منابع پایان نامه درمورد سلامت روان، سطح معنادار

دانلود پایان نامه

زندگی
.238
.064
مثبت
نسبتاً ضعیف
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد دلپذیر بودن ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد اما این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان فقط برای متغیر سلامت جسمانی و اجتماعی معنادار می باشد و برای سلامت محیطی و روانی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار نمی باشد. از سویی همبستگی بین بعد دلپذیر بودن و کیفیت زندگی در جدول مذکور نشان می دهد؛ این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار نمی باشد زیرا همبستگی این دو متغیر در سطح معناداری 95 درصد اطمینان بش از 05/0 درصد می باشد.
4-9-5. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر مسئولیت پذیری
جدول 5-11 آزمون رابطه بین بعد مسئولیت پذیری ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-11) : آزمون رابطه بین بعد مسئولیت پذیری ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.360
.004c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.295
.021c
مثبت
نسبتاً قوی
سلامت اجتماعی
.327
.010c
مثبت
قوی
سلامت محیط
.465
.000c
مثبت
قوی
کیفیت زندگی
.475
.000c
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد مسئولیت پذیری ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد . افزون براین، یافته های جدول فوق نشان می دهد که بعد مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی مثبت معناداری وجود دارد زیرا سطح معناداری (Sig=0/000) این همبستگی کمتر از 05/0 درصد می باشد. یعنی با افزایش میزان مسئولیت پذیری زوجین، کیفیت زندگی آنان ارتقاء پیدا می کند.
4-9-6. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر ویژگیهای شخصیت
جدول 5-12 آزمون رابطه بین ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-12) : آزمون رابطه بین ویژگیهای شخصیت و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.396
.002c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.191
.140c
مثبت
ضعیف
سلامت اجتماعی
.353
.005c
منفی
قوی
سلامت محیط
.351
.006c
مثبت
قوی
کیفیت زندگی
.418
.001
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین ویژگیهای شخصیت با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان برای ابعاد جسمانی، اجتماعی و محیطی معنادار می باشد و برای بعد روانی معنادار نمی باشد. افزون براین، یافته های جدول 5-12 نشان می دهد ویژگیهای شخصیتی با کیفیت زندگی در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری را با یکدیگر دارند بگونه ای که با افزایش میزان ویژگیهای شخصیت، کیفیت زندگی زوجین نیز ارتقاء پیدا می کند.
4-9-7. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیرصمیمیت
جدول 5-13- آزمون رابطه بین بعد صمیمیت سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-13) : آزمون رابطه بین بعد صمیمیت سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.251
.051c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.287
.025c
مثبت
قوی
سلامت اجتماعی
.291
.023c
مثبت
قوی
سلامت محیط
.420
.001c
مثبت
قوی
کیفیت زندگی
.408
.001c
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد صمیمیت سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان برای ابعاد جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی معنادار می باشد. همچنین بعد صمیمیت با کیفیت زندگی در سطح 95 درصد اطمینان همبستگی مثبت و معناداری را دارد.
4-9-8. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیرهوس
جدول 5-14 آزمون رابطه بین بعد هوس سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-14) : آزمون رابطه بین بعد هوس سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.326
.010c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.353
.005c
مثبت
قوی
سلامت اجتماعی
.072
.582c
مثبت
ضعیف
سلامت محیط
.321
.012c
مثبت
قوی
کیفیت زندگی
.368
.003c
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد هوس سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد و برای سلامت اجتماعی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار نمی باشد. افزون براین، بعد هوس در سطح 95 درصد اطمینان با کیفیت زندگی نیز همبستگی مثبت و معناداری را دارد.
4-9-9. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیرتعهد
جدول 5-15 آزمون رابطه بین بعد تعهد سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-15) : آزمون رابطه بین بعد تعهد سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.369
.003c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.431
.001c
مثبت
قوی
سلامت اجتماعی
.284
.027c
مثبت
قوی
سلامت محیط
.420
.001c
مثبت
قوی
کیفیت زندگی
.494
.000c
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین بعد تعهد سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد . همچنین یافته های نشان می دهد؛ بعد تعهد با کیفیت زندگی نیز همبستگی مثبت و معناداری دارد.
4-9-10. آزمون رابطه بین “متغیر وابسته” تحقیق و ابعاد آن برحسب متغیر سبکهای عشق ورزی
جدول 5-16 آزمون رابطه بین سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی را نشان می دهد.
جدول شماره (5-16) : آزمون رابطه بین سبکهای عشق ورزی و ابعاد کیفیت زندگی و کیفیت زندگی
متغیر
ضریب همبستگی پیرسون
(مقدار Value)
سطح معنی داری
(مقدار Sig)
نوع همبستگی
شدت همبستگی
سلامت جسمانی
.354
.005c
مثبت
قوی
سلامت روانی
.403
.001c
مثبت
قوی
سلامت اجتماعی
.253
.050c
مثبت
نسبتاً قوی
سلامت محیط
.437
.000c
مثبت
قوی
کیفیت زندگی
.479
.000c
مثبت
قوی
یافته های حاصل از جدول فوق نشان می دهد که بین سبکهای عشق ورزی با سلامت جسمانی، روانی، اجتماعی و محیطی همبستگی مثبتی وجود دارد و این همبستگی در سطح 95 درصد اطمینان معنادار می باشد .
4-10. تحلیلهای رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین ابعاد کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان
4-10-1. رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین بعد سلامت جسمانی
جدول شماره 5-17: رگرسیون خطی چند متغیره متغیرهای مستقل با متغیر ” سلامت جسمانی”
متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
(Beta)
T
سطح معناداری
ضریب
رگرسیونی(B)
خطای معیار
(Std.Error)
مقدار ثابت
4.624
6.659
.694
.490
روان نژندی
-.220
.113
-.270
-1.946
.057
برونگرایی
.064
.126
.072
.508
.614
انعطاف پذیری
.272
.142
.224
1.913
.061
دلپذیر بودن
-.008
.117
-.010
-.065
.949
مسئولیت پذیری
.131
.093
.200
1.413
.164
صمیمیت
-.052
.056
-.166
-.933
.355
هوس
.090
.065
.245
1.387
.171
تعهد
.048
.061
.182
.786
.435
ضریب همبستگی/619 0 R=
ضریب تعیین .383 /0 =R²
رگرسیونی خطی چندمتغیره متغیرهای مستقل با متغیر سلامت جسمانی در جدول شماره (5-68) آمده است. مدل نهایی ارائه شده شامل 8 متغیر (روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری، صمیمیت، هوس و تعهد) میباشد. به طور کلی مدل ارائه شده 38 درصد تغییرات متغیر وابسته سلامت جسمانی را توضیح میدهد. بنابراین در ارتباط با این فرضیههای پژوهش که متغیرهای فوق بر سلامت جسمانی تأثیر گذار هستند، فوض مورد ادعا مورد تایید قرار می گیرد. از سویی از بین متغیرهای مذکور، متغیر روان نژندی بیشترین تاثیر (-.270 ) و متغیر دلپذیر بودن کمترین تاثیر (-.010) را بر متغیر سلامت جسمانی دارد.
4-10-2. رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین بعد سلامت روانی
جدول شماره 5-18: رگرسیون خطی چند متغیره متغیرهای مستقل با متغیر ” سلامت روانی”
متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
(Beta)
T
سطح معناداری
ضریب
رگرسیونی(B)
خطای معیار
(Std.Error)
مقدار ثابت
12.260
6.024
2.035
.047
روان نژندی
-.144
.102
-.202
-1.407
.165
برونگرایی
.101
.114
.129
.884
.381
انعطاف پذیری
.009
.128
.008
.068
.946
دلپذیر بودن
-.270
.106
-.391
-2.539
.014
مسئولیت پذیری
.165
.084
.289
1.969
.054
صمیمیت
-.017
.051
-.062
-.336
.738
هوس
.038
.059
.118
.648
.520
تعهد
.075
.055
.326
1.365
.178
ضریب همبستگی582 /0 R=
ضریب تعیین338 /0 =R²
رگرسیونی خطی چندمتغیره متغیرهای مستقل با متغیر سلامت روانی در جدول شماره (5-68) آمده است. مدل نهایی ارائه شده شامل 8 متغیر (روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری، صمیمیت، هوس و تعهد) میباشد. به طور کلی مدل ارائه شده 33 درصد تغییرات متغیر وابسته سلامت روانی را توضیح میدهد. بنابراین در ارتباط با این فرضیههای پژوهش که متغیرهای فوق بر سلامت روانی تأثیر گذار هستند، فوض مورد ادعا مورد تایید قرار می گیرد. از سویی از بین متغیرهای مذکور، متغیر دلپذیر بودن بیشترین تاثیر (-.391 ) و متغیر انعطاف پذیر کمترین تاثیر (.008) را بر متغیر سلامت روانی دارند.
4-10-3. رگرسیون خطی چند متغیره برای تبیین بعد سلامت اجتماعی
جدول شماره 5-19: رگرسیون خطی چند متغیره متغیرهای مستقل با متغیر ” سلامت اجتماعی”
متغیرهای مستقل
ضرایب استانداردشده
ضرایب استاندارد شده
(Beta)
T
سطح معناداری
ضریب
رگرسیونی(B)
خطای معیار
(Std.Error)
مقدار ثابت
1.489
4.376
.340
.735
روان نژندی
-.034
.074
-.067
-.458
.649
برونگرایی
.227
.083
.406
2.744
.008
انعطاف پذیری
-.060
.093
-.079
-.639
.526
دلپذیر بودن
.002
.077
.004
.027
.978
مسئولیت پذیری
.012
.061
.029
.194
.847
صمیمیت
.045
.037
.229
1.229
.225
هوس
-.043
.043
-.184
-.993
.325
تعهد
.023
.040
.138
.566
.574
ضریب همبستگی563 /0 R=
ضریب تعیین317 /0 =R²
رگرسیونی خطی چندمتغیره متغیرهای مستقل با متغیر سلامت اجتماعی در جدول شماره (5-68) آمده است. مدل نهایی ارائه شده شامل 8 متغیر (روان نژندی، برونگرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن، مسئولیت پذیری، صمیمیت، هوس و تعهد) میباشد. به طور کلی مدل ارائه شده 31 درصد تغییرات متغیر

دیدگاهتان را بنویسید