منبع مقاله با موضوع روزهای یخبندان و استان گیلان

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

نام اقلیم محدوده ضریب خشکی دومارتن
خشک کوچکتر از 10


نیمه خشک 10 تا 7/17
مدیترانهای 20 تا 7/23
نیمه مرطوب 24 تا 7/27
مرطوب 28 تا 7/34
خیلی مرطوب ( نوع الف ) 35 تا 7/54
خیلی مرطوب ( نوع ب ) بزرگتر از 55

نمودار 4-7 محدوده مطالعاتی ماسوله رودخان در اقلیم نمای دومارتن
4-10-یافته ها
توپوگرافی ماسوله رودخان بر اساس نقشه با مقیاس 1:50000 توپوگرافی ماسوله و شولم کشیده شده است و می توان به دو بخش کوهپایه و کوهستان تقسیم نمود وحوضه ماسوله از ارتفاعات 3070 متری سرچشمه گرفته و از به هم پیوستن رودخانه های باسکمل چال و زنگرد به گیلوند رود و سپس به ماسوله رودخان در قسمت جنوب شرقی رودخانه ماسوله تشکیل شده است. بیشترین مقدار شیب حوضه ماسوله رودخان در کلاس شیب بالاتر از 40 درصد پراکنده شده است که190.77 کیلومتر مربع و 74.4 درصد از کل مساحت حوضه را دربرمی گیرد. در حالیکه کلاس شیب 5 تا 15درصد با 0.3کیلومترمربع و 0.1درصد از کل مساحت حوضه کمترین مقدار را دارا است. که بیشترین سطح شیب در قسمت شمال و شمال غربی حوضه قرار گرفته است.
با توجه به نقشه خاک و منابع اراضی استان گیلان حوضه ماسوله رودخان به واحدهای 1.1 از مشخصات این واحد اراضی کوههای بسیار مرتفع با قلل کشیده متشکل از سنگهای آهکی دولومیت،شیل و ماسه سنگ ،1.3 از مشخصات این واحد اراضی کوههای جنگلی کم ارتفاع با قلل مدور متشکل از ماسه سنگ،شیل ،توف و سنگهای آدرین دگرگونی و 1.5 کوههای جنگلی مرتفع متشکل از سنگهای آهکی،شیل ، توف و سنگهای آدرین و دگرگونی می باشد و ازآنجاییکه رویش گیاهی باشرایط اقلیمی بویژه رژیم بارش درارتباط است علاوه براین عواملی نظیر ارتفاع،دما ،نوع وجنس خاک ،جهت قرار گرفتن درمعرض نورخورشید وشیب زمین ازعوامل مؤثر درپیدایش وتداوم رویش گیاه به شمار می رود. وجامعه گیاهی گیلان از نظر نوع تراکم ورویش جنگلی یا مرتعی با عوامل ذکر شده درارتباط است. جنگل ها ومراتع گیلان با توجه به عوامل ذکرشده ازغنی ترین ومتنوع ترین جوامع گیاهان درایران به حساب می آید به طوریکه بیش از 1500-2000 گونه مرتعی وبیش از 50 گونه ازدرختان جنگلی مورد شناسایی قرار گرفته است. از نظر زمین شناسی دارای توده های نفوذی بازیک، دیوریت و گابرو سنگ آهک دانه ریز خاکستری روشن سنگ آهک ماسه ای خاکستری سنگ آتشفشانی بازی متاآرکوز فیلیت و میکاشیست شیست و گنیس های بیوتیت دار رسوب های توف دار و آهکی آهک پالئوزیک زیرین سنگ تخریبی اسپیلیتی و بازالتی و آندزیتی نهشته های کوهپایه ای و آبرفتی نهشته های آبرفتی و دشتهای سیلابی ماسه سنگ و زغال سنگ سنگ آهک دولومیتی توده ای می باشد.
بیشترین حداقل مطلق دما در ماه مرداد برابر12 درجه سانتیگراد و کمترین حداقل مطلق دما در ماه بهمن واسفند برابر 8- درجه سانتیگراد و میانگین سالانه حداقل مطلق دما برابر 8- درجه سانتیگراد می باشد.بیشترین میانگین حداقل دما در ماه مرداد برابر17.8 درجه سانتیگراد و کمترین میانگین حداقل دما در ماه بهمن برابر 0.7 درجه سانتیگراد و میانگین سالانه میانگین حداقل دما برابر 8.7 درجه سانتیگراد می باشدبیشترین متوسط دما در ماه مرداد برابر21.4درجه سانتیگراد و کمترین متوسط دما در ماه بهمن برابر 4.1 درجه سانتیگراد و میانگین سالانه متوسط دما برابر 12.2درجه سانتیگراد می باشد بیشترین میانگین حداکثر دما در ماه مرداد برابر 24.9 درجه سانتیگراد و کمترین میانگین حداکثر در ماه بهمن برابر7.6 درجه سانتیگراد و میانگین سالانه حداکثر دما برابر 7.6 درجه سانتیگراد می باشد بیشترین حداکثر مطلق دما در ماه مرداد برابر 36 درجه سانتیگراد و کمترین حداکثر مطلق دما در ماه بهمن برابر19.5درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق سالانه دما برابر 36 درجه سانتیگراد می باشد
بیشترین بارندگی ماهانه در طی دوره آماری 111.3 میلیمتر در ماه آبان و برابر 11.8 درصد و کمترین بارندگی 45 میلیمتر برابر 8/4 درصد می باشد و مجموع سالانه بارش برابر 944 میلیمتر می باشد. بیشترین بارندگی سالانه در سال 81-82 برابر 1202 میلیمتر و کمترین بارندگی سالانه در سال 77-78 برابر 563 میلیمتر می باشد. که در نمودار 4-3 نشان داده شده است.
بیشترین میانگین حداقل رطوبت برابر88 درصد در ماه شهریور و کمترین میانگین حداقل رطوبت برابر 75 درصد در ماه دی و و میانگین سالانه حداقل رطوبت برابر 81 می باشدبیشترین میانگین متوسط رطوبت برابر90 درصد در ماه شهریور و کمترین میانگین متوسط رطوبت برابر 77درصد در ماه دی و و میانگین سالانه متوسط رطوبت برابر 83 می باشدبیشترین میانگین حداکثر رطوبت برابر91 درصد در ماه شهریور و کمترین میانگین حداکثررطوبت برابر 79 درصد در ماه دی و و میانگین سالانه حداکثررطوبت برابر 84می باشد
با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که دوره یخبندان، عموماً در 7 ماه از سال ( آبان لغایت اردیبهشت ) منطقه را در بر گرفته و در ماههای مهر و خرداد نیز این پدیده به ندرت در ارتفاعات بالای 2100 متری حوضه، مشاهده میگردد. همچنین بیشترین تعداد روزهای یخبندان حوضه در ماه بهمن رؤیت گردیده است.
جدول4-12. فاکتورهای فیزیو گرافی حوضه آبریز ماسوله رودخان
واحد مقدار پارامتر
کیلومتر مربع 30/226 مساحت حوضه
کیلومتر 32/68 محیط حوضه