منابع پایان نامه درمورد سلامت روان، اطلاعات مربوط، سطح معنادار