منابع پایان نامه ارشد درمورد پژوهشگران، نرم افزار، بهره بردار

دانلود پایان نامه

متغیر مستقل از متغیر وابسته را نشان می‌دهد. هر چه این عدد بزرگتر باشد بهتر باشد چرا که تأثیر عوامل تصادفی بر روی متغیر وابسته کاهش خواهد یافت.
لازم به ذکر است مدل مفهومی تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می‌باشد که در نتیجه رابطه‌ی مستقیم بین متغیرهای تحقیق حاصل شده‌اند.
4-6-3-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق
تحقیق حاضر دارای یک فرضیه اصلی می‌باشد که رابطه مستقیم و مثبت مدیریت دانش و عملکرد توسعه محصول جدید را بررسی می‌کند که در ادامه از طریق تحلیل مسیر آن را بررسی خواهیم کرد.
فرضیه اصلی: مدیریت دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
H0: مدیریت دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری ندارد.
H1: مدیریت دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
همانطور که قبلاً اشاره شد معیار تأیید یا رد یک فرضیه در نظر گرفتن اعداد معناداری است و از آنجا که عدد معناداری فرضیه اصلی برابر 6.09 است و این مقدار بیشتر از 1.96 می‌باشد بنابراین H0 رد می‌شود و فرضیه اصلی تحقیق که تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان را بررسی می‌کرد، تأیید می‌شود. شکل‌های 4-9 و 4-10 مدل مفهومی تحقیق مربوط به فرضیه اصلی را در دو حالت تخمین استاندارد و اعداد معناداری نشان می‌دهد.
شکل 4-9: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-10: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری
سؤال سوم: آیا فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید اثر معناداری دارند؟
4-6-3-2- آزمون فرضیات فرعی تحقیق
تحقیق حاضر شامل پنج فرضیه فرعی نیز می‌باشد این فرضیه‌ها در نتیجه?ی تأثیر ابعاد پنج‌گانه مدیریت دانش بر متغیر عملکرد توسعه محصول جدید حاصل شده‌اند. در واقع ابعاد متغیر مدیریت دانش که در فرضیه اصلی تحقیق به عنوان مشاهده‌گر ظاهر شده بودند در اینجا نقش متغیر مستقل را ایفا می‌کنند. از تأثیر پنج بعد مدیریت دانش یعنی خلق دانش، توزیع دانش، ثبت و ذخیره و نگهداری دانش، کاربرد و
بهرهبرداری دانش و فرآیند ارزیابی و بازخور دانش پنج فرضیه زیر حاصل شد که در ادامه از طریق بخش ساختاری معادلات ساختاری یعنی تحلیل مسیر به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
فرضیه فرعی اول: فرآیند خلق دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
فرضیه فرعی دوم: فرآیند توزیع دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
فرضیه فرعی سوم: فرآیند ثبت، ذخیره و نگهداری دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
فرضیه فرعی چهارم: فرآیند کاربرد و بهره برداری دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
فرضیه فرعی پنجم: فرآیند ارزیابی و بازخور دانش بر عملکرد NPD در شرکت عقاب افشان اثر معناداری دارد.
همانطور که پیش‌تر بدان اشاره شد معیار ما جهت رد یا تأیید فرضیات عدد معناداری می‌باشد، چنانچه عدد معناداری مربوط به فرضیه‌ای در بازه‌ی 1.96 و 1.96- قرار گیرد آن فرضیه رد می‌شود و چنانچه عدد معناداری فرضیه‌ای مقداری بیشتر از 1.96 یا کمتر از 1.96- را به خود اختصاص دهد آن فرضیه تأیید می‌شود. مطابق نتایج بدست آمده، از پنج فرضیه فرعی تحقیق حاضر، سه فرضیه یعنی خلق دانش- عملکرد توسعه محصول جدید، ثبت، ذخیره و نگهداری دانش – عملکرد توسعه محصول جدید و ارزیابی و بازخور دانش – عملکرد توسعه محصول جدید با توجه به عدد معناداری آنها تأیید شدند.
شکل 4-11: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت تخمین استاندارد (فرضیات فرعی)
شکل 4-12: تحلیل مسیر مدل مفهومی تحقیق در حالت اعداد معناداری (فرضیات فرعی)
4-7- آزمون‌های برازندگی مدل
منظور از برازش مدل این است که تا چه حد یک مدل با دادههای مربوطه سازگاری و توافق دارد. در یک مدل، شاخصهای برازش ضعیف شواهدی هستند مبنی بر اینکه مدل موردنظر به وسیله دادههای استفاده شده حمایت نمیگردد و بین آنها توافق لازم وجود ندارد. نکته مهم دیگر که باید مورد توجه قرار گیرد این است که برازش مدل باید از طریق روشها و معیارهای مختلف مورد ارزیابی قرار گیرد تا برازندگی آن از ابعاد مختلف بررسی شود. مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی وجود دارند که می‌توانند برای اندازه‌گیری برازش مدل مورد استفاده قرار گیرند. متأسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارد. زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل میکند (کلانتری، 1388، ص 129).
– شاخص برازندگی:7 مقدار نسبی واریانس‌ها و کوواریانس‌ها را به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی می‌کند. دامنه تغییرات GFI بین صفر و یک می‌باشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از 90/0باشد.
– شاخص تعدیل یافته برازندگی:8 این مشخصه معادل با کاربرد میانگین مجذورات به جای مجموع مجذورات در صورت و مخرج (1- GFI) است. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک می‌باشد. مقدار AGFI نیز باید برابر یا بزرگتر از 0.90 باشد، تا مدل موردنظر پذیرفته شود.
– شاخص ریشه میانگین مجذورات تقریب:9 این شاخص برای مدل‌های خوب برابر 0.05 یا کمتر است. مدلهایی که RMSEA آنها 0.1 باشد برازش ضعیفی دارند. هر چه مقدار این شاخص برای مدل مورد آزمون نزدیکتر به صفر باشد، مدل مذکور برازش بهتری دارد.
– شاخص نرم شده برازندگی:10 این شاخص به سبب آنکه تحت تأثیر حجم نمونه بوده و برای
نمونههای با حجم کم ضعیف است، زیاد توصیه نمی‌شود. بنتلر و بونت (1980) مقادیر NFI برابر یا بزرگتر از 0.90 را در مقایسه با مدل صفر، به عنوان شاخصهای خوبی برای برازندگی مدلهای نظری توصیه کرده اند و برخی دیگر از پژوهشگران مقدار 0.8 را برای این شاخص مناسب می دانند.
– شاخص برازندگی تطبیقی:11 این شاخص از طریق مقایسه یک مدل به اصطلاح مستقل که در آن بین متغیرها هیچ رابطهای نیست با مدل پیشنهادی موردنظر، مقدار بهبود را نیز می‌آزماید. شاخص CFI بزرگتر از 90/0 قابل قبول و نشانه برازندگی مدل است.
در جدول 4-13 شاخص های برازش مدل و معیار مقبولیت هر شاخص آورده شده است و آماره مدل تحقیق حاضر با آنها مقایسه شده است. البته ذکر این نکته ضروری است که شاخصهای برازش مدل بسیارند و هر یک بنا به موقعیت مورد استفاده قرار میگیرند ولی در اینجا ما سعی کردهایم برخی از شاخصهای اصلی و پرکاربرد را بیاوریم.
جدول 4-14: شاخص های برازش مدل
شاخص برآزش
معیار مقبولیت
فرضیه اصلی
فرضیه فرعی
(Chi square)
3.27
3.25
RMSEA12
RMSEA ? 0.08
0.090
0.096
NFI13
NF I ? 0.80
0.84
0.94
NNFI14
NNFI ? 0.80
0.83
0.90
CFI15
CFI ? 0.90
0.93
0.84
IFI16
IFI ? 0.90
0.86
0.84
GFI17
GFI ? 0.90
0.92
0.90
AGFI18
AGFI ? 0.90
0.89
0.88
شاخصهای برازش میزان شایستگی مدل مفهومی تحقیق را در سنجش جامعه تحقیق موردنظر نشان می‌دهند یا به عبارت دیگر حاکی از آن هستند که تا چه اندازه داده‌های جمعآوری شده از مدل تحقیق حمایت می‌کنند. نکته قابل ذکر آن است پارامترهای تأثیرگذار بر این شاخصها متفاوت است برای مثال برخی از آنها به شدت به حجم نمونه حساس می‌باشند. لذا در مورد تناسب مدل بایستی به تمامی شاخص‌ها نگریسته شود و پایین بودن شاخص‌های برازش مدل در یک یا چند شاخص، به معنای عدم تناسب مدل نیست.
جمع بندی فصل
یکی از اهداف هر تحقیقی پس از جمع‌آوری داده‌ها، تبدیل آن به اطلاعات است زیرا داده‌های خام به تنهایی قابل استفاده نیستند. لذا سعی هر محققی بر آن است که با تجزیه و تحلیل‌های مناسبی که روی داده‌ها صورت می‌دهد استفاده آسان و بهینه را برای کاربران مورد نظر خود فراهم آورد.
در فصل حاضر ما از آمار توصیفی و استنباطی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کردیم. در قسمت آمار توصیفی با ارائه?ی جداول فراوانی و همچنین نمودارهای فراوانی سوالات جمعیت شناختی سعی شد بیشتر از طریق بصری، اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار گیرد. جهت تأیید روایی و تأیید و یا رد فرضیهها ما از آمار استنباطی استفاده نمودیم که جهت انجام این کار از نرمافزار LISREL 8.54 بهره بردیم. روایی سؤالات و ابعاد متغیرهای مکنون برونزا و درونزا را در دو سطح مرتبه اول و دوم مورد بررسی قرار دادیم و جهت تأیید یا رد فرضیات نیز از تحلیل مسیر استفاده نمودیم.
5-1: مقدمه
در فصل اول، کلیات پژوهش شامل شرح موضوع و زمینه پژوهش، سؤالاتی که محقق در جستجوی پاسخ به آنهاست، اهداف و سابقه تحقیق، فرضیه های پژوهش، کاربردها و مزایای حاصل از پژوهش، روش انجام تحقیق، ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه آماری و قلمرو زمانی و مکانی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوم بررسی ادبیات موضوع میباشد که در این فصل عوامل استراتژی های مدیریت دانش و عوامل عملکرد توسعه محصول جدید در تحقیقات پژوهشگران قبلی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل سوم روش انجام تحقیق و طراحی مدل ارائه شده است، و همچنین شاخص های مورد تأیید خبرگان و متخصصین مشخص شدهاند. در فصل چهارم، تجزیه و تحلیل داده ها با t تک نمونه، و بوسیله آزمون های دوجمله ای LISREL و SPSS نرم افزارهای آماری، رگرسیون ساده و چند گانه، تحلیل واریانس و مدل معادلات ساختاری انجام شده است.
مطالب این فصل به نتایج و یافته های پژوهش، مدل نهایی تحقیق، محدودیتهای تحقیق و پیشنهادات برای شرکت عقاب افشان و تحقیقات آتی اختصاص یافته است.
5-2: نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
با عنایت به فرضیات مطرح شده در پایاننامه و همچنین اهداف مطرح شده در فصل اول، نتایج پژوهش به شرح زیر اعلام می گردد.
امروزه سازمانهای کشور به مانند سایر سازمانهای جهان ناگزیرند تا با دیگر سازمانها چه در داخل و چه در خارج کشور به رقابت بپردازند تا بتوانند در محیط کسب و کار باقی بمانند. از این رو آنها باید بتوانند دست کم در یک زمینه برتر از رقبای خود بوده، به عبارت دیگر آنها چارهای ندارند جز اینکه نوآور باشند. این پژوهش با هدف “تأثیر فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد توسعه محصول جدید” به صورت موردی در شرکت عقاب افشان تولید کننده اتوبوس در استان سمنان اجرا شد. اطلاعات موردنیاز به وسیله پرسشنامه محقق ساختهای که مبتنی بر مدل مفهومی پژوهش اقتباس از مدل شفیعی نیک آبادی (1392) و ون پای ونگ (2009) گردآوری شده است.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی افراد نمونه در تحقیق شامل جنسیت سابقه کاری و تحصیلات پرداخته می‌شود. در این پژوهش بیشترین درصد تحصیلات پاسخ دهندگان در شرکت عقاب افشان با 61/0 به افرادی با مدرک لیسانس و بیشترین سابقه کاری بین 7-10 سال به 36/0 افراد اختصاص یافته است.
در آمار تحلیلی این تحقیق به منظور آزمودن معناداری روابط میان سؤالات و متغیرها و برازش مدل‌های اندازه‌گیری به دست آمده و سنجش روایی عاملی از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردیده است. همچنین به منظور بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از آزمون میانگین یک جامعه یا تی یک نمونهای استفاده شده است و پس از بررسی روایی سؤالات پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم، به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق از مدل معادلات ساختاری و بطور اخص تکنیک تحلیل مسیر با استفاده از
نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها نشان میدهد که بین فرآیندهای مدیریت دانش و

دیدگاهتان را بنویسید