منابع پایان نامه ارشد درمورد کسب و کار، جذب دانش، نرم افزار