منابع پایان نامه ارشد درمورد کسب و کار، چرخه عمر، حق ثبت اختراع