منابع پایان نامه درباره مورفولوژی، اندازه گیری، نام گذاری