منابع پایان نامه درمورد روش پژوهش، نرم افزار، اطلاعات مربوط