منبع مقاله با موضوع تغییر کاربری اراضی و کاربری اراضی

دانلود پایان نامه

0-5 34.6 13.5
5-15 0.3 0.1
15-20 2.54 1.0
20-30 10.31 4.0

جستجو در سایت ما :


3o-40 17.79 6.9
40< 190.77 74.4 4-5- منابع خاک
«خاک بزرگترین منبع طبیعی تولید غذا برای انسان وبسیاری ازجانداران است درواقع می توان خاک را رابط میان پوسته زمین وجهان جانداران دانست .خاک از نظر اقتصادی وتکنولوژی نیز موردتوجه است.ازرس خاک درساختمان سازی،تهیه سیمان،تهیه سرامیک،درصنعت کاغذسازی به عنوان کاتالیزور در واکنشهای شیمیایی و…..استفاده می شود .دربرخی نقاط خاکهایی که ازکانی های اکسیدآهن-منگنز اورانیوم و وانادیوم غنی شده اند مورد بهره برداری معدنی قرار می گیرند.(معماریان،حسینی،1366، ص150 )
باتوجه به نقشه خاک و منابع اراضی استان گیلان حوضه ماسوله رودخان به واحدهای زیر تقسیم شده است :
واحد 1.1 از مشخصات این واحد اراضی کوههای بسیار مرتفع با قلل کشیده متشکل از سنگهای آهکی دولومیت،شیل و ماسه سنگ می باشد. و شیب این واحد معمولا بین 50 تا 100 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 2000 تا 4000 متر از سطح در یا است و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت اکثرا بدون پوشش خاکی و با خاکهای بسیار کم عمق همراه با بیرون زدگیهای سنگی بسیار زیاد و از محدودیت های اساسی این واحد شیب تند، عدم پوشش خاکی و فرسایش بسیار زیاد می باشد و مساحت این واحد برابر45.5 کیلومتر مربع می باشد.واحد 1.3 از مشخصات این واحد اراضی کوههای جنگلی کم ارتفاع با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ،شیل ،توف و سنگهای آدرین دگرگونی شیب این واحد معمولا بین 25 تا 60 درصد می باشد و ارتفاع آن نیز بین 800 متر از سطح در یا است و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق یکنواخت با بافت سنگین از محدودیت های این واحد اراضی می توان به شیب بسیار تند ،فرسایش و آبدوی متوسط با زمستانهای سرد اشاره کرد. و مساحت این واحد برابر20.92 کیلومتر مربع می باشد.واحد 1.5 کوههای جنگلی مرتفع متشکل از سنگهای آهکی،شیل ، توف و سنگهای آدرین و دگرگونی با شیب 50 تا 100 درصدو ارتفاع 300 تا 2500 متر از سطح دریا است و بر اساس طبقه بندی فائو برای خاک این واحد می توان گفت خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگین از محدودیت های این واحد اراضی می توان به شیب بسیار تند و آبدوی کم تا متوسط اشاره کرد. و مساحت این واحد برابر159.89کیلومتر مربع می باشد. نقشه شماره 4-5 خاک حوضه ماسوله رودخان را نشان می دهد.
جدول 4- 2گروههای خاکهای منطقه
علائم مشخصات خاکها مساحت
1.5 خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق 159.89
1.3 خاکهای اسیدی نیمه عمیق تا عمیق 20.92
1.1 بدون پوشش خاکی یا بسیار کم عمق 45.5

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع سبک های رهبری مدیران و تعیین رابطه بین

4-6- پوشش گیاهی
تخریب منابع طبیعی پوشش گیاهی منطقه از یک طرف ناشی از خشکسالی سالها ی اخیر و ازطرف دیگر در اثر توسعه بی رویه دخل و تصرف غیر مجاز توسط عوامل انسانی بوده است بدلیل کاهش پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی، رواناب ناشی از بارش بعضاً تا بیش از 30 برابر افزایش یافته و در بخشی از مناطق که دارای شیب تند و از نظر زمین شناسی دارای خاک فرسایش پذیر بوده است ، گل و لای زیادی جابجا شده و خسارات و تلفات بسیاری به بار می آورد. (زمانی ، 1390، ص 5) ازآنجایی که رویش گیاهی باشرایط اقلیمی بویژه رژیم بارش درارتباط است علاوه براین عواملی نظیر ارتفاع،دما ،نوع وجنس خاک ،جهت قرار گرفتن درمعرض نورخورشید وشیب زمین ازعوامل مؤثر درپیدایش وتداوم رویش گیاه به شمار می رود. وجامعه گیاهی گیلان از نظر نوع تراکم ورویش جنگلی یا مرتعی با عوامل ذکر شده درارتباط است. جنگل ها ومراتع گیلان با توجه به عوامل ذکرشده ازغنی ترین ومتنوع ترین جوامع گیاهان درایران به حساب می آید به طوریکه بیش از 1500-2000 گونه مرتعی وبیش از 50 گونه ازدرختان جنگلی مورد شناسایی قرار گرفته است.
واحد B اراضی فاقد پوشش گیاهی می باشد و بخش کوچکی از شمال حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 0.25 کیلومتر مربع می باشد.واحدDF زراعت و دیم می باشد و در جنوب غربی حوضه به صورت پراکنده پخش شده است و مساحت این واحد برابر 9.72کیلومتر مربع می باشد. واحد F1 اراضی جنگلی و بیشه زار متراکم می باشد و در بخش های مرکزی شمالی و جنوب حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 189.65 کیلومتر مربع می باشد. واحد F2 اراضی جنگلی و بیشه زار نیمه متراکم می باشد و بخش کوچکی از شمال و جنوب حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 16/11 کیلومتر مربع می باشد. واحد FO اراضی مخلوط باغ و زراعت می باشد و بخش شمال غربی حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 80/10کیلومتر مربع می باشد. واحد I1 اراضی زراعی بدون محدودیت می باشد و بخش کوچکی از شرق حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 86/1کیلومتر مربع می باشد.واحد R1 اراضی مرتعی متراکم می باشد و بخش کوچکی از غرب حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 2.57 کیلومتر مربع می باشد.واحد T اراضی چایکاری می باشد و بخش کوچکی از شمال شرقی حوضه را در برگرفته است و مساحت این واحد برابر 0.29 کیلومتر مربع می باشد. نقشه شماره 4-6 پوشش گیاهی حوضه ماسوله رودخان را نشان می دهد.