منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، وجود رابطه، خانواده ها