منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، سلامت روان، کارشناسان

دانلود پایان نامه

وابسته سلامت اجتماعی را توضیح میدهد. بنابراین در ارتباط با این فرضیههای پژوهش که متغیرهای فوق بر سلامت اجتماعی تأثیر گذار هستند، فوض مورد ادعا مورد تایید قرار می گیرد. از سویی از بین متغیرهای مذکور، متغیر برونگرایی بیشترین تاثیر (.406) و متغیر دلپذیر بودن کمترین تاثیر (.004) را بر متغیر سلامت اجتماعی دارند.
4-10-4. رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین بعد سلامت محیطی
جدول شماره 5-20: رگرسیون خطی چند متغیره متغیرهای مستقل با متغیر ” سلامت محیطی”
متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
(Beta)
T
سطح معناداری
ضریب
رگرسیونی(B)
خطای معیار
(Std.Error)
مقدار ثابت
9.406
7.150
1.316
.194
روان نژندی
-.109
.121
-.127
-.898
.374
برونگرایی
.090
.135
.095
.667
.507
انعطاف پذیری
-.036
.152
-.028
-.235
.815
دلپذیر بودن
-.141
.126
-.169
-1.118
.269
مسئولیت پذیری
.269
.099
.390
2.707
.009
صمیمیت
.072
.060
.215
1.195
.238
هوس
.052
.070
.134
.749
.457
تعهد
.013
.065
.047
.202
.841
ضریب همبستگی603/0 R=
ضریب تعیین364 /0 =R²
رگرسیونی خطی چندمتغیره متغیرهای مستقل با متغیر سلامت محیطی در جدول شماره (5-68) آمده است. مدل نهایی ارائه شده شامل 8 متغیر (روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری، صمیمیت، هوس و تعهد) میباشد. به طور کلی مدل ارائه شده 36 درصد تغییرات متغیر وابسته سلامت محیطی را توضیح میدهد. بنابراین در ارتباط با این فرضیههای پژوهش که متغیرهای فوق بر سلامت محیطی تأثیر گذار هستند، فوض مورد ادعا مورد تایید قرار می گیرد. از سویی از بین متغیرهای مذکور، متغیر مسئولیت پذیری بیشترین تاثیر (.390 ) و متغیر انعطاف پذیری کمترین تاثیر (-.028) را بر متغیر سلامت محیطی دارند.
4-10-5. رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین کیفیت زندگی
جدول شماره 5-21: رگرسیون خطی چند متغیره متغیرهای مستقل با متغیر ” کیفیت زندگی”
متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
(Beta)
T
سطح معناداری
ضریب
رگرسیونی(B)
خطای معیار
(Std.Error)
مقدار ثابت
27.779
17.124
1.622
.111
روان نژندی
-.506
.290
-.225
-1.743
.087
برونگرایی
.482
.324
.195
1.488
.143
انعطاف پذیری
.185
.365
.055
.506
.615
دلپذیر بودن
-.416
.302
-.190
-1.379
.174
مسئولیت پذیری
.577
.238
.320
2.422
.019
صمیمیت
.048
.144
.055
.332
.741
هوس
.138
.168
.136
.826
.412
تعهد
.159
.156
.218
1.015
.315
ضریب همبستگی 683/0 R=
ضریب تعیین466 /0 =R²
رگرسیونی خطی چندمتغیره متغیرهای مستقل با متغیر کیفیت زندگی در جدول شماره (5-68) آمده است. مدل نهایی ارائه شده شامل 8 متغیر (روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری، صمیمیت، هوس و تعهد) میباشد. به طور کلی مدل ارائه شده 46 درصد تغییرات متغیر وابسته کیفیت زندگی را توضیح میدهد. بنابراین در ارتباط با این فرضیههای پژوهش که متغیرهای فوق بر کیفیت زندگی تأثیر گذار هستند، فوض مورد ادعا مورد تایید قرار می گیرد. از سویی از بین متغیرهای مذکور، متغیر مسئولیت پذیری بیشترین تاثیر (.320 ) و متغیر صمیمیت کمترین تاثیر (.055) را بر متغیر کیفیت زندگی دارند.
4-10-6. تحلیل رگرسیونی چند متغیرهای برای تبیین کیفیت زندگی زوجین ناسازگار
جدول شماره 5-22: رگرسیون خطی چند متغیره تبیین کننده “کیفیت زندگی زوجین ناسازگار”
متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
(Beta)
T
سطح معناداری
ضریب
رگرسیونی(B)
خطای معیار
(Std.Error)
مقدار ثابت
-3.179
13.126
-.242
.809
سبکهای عشق ورزی
.127
.035
.401
3.604
.006
ویژگیهای شخصیت
.300
.104
.319
2.871
.001
ضریب همبستگی570 /0 R=
ضریب تعیین325 /0=R²
Sig =0/000 (سطح معناداری مدل تحقیق)
رگرسیونی خطی چندمتغیره متغیرهای مستقل با متغیر کیفیت زندگی در جدول شماره (5-68) آمده است. مدل نهایی ارائه شده شامل 2 متغیر (سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت) میباشد. به طور کلی مدل ارائه شده 32 درصد تغییرات متغیر وابسته کیفیت زندگی را توضیح میدهد. بنابراین در ارتباط با این فرضیههای پژوهش که متغیرهای فوق بر کیفیت زندگی تأثیر گذار هستند، فوض مورد ادعا مورد تایید قرار می گیرد. از سویی با توجه به اینکه سطح معناداری مدل رگرسیون این فرضیه کمتر از 05/0 می باشد مدل مذکور، مدل مناسبی برای تبیین متغیر وابسته محسوب می شود.
5-1- مقدمه:
تحقیق حاضر بررسی رابطه ساده و چندگانه سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان موضوع مطالعه خود قرار داده است. به زعم کارشناسان و صاحبنظران حوزه علوم انسانی و سلامت ، کیفیت زندگی از جمله سازه هایی است که تبعات و پیامدهای زیادی را از خود بجا می گذارد. از سویی از آنجایی که کیفیت زندگی خود نیز از عوامل مختلفی متاثر می باشد؛ در تحقیق حاضر به عنوان متغیری فرض شده که از یکسری عوامل اثر پذیر است. از این حیث با توجه به این ایده در تحقیق حاضر سعی بر آن شد که تاثیر و رابطه متغیرهایی همچون سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی مورد واکاوی قرار گیرد. با توجه به این ایده، تحقیق حاضر این موضوع را مورد بررسی خود قرار داد. پس از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق، نتایج زیر بدست آمد که به شرح ذیل می باشد:
5-2- نتایج توصیفی:
5-2-1- بررسی توزیع فراوانی پاسخگویان در هر یک از متغیرهای زمینه ای تحقیق:
جدول شماره (5-1) نشان می دهد، نسبت خانمهای در تحقیق حاضر (3/44 درصد) و نسبت آقایان (7/55 درصد) می باشد.
جدول شماره 5-2 نشان می دهد، 18 درصد پاسخگوهای تحقیق حاضر وضعیت اقتصادی خود را بالا، 4/57 درصد وضعیت اقتصادی خود را متوسط و 6/24 درصد از پاسخگوهای تحقیق حاضر نیز وضعیت اقتصادی خود را پائین ذکر کرده اند.
جدول شماره 5-3 نشان می دهد که 39 درصد از جامعه آماری تحقیق حاضر محل تولد شان روستا و 7/60 درصد از پاسخگویان محل تولدشان شهر بوده است.
جدول شماره 5-4 نشان می دهد از مجموع پاسخگوها، 2/8 درصد میزان تحصیلاتشان ابتدائی، 4/16 درصد راهنمایی، 2/26 درصد دیپلم، 5/29 درصد فوق دیپلم، 4/16 درصد لیسانس و 3/3 درصد نیز فوق لیسانس بوده اند.
جدول شماره 5-5 نشان می دهد؛ از مجموع پاسخگوها 6/6 درصد بیکار، 6/24 درصد خانه دار، 6/42 درصد آزاد، 4/10 درصد کارمند و مابقی یعنی 8/9 درصد نیز کشاورز بوده اند.
جدول شماره 5-6 بیانگر توزیع فراوانی سن پاسخگوها میباشد. بر اساس نتایج حاصل از یافته ای جدول، بیشتر پاسخگویان در رده سنی 44-32 با درصد 5/47 می باشند سپس در مرتبه های بعدی رده های سنی 31-19 و 56-45 قرار دارند.
5-3- یافته های تبیینی تحقیق:
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی داشتیم که نتایج حاصل از آزمون را مورد بررسی قرار می دهیم.
فرضیه اصلی اول:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان ، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج حاصل از این آزمون در جدول شماره 15-4 نشان داد که با توجه به این که مقدار Sig =0.000 بدست آمده در جدول کوچکتر از =0.01? می باشد، فرض HO رد و فرض H1 تایید می شود. یعنی می توان ادعا کرد بین سبکهای عشق ورزی و کیفیت زندگی زوجین رابطه معنی داری در سطح 99/0 اطمینان وجود دارد. از سویی مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر نیز نشان می دهد که همبستگی مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد یعنی هرچه میزان سبکهای عشق ورزی تقویت شود، کیفیت زندگی زوجین نیز ارتقاء پیدا می کند. افزون براین، مقدار Beta بدست آمده در جدول 5- 22 نیز حاکی از آنست که متغیر سبکهای عشق ورزی به تنهایی 40/0 بر کیفی زندگی اثرگذار است. از سویی نتیجه به دست آمده درباره میزان رابطه و قدرت تبیین کنندگی سبکهای عشق ورزی نسبت به سازه کیفیت زندگی همسو با تحقیقات یوسفی و همکاران (1390) و اولسن و پاتریک (2002) می باشد. بعبارتی این نتیجه بیانگر آنست هرچه میزان نمره ای که زوجین در سبکهاتی عشق ورزی کسب کنند بیشتر باشد سطح کیفیت زندگی زوجین نیز بالاتر خواهد بود.
فرض اصلی دوم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است نتایج حاصل از این آزمون در جدول 5-12 نشان می دهد ویژگیهای شخصیتی با کیفیت زندگی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری را با یکدیگر دارند زیرا با توجه به اینکه مقدار Sig =0.000 بدست آمده در جدول کوچکتر از =0.01? می باشد، فرض HO رد و فرض H1 تایید می شود. یعنی می توان ادعا کرد بین ویژگیهای شخصیت و کیفیت زندگی زوجین رابطه معنی دار ی در سطح 99/0 اطمینان وجود دارد. از سویی مقدار ضریب همبستگی بین این دو متغیر نیز نشان می دهد که همبستگی مستقیمی بین این دو متغیر وجود دارد یعنی هرچه میزان ویژگیهای شخصیت مثبت افراد تقویت شود، کیفیت زندگی آنان نیز ارتقاء پیدا می کند. افزون براین، مقدار Beta بدست آمده در جدول 5- 22 نیز حاکی از آنست که متغیر ویژگیهای شخصیت به تنهایی 31/0 بر کیفیت زندگی اثر گذار است. از سویی نتیجه به دست آمده درباره میزان رابطه و قدرت تبیین کنندگی ویژگیهای شخصیت نسبت به سازه کیفیت زندگی همسو با تحقیقات ریچتر و همکاران (2008)، کیم و همکاران (2013)، حیدری پور و همکاران (1391) و حمید و زمستانی (1392) می باشد. بعبارتی این نتیجه بیانگر آنست که هر چه نمره افراد در ویژگیهای شخصیتی بیشتر باشد، سطح کیفیت زندگی نیز بالاتر خواهد بود.
فرضیه فرعی اول:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد روانژندی ویژگیهای شخصیت با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از جدول 5-7 نشان داد بین بعد روان نژندی با سلامت جسمانی، اجتماعی و محیطی همبستگی منفی (معکوس) و معناداری وجود دارد اما بعد روان نژندی با سلامت روانی همبستگی معکوس غیر معناداری را دارد. افزون براین، بعد روانژندی با متغیر کیفیت زندگی نیز دارای همبستگی قوی و معکوسی است و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد. این نتیجه بیانگر آنست با توجه با اینکه افراد با خصلت روانجورانه دارای صفاتی همچون نگرانی، عصبی، هیجانی، نامطمئن، بی کفایت، ترسو، مضطرب، احساس کلافگی دائمی و فراگیر، حسود، دشمنی و آسیب پذیری نسبت به ناخوش احوالی همراه هستند؛ این قبیل افراد نمی توانند تلاش هدفمند و روشنی را برای ارتقاء کیفیت زندگی خودشان داشته باشند. از همین رو است که نتایج تحقیق حاضر نشان داد هر چه افراد روان رنجورتر باشند، سطح کفیت زندگیشان نیز پائین تر می باشد. بعبارتی افرادی با داشتن چنین ویژگیهایی، تحمل تلاش و سختی را برای داشتن یک زندگی بهتر ندارند و از این رو افراد روان رنجور زندگی با کیفیت پائینی را تجربه می کنند.
فرضیه فرعی دوم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیت با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از 5-8 نشان داد بین بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی

دیدگاهتان را بنویسید