منابع پایان نامه درمورد سلامت روان، اطلاعات مربوط، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

و نیز سطوح سنجش و تأثیرگذاری متغیر ها توجه داشت. زیرا هر روش آماری داده هایی را در سطح معینی از اندازه گیری طلب می کند. دواس بر این باور است که سه عامل بر نحو? تحلیل داده ها موثر میباشد: 1. تعداد متغیرها، 2. سطح سنجش و 3. استفاده از داده ها برای مقاصد توصیفی یا استنباطی.
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل از آمارهای توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. در واقع برای توصیف از جداول یک بعدی استفاده می شود همچنین برای تحلیل (آزمون فرضیه ها) از آمارهای استنباطی شامل آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده می شود.
1-4. مقدمه:
در این فصل یافتههای تحقیق در دو بخش توصیفی و استنباطی قابل شرح میباشد. برای توصیف داده‌ها از آماره‌های توصیفی کمک گرفته می‌شود. آمار توصیفی پژوهشگر را قادر می‌سازد تا داده‌ها را به طریقی موثر و معنی دار خلاصه و سازماندهی کند. بدینسان سیمای جامعه آماری مورد بررسی قرار میگیرد، یعنی ابتدا به توصیف متغیرهای زمینهای پرداخته میشود که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب ، سن، جنس، میزان تحصیلات، وضعیت اقتصادی و…، نشان داده است .
در انتهای فصل سوّم فرضیاتی در باب متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق بیان گردید؛ فرضیاتی درباره تأثیر سبکهای عشق ورزی و ویژگیهای شخصیت بر کیفیت زندگی زوجین ناسازگار، تأثیر ابعاد سبکهای عشق ورزی بر کیفیت زندگی، همچنین فرضیاتی در باب رابطه بین متغیر ویژگیهای شخصیت و بر کیفیت زندگی. از اینرو آزمودن این فرضیات، بحث محوری این قسمت از تحقیق خواهد بود. بعبارتی در این قسمت سعی میشود با آزمودن فرضیات تحقیق، ادعاهای نظری بیان شده در مورد رابطه بین متغیر مستقل و وابسته واکاوی گردد.
تحلیل رگرسیونی رابطهی بین متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته تحقیق و ابعاد آن. در این قسمت برای تعیین متغیرهایی که جهت پیشبینی میزان ” کیفیت زندگی زوجین ناسازگار ” و ابعاد آن از قدرت پیشبینی معناداری برخوردار هستند از روش رگرسیونی Enter استفاده میشود. بدین منظور تمامی متغیرها مستقل به همزمان وارد معادله شده و اثر این متغیرها بر متغیر وابسته سنجیده می شود.
الف: یافتههای توصیفی
2-4. توصیف متغیرهای جمعیتی – اجتماعی:
در این قسمت متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی و اجتماعی پاسخگویان را بر حسب سن، جنس، محل تولد، میزان تحصیلات و پایگاه اقتصادی – اجتماعی مشخص میکنند، مورد بررسی و توصیف قرار داده میشوند.
3-4. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت:
جدول شماره 5-1 نشاندهندهی توزیع فراوانی پاسخگوها برحسب جنسیت است.
جدول شماره (5-1) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب جنسیت
فراوانی و درصد
مقولات
فراوانی
درصد
جنسیت
زن
27
3/44
مرد
34
7/55
جمع کل
61
0/100
یافته های حاصل از جدول شماره (5-1) نشان می دهد، نسبت خانمهای در تحقیق حاضر (3/44 درصد) و نسبت آقایان (7/55 درصد) می باشد.
4-4.توزیع فراوانی و درصدی بر حسب وضعیت اقتصادی
جدول شماره 5-2 نشاندهندهی توزیع فراوانی پاسخگوها برحسب وضعیت اقتصادی است.
جدول شماره (5-2) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب وضعیت اقتصادی
فراوانی و درصد
مقولات
فراوانی
درصد
وضعیت اقتصادی
بالا
11
0/18
متوسط
35
4/57
پائین
15
6/24
جمع کل
61
0/100
یافته های حاصل از جدول 5-2 نشان می دهد، 18 درصد پاسخگوهای تحقیق حاضر وضعیت اقتصادی خود را بالا، 4/57 درصد وضعیت اقتصادی خود را متوسط و 6/24 درصد از پاسخگوهای تحقیق حاضر نیز وضعیت اقتصادی خود را پائین ذکر کرده اند.
4-5. توزیع فراوانی محل سکونت پاسخگویان در بدو تولد:
جدول شماره (5-3) توزیع فراوانی و درصدی را بر حسب محل تولد نشان می دهد.
جدول شماره (5-3) توزیع فراوانی و درصدی را بر حسب محل تولد
فراوانی و درصد
مقولات
فراوانی
درصد
محل تولد
روستا
24
3/39
شهر
37
7/60
جمع کل
61
0/100
یافته های جدول 5-3 نشان می دهد که 39 درصد از جامعه آماری تحقیق حاضر محل تولد شان روستا و 7/60 درصد از پاسخگویان محل تولدشان شهر بوده است.
4-6. توزیع وضعیت پاسخگویان برحسب تحصیلات:
مقطع تحصیلات پاسخگویان از جمله متغیرهای زمینهای است که تعداد سالهای تحصیلی را در بر میگیرد. در این خصوص از پاسخگویان پرسیده شده است که مقطع تحصیلی خود را بیان کنند جدول (5-4). توزیع فراوانی و اطلاعات مربوط به میزان تحصیلات پاسخگوها را نشان میدهد.
جدول شماره (5-4) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب مقطع تحصیلی پاسخگویان
فراوانی و درصد
مقولات
فراوانی
درصد
مقطع تحصیلی پایسخگویان
ابتدائی
5
2/8
راهنمایی
10
4/16
دیپلم
16
2/26
فوق دیپلم
18
5/29
لیسانس
10
4/16
فوق لیسانس
2
3/3
جمع کل
61
0/100
نتایج حاصل از جدول 5-4 نشان می دهد از مجموع پاسخگوها، 2/8 درصد میزان تحصیلاتشان، ابتدائی، 4/16 درصد راهنمایی، 2/26 درصد دیپلم، 5/29 درصد فوق دیپلم، 4/16 درصد لیسانس و 3/3 درصد نیز فوق لیسانس بوده اند.
4-7. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال:
جدول شماره 5-5 نشاندهندهی توزیع فراوانی پاسخگوها برحسب وضعیت اشتغال است.
جدول شماره (5-5) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب وضعیت اشتغال پاسخگویان
فراوانی و درصد
مقولات
فراوانی
درصد
وضعیت اشتغال
بیکار
4
6/6
خانه دار
15
6/24
آزاد
26
6/42
کارمند
10
4/10
کشاورز
6
8/9
جمع کل
61
0/100
یافته های حاصل از جدول 5-5 نشان می دهد؛ از مجموع پاسخگوها 6/6 درصد بیکار، 6/24 درصد خانه دار، 6/42 درصد آزاد، 4/10 درصد کارمند، 8/9 درصد نیز کشاورز بوده اند.
4-8. توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن:
باتوجه به اینکه دامنه سنی اظهار شده در این تحقیق بین 19تا 56 سال اعلام گردیده، بنابراین بر اساس تقسیمبندی انجام گرفته سن پاسخگویان در 3 طبقه تقسیم بندی شده است. جدول(5-6) توزیع فراوانی و درصدی پاسخگویان برحسب سن را نشان میدهد.
جدول شماره (5-6) توزیع فراوانی و درصدی بر حسب رده سنی پاسخگویان
فراوانی و درصد
مقولات
فراوانی
درصد
رده سنی پاسخگویان
31-19
25
41/0
44-32
29
5/47
56-45
7
5/11
جمع کل
61
0/100
جدول شماره 5-6 بیانگر توزیع فراوانی سن پاسخگوها میباشد. بر اساس یافتههای تحقیق، بیشتر پاسخگویان در رده سنی 44-32 با درصد 5/47 می باشند سپس در مرتبه های بعدی رده های سنی 31-19 و 56-45 قرار دارند.
ب: یافتههای استنباطی
4-9. آزمون ضریب همبستگی متغیرهای مستقل با وابسته
4-9-1. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر روان نژندی
جدول 5-7 آزمون رابطه بین بعد روان نژندی ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-7) : آزمون رابطه بین بعد روان نژندی ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
-.398
.001c
منفی
قوی
سلامت روانی
-.169
.193c
منفی
قوی
سلامت اجتماعی
-.297
.020c
منفی
نسبتاً قوی
سلامت محیط
-.254
.049c
منفی
نسبتاً قوی
کیفیت زندگی
-.361
.004
منفی
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد روان نژندی با سلامت جسمانی، اجتماعی و محیطی رابطه و همبستگی منفی (معکوس) وجود دارد از سویی این همبستگی رابطه معناداری را در سطح 95 درصد اطمینان نشان می دهد . اما بعد روان نژندی با سلامت روانی در عین حال که دارای همبستگی معکوس است اما رابطه غیر معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. افزون براین، بعد روانژندی با متغیر کیفیت زندگی همبستگی قوی و معکوسی دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد. این نتیجه نشان می دهد هر چه بعد روانژندی افزایش یابد، سطح کیفیت زندگی کاهش می یابد.
4-9-2. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر برونگرایی
جدول 5-8 آزمون رابطه بین بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-8) : آزمون رابطه بین بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.368
.004c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.307
.016c
مثبت
قوی
سلامت اجتماعی
.488
.000c
مثبت
قوی
سلامت محیط
.320
.012c
مثبت
نسبتاً قوی
کیفیت زندگی
.462
.000
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی رابطه و همبستگی مثبتی وجود دارد بگونه ای که این همبستگی رابطه معناداری را در سطح 95 درصد اطمینان نشان می دهد. افزون براین، یافته های جدول فوق حاکی از آنست که بین بعد برونگرایی ویژگیهای شخصیتی و کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
4-9-3. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر انعطاف پذیری
جدول 5-9 آزمون رابطه بین بعد انعطاف پذیری ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-9) : آزمون رابطه بین بعد انعطاف پذیری ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.337
.008c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.028
.832c
مثبت
ضعیف
سلامت اجتماعی
.047
.719c
مثبت
ضعیف
سلامت محیط
.037
.779c
مثبت
ضعیف
کیفیت زندگی
.155
.232
مثبت
ضعیف
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد انعطاف پذیری ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد اما این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان برای متغیرهای سلامت روانی، اجتماعی و محیطی معنادار نمی باشد و تنها همبستگی بعد انعطاف پذیری با بعد سلامت جسمانی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد. بعلاوه یافته های جدول فوق حاکیت از آن دارد که بین بعد انعطاف پذیری و کیفیت زندگی همبستگی معناداری در سطح 95 درصد اطمینان وجود ندارد زیرا سطح معناداری (232/0=Sig) این همبستگی بیش از 05/0 می باشد.
4-9-4. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر دلپذیر بودن
جدول 5-10آزمون رابطه بین بعد دلپذیر بودن ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-10) : آزمون رابطه بین بعد دلپذیر بودن ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.328
.010c
مثبت
قوی
سلامت روانی
-.037
.779c
منفی
ضعیف
سلامت اجتماعی
.253
.049c
مثبت
نسبتاً قوی
سلامت محیط
.194
.134c
مثبت
ضعیف
کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید