منابع پایان نامه درمورد سطح معنادار، وجود رابطه، خانواده ها

دانلود پایان نامه

مثبت و رابطه معناداری وجود دارد همچنین یافته های جدول مذکور نشان داد بین بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. این نتیجه بیانگر آنست افرادی که در برونگرایی نمره بالایی کسب می کنند از کیفیت زندگی بالایی نیز برخوردارند زیرا از آنجا که افراد برونگرا، اجتماعی، در عمل قاطع، فعال و اهل گفتگو بوده و هیجان و تحرک را دوست دارند و این ویژگی ها با امیدواری به موفقیت در آینده علاقه به صنعت و کار همراه است از همین رو این قبیل افراد کیفیت زندگی بهتری را تجربه می کنند و وجود رابطه بین برون گرایی با کیفیت زندگی بهتر قابل توجیه است.
فرضیه فرعی سوم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد انعطاف پذیری ویژگیهای شخصیت با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از جدول 5-9 نشان داد بین بعد انعطاف پذیری ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبت و غیر معناداری وجود دارد و تنها همبستگی بعد انعطاف پذیری با بعد سلامت جسمانی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد. بعلاوه یافته های این جدول حکایت از آن دارد که بین بعد انعطاف پذیری و کیفیت زندگی همبستگی معناداری در سطح 95 درصد اطمینان وجود ندارد زیرا سطح معناداری (232/0=Sig) این همبستگی بیش از 05/0 می باشد. در رابطه با عدم ارتباط انعطاف پذیری با کیفیت زندگی و ابعاد روانی، اجتماعی و محیطی، می توان به این مسئله اشاره کرد که انعطاف پذیری در تجربه، فرد را هم به سمت تجربه حالات هیجانی مثبت و هم حالات هیجانی منفی هدایت می کند و ممکن است تجربه حالات منفی و مثبت اثر همدیگر را خنثی کنند و باعث شوند رابطه معنی دار (چه مثبت و چه منفی) بین انعطاف پذیری و کیفیت زندگی و ابعاد روانی، محیطی و اجتماعی مشاهده نشود.
فرضیه فرعی چهارم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد توافق پذیری (دلپذیر بودن) ویژگیهای شخصیت با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از جدول 5-10 نشان می دهد که بین بعد دلپذیر بودن ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد اما این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان فقط برای متغیر سلامت جسمانی و اجتماعی معنادار می باشد و برای سلامت محیطی و روانی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار نمی باشد. از سویی بین بعد توافق پذیری و کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی معنادار وجود ندارد. در واقع این نتیجه بیانگر آنست با توجه به اینکه نوع دوستی، احساس همدردی و تمایل کمک به دیگران از خصوصیات افراد موافق و خودمحوری، سوء ظن داشتن نسبت به نیت دیگران و رقابتی بودن از خصوصیات افراد ناموافق است این بعد از ویژگیهای شخصیت می تواند موقعیت کیفیت زندگی زوجین را تعیین نماید. با این وصف، نتایج نشان داد موافق بودن سبب ارتقاء سلامت جسمانی، اجتماعی، محیطی و سازه کیفیت زندگی می شود اما این ارتقاء در سطح 95 درصد فقط برای بعد جسمانی و اجتماعی معنادار است و برای بعد روانی و محیطی و در مجموع برای کیفیت زندگی در سطح 95 درصد به لحاظ آماری معنادار نیست. در عین حال بین توافق پذیری و بعد روانی همبستگی منفی وجود دارد که پذیرش این همبستگی منفی در ابتدای امر کمی سخت است. این نتیجه احتمالاً به شرایط فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر خانواده ها برگردد زیرا ممکن است تلاش برای ارتقاء کیفیت زندگی با صفات روان رنجورانه و بعضی از صفات بیمارگونه، در واقع بی تابی او در قبال همسرش جنبه وابستگی دارد که فرد برای فرار از اضطراب درونی به چهره ای که گمان می کند که می تواند موضوع دلبستگی او باشد پناه می برد.
فرضیه فرعی پنجم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد مسئولیت پذیری ویژگیهای شخصیت با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از 5-11 فوق نشان می دهد که بین بعد مسئولیت پذیری ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی و محیطی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. افزون براین، یافته های جدول مذکور نشان می دهد بعد مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی مثبت معناداری را با یکدیگر دارند. در واقع این نتیجه بیانگر آنست که هر چه میزان وظیفه شناسی (مسئولیت پذیری) زوجین بیشتر باشد، سطح کیفیت زندگی زوجین نیز بالاتر است. زیرا افراد وظیفه شناس با توجه به اینکه دارای هدف و خواست های قوی و از پیش تعیین شده هستند؛ حسب شایستگی ها، انجام وظیفه، تلاش برای پیشرفت، نظم و خود انظباطی، تلاش این قبیل افراد برای ارتقاء کیفیت زندگیشان به مراتب از دیگر افرادی که وظیفه شناسی کمتری دارند بیشتر خواهد بود.
فرضیه فرعی ششم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد صمیمیت سبکهای عشق ورزی با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از جدول 5-13 نشان می دهد که بین بعد صمیمیت سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبت و معناداری در سطح 95 درصد اطمینان وجود دارد. همچنین یافته های جدول مذکور نشان داد؛ بعد صمیمیت سبکهای عشق ورزی نیز با کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی مثبت و معناداری دارد. در مورد دلایل اثر بخشی بعد صمیمت سبکهای عشق ورزی بر کیفت زندگی و ابعاد آن می توان بیان داشت با توجه به اینکه روابط صمیمی سبب تسهیل بیان احساسات اصیل بین زوجین با آگاهی بالغ و پذیرش خود و طرف مقابل، با اتخاذ وضعیت سالم” من خوب هستم – تو خوب هستی” و گریز از بازی های روانی، همگی می تواند منجر به افزایش صمیمیت، جاذبه، علاقه و میل فیزیکی بیشتر در زوجین شود و همین امر زمینه را به تلاش دوجانبه جهت افزایش کیفیت زندگی فراهم سازد. در واقع از آنجا که صمیمیت به عنوان نیروگذاری عاطفی همسران در یک رابطه است که شامل درک متقابل، احساسات گرم در نزدیکی با ارتباط صمیمی و حمایت عاطفی است، به همین سان اگر زوجین در رابطه خود با همسرشان صمیمیت داشته باشند و احساس کنند که مورد پذیرش قرار گرفته اند، از همسرشان لذت ببرند و همچنین لذت متقابل برسانند، موجب تقویت ارتباط جنسی و فردی می شود. با ارضای نیاز صمیمیت و ارزشمند بودن، احساس نیاز به یکدیگر افزایش یافته و زوجین در جریان ارتباط خود و به هنگام توجه به زندگی و تلاش برای داشتن زندگی بهتر را سرلوحه هدف خود قرار می دهند.
فرضیه فرعی هفتم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد میل/شور(هوس) سبکهای عشق ورزی با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از جدول 5-14 نشان داد بین بعد هوس سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد و با سلامت اجتماعی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی معناداری با بعد هوس وجود ندارد. افزون براین، یافته های جدول مذکور نشان داد؛ بعد هوس در سطح 95 درصد اطمینان با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معناداری دارد. این نتیجه بیانگر آنست؛ با توجه به اینکه مولفه هوس شامل جاذبه فیزیکی، سائق جسمی، رضایت جنسی و شیداگونه است، ماهیت انگیزشی دارد و شامل سائق هایی مانند جاذبه های فیزیکی و اوج جنسی می باشد. بدینسان اگر زوجین به وسیله شریک زندگی خود تحریک شده و وی را جذاب و لذت بخش بدانند، خیال پردازی و تصورات لذت بخشی را از همسر خود متصور خواهند شد. این افراد از ارتباط و تماس با شریک خود احساس سرشاری و تجربه اوج لذت رابطه را خواهند داشت. در جریان ارتباط زناشویی، در میان گذاشتن احساسات، آرزوها و تفکرات شهوت انگیز خود با همسر که ماهیت جنسی و جسمی دارند باعث برانگیختگی و افزایش هوس در رابطه زوجین می شود و همین امر (داشتن روابط رومانتیک) تلاش طرفین را برای داشتن زندگی با کیفیت تری را افزایش می دهد. از سویی در بین ابعاد سبکهای عشق ورزی بعد هوس کمترین میزان همبستگی را نسبت به دیگر ابعاد شبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی دارد. این مسئله می تواند ناشی از تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی مر بوط به عشق و تظاهرات رفتاری مرتبط با آن باشد
فرضیه فرعی هشتم:
به منظور بررسی این فرضیه یعنی بررسی رابطه بعد تصمیم/تعهد سبکهای عشق ورزی با ابعاد کیفیت زندگی و متغیر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. یافته های حاصل از جدول 5-15 نشان داد بین بعد تعهد سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد . همچنین یافته های جدول مذکور نشان داد؛ بعد تعهد با کیفیت زندگی همبستگی مثبت و معناداری دارد یعنی با افزایش میزان تعهد سبکهای عشق ورزی، کیفیت زندگی زوجین نیز ارتقاء پیدا می کند. با توجه به اینکه مولفه تعهد یک کارکرد شناختی است که شامل یک تصمیم کوتاه مدت یا بلند مدت برای حفظ یک رابطه عاشقانه است و همین تعهد یک جزء اساسی برای حفظ هر رابطه ای است، آشکار است که زوجین اگر به روابط خود پایبند باشند، ثبات و پایداری ازدواج بر

دیدگاهتان را بنویسید