارائه گردیده است.
2-6: جمع بندی
پژوهشگر پس از انجام مطالعات لازم در زمینه موضوع و پیش از شروع کار غالب نظریات فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید را مورد بررسی قرار داده و با توجه به شرایط سازمانهای مورد مطالعه مؤلفه های مدل فرآیندهای مدیریت دانش شفیعی نیک آبادی (1392) را به عنوان متغیر مستقل و مؤلفه های عملکرد توسعه محصول جدید ون پای ونگ (2009) را به عنوان متغیر وابسته برای مدل این پژوهش انتخاب کرده است. در طراحی این مدل از نظریات صاحب نظران مبحث مربوطه بهره گرفته شده است. بررسی ابعاد مدیریت دانش در دوره های مختلف نشان می دهد که در خصوص این موضوع، نگرش و دیدگاه واحدی بوجود نیامده است. بعضی از دیدگاهها عوامل فنی و تکنولوژیک، برخی دیگر نیز عوامل انسانی و فرهنگی و دسته سوم نیز ترکیبی از این عوامل را در موفقیت مدیریت دانش حیاتی دانسته اند. در ادبیات پژوهش برخی از پژوهشگران رابطه بین مدیریت دانش و توسعه محصول جدید را مورد بررسی قرار دادهاند اما تا به حال پژوهشی در رابطه با فرآیندهای مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید صورت نگرفته است.
3-1: مقدمه
یکی از ارکان مهم هر فعالیت تحقیقی این است که متدولوژی و روش انجام آن میسر باشد. چناچه یک تحقیق را به ساختمان مسکونی تشبیه کنیم، روش شناسی آن طرح و نقشه اولیه آن است که ساختمان آن بر اساس آن بنا میشود و میتوان انتظار داشت که هر فردی که این نقشه و طرح را مورد بررسی قرار دهد قادر باشد ساختمانی را که مبتنی بر آن ساخته خواهد شد در ذهن تجسم نماید.
لذا ویژگی خاصی که هر روش علمی باید داشته باشد عبارتند از: انتظام، عقلانی بودن، روح علمی، واقعیتگرایی و شکل دستوری (ساروخانی، 1387). برای هر پژوهشی، تلاشی سیستماتیک و روشمند به منظور دستیابی به پاسخها لازم است.
در فصل دوم ادبیات نظری طرح تحقیق مورد توجه قرار گرفت. شرح کاملی در زمینه مبانی نظری، استراتژی مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید ارائه گردید. در این فصل به بررسی روش تحقیق، جامعه آماری، روش اندازهگیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روش تجزیه و تحلیلی دادهها، قلمرو تحقیق، روایی و پایایی پرسشنامه و در انتها متغیرهای تحقیق تعریف خواهد شد.
3-2: موضوع و روش تحقیق
روش تحقیق، مجموعهای از شیوهها و تدابیر است که برای شناخت حقیقت و دوری از خطا بکار میرود (محبوبی، 1389). دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود، مگر زمانی که با
روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار مییابد نه موضوع تحقیق. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود (خاکی، 1387).
این پژوهش با عنوان بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعهی محصول جدید در زنجیره تأمین (مورد مطالعه: شرکت عقاب افشان) بررسی فرآیندهای مدیریت دانش و مهمترین مؤلفههای عملکرد NPD در زنجیره تأمین و همچنین تأثیر هر یک از فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید ( NPD) میباشد.
روش تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع آوری دادهها توصیفی – پیمایشی است که به صورت همبستگی – علی انجام خواهد شد که در آن به بررسی تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعهی محصول جدید در زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان
میپردازد.
توصیفی همانگونه که از نامش به وضوح میتوان دریافت، توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات مختلف میباشد (خلیلی شورینی، 1375). محقق در یک تحقیق توصیفی متغیرها را دستکاری نمیکند یا برای وقوع رویدادها، شرایطی را بوجود نمیآورد بلکه به توصیف میپردازد.
در این تحقیق از نوع همبستگی رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد (سرمد و همکاران، 1380). در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطهای بین دو یا چند متغیر وجود دارد و اگر وجود دارد اندازه آن چقدر است.
3-3: جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و دیگران، 1376). در حقیقت جامعه آماری به کل گروه افراد، رویدادها و پدیدههای مورد علاقه محقق که قصد بررسی آنها را دارد، اشاره میکند. چارچوب جامعه آماری، فهرستی است از همه عناصر جامعه که نمونه پژوهش از آن استخراج میشود (داناییفرد و همکاران، 1383).
تعریف جامعه آماری باید جامع و مانع باشد، یعنی این تعریف چنان بیان شود که از نقطه نظر زمانی و مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را دربرگیرد و در ضمن، با توجه به آن، از شمول واحدهایی که نباید به مطالعه آنها پرداخته شود جلوگیری به عمل میآید.
جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان زنجیره تأمین شرکت عقاب افشان میباشد، علت انتخاب این صنعت ماهیت دانش محور آن و نقش اساسی دانایی در تولید و توسعهی محصولات جدید و ارائهی خدمات در صنعت اتوبوس سازی میباشد.
3-4: نمونه آماری و روش نمونه گیری
به دلایل زیر محققان از سرشماری کل جامعه صرفنظر میکنند و به تعداد محدودی از عناصر جامعه (نمونه) اکتفا میکند و این دلایل به پنج دسته تقسیم میشوند:
* هزینه: اغلب نمونه اطلاعات قابل اعتماد و مفیدی با هزینه کمتری از سرشماری فراهم میکند.
* به روز بودن: نمونه اغلب اطلاعاتی بهنگام تر از سرشماری فراهم میکند.
* درستی: نمونه اغلب اطلاعاتی به درستی و یا حتی درستر از سرشماری فراهم میکند.
* زمان: سرشماری کل جامعه آماری به زمان طولانی احتیاج دارد (آذر و مؤمنی، 1380).
* نمونهگیری هدفمند که نمونهگیری غیراحتمالی، هدفدار، قضاوتی یا کیفی نیز نامیده میشود به معنای انتخاب هدفدار پژوهش برای کسب دانش یا اطلاعات است.
انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهشهای کیفی به شکلی انجام میگیرد که بیشترین اطلاعات در مورد پدیدههای مورد بررسی به دست آید این نوع نمونهگیری به دنبال ایجاد قوانین ثابت و تعمیمناپذیر و یا تعمیم نتایج نیست بلکه سعی در شناخت بهتر هر پدیده در زمینه خاص و منحصر به فرد خود دارد. یکی از چالشهای اساسی در انتخاب مشارکت کنندگان در پژوهش کیفی تصمیمگیری در مورد پایان آن و چگونگی گزارش نحوه این تصمیمگیری است هرچند پژوهشگران کیفی معتقد به ذهنی بودن فرآیند رسیدن به اشباع هستند اما این اتفاق نظر وجود دارد که زمانی میتوان ادعا کرد که دادهها به اشباع رسیدهاند که انجام مصاحبه یا مشاهدات بیشتر به افزوده شدن یا تغییر در تئوری یا نگرش به وجود آمده نمیشود. (رنجبر، 1391).
نمونه از بین افرادی که حداقل سه سال سابقه کار در زمینه مدیریت داشته و یا حداقل یک ویژگی از خصوصیات زیر را داشته باشند.
1- دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشتهی مدیریت یا اقتصاد باشند و یا دورههای آموزشی مدیریت دانش یا زنجیره تأمین و یا توسعه محصول را گذرانده باشد.
2- دارای گزارشات، تحقیقات یا مقالات علمی در حوزههای مدیریت دانش، توسعهی محصول و یا زنجیرهی تأمین باشند.
3- فعالیت اجرایی آنها در زمینه برنامه ریزی استراتژی، توسعه محصول جدید یا مدیریت دانش باشد.
از آنجایی که موضوع تحقیق از موضوعات جدید در صنایع میباشد و تعداد افراد مطلوب و مرتبط برای پاسخگویی محدود میباشد، نمونه را به نحوی غیرتصادفی، قضاوتی و هدفمند انتخاب خواهد شد.
3-5: متغیرهای تحقیق
به هر صفت که قابلیت پذیرش چندین وجه را داشته باشد متغیر میگویند. متغیرهای یک پژوهش باید قابلیت سنجش و اندازهگیری را پیدا کنند، یعنی باید به شاخصها و مفاهیم عینیتری تبدیل شوند که بتوان آنها را مشخص و اندازهگیری نمود در غیر این صورت امکان سنجش و اندازهگیری آنها وجود ندارد و محقق نمیتواند فرضیههای تحقیق خود را ارزیابی نماید. بنابراین شرط اول این است که متغیرها و مشخصات آنها به گونهای تعریف شوند که مشاهدهپذیر و قابل سنجش باشند. شرط دوم این است که معیارهای اندازه گیری در جمعآوری اطلاعات به گونهای به کار گرفته شوند که امکان ارزیابی فرضیهها وجود داشته باشد. چنانچه این شرایط در مورد تعریف مشخصات متغیرهای مورد مطالعه رعایت شود
میتوان گفت که متغیر تعریف عملیاتی شده است یعنی محقق بعد از انجام آن میتواند اطلاعات خود را گردآوری کند. (حافظ نیا، 1381).
بر اساس مدل مفهومی تحقیق، متغیرهای موجود در این پژوهش را میتوان در قالب دو دسته کلی معرفی نمود:
* متغیرهای مستقل: این متغیرها، همان فرآیندهای مدیریت دانش هستند که آنها را در پنج دسته طبقه بندی کرده ایم. این متغیرها عبارتند از:

دیدگاهتان را بنویسید