منبع مقاله با موضوع شهریور و نمودا

دانلود پایان نامه

جدول 4-18 میانگین روزانه دبی 6 ماه اول سال ایستگاه کمادل
سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
1381 12.50 13.09 7.31 3.04 1.89 6.17
1382 12.43 11.88 4.66 4.24 3.46 4.68
1383 9.67 6.5 5.18 1.83 0.97 3.52
1384 3.77 4.65 1.42 1.25 0.71 2.38
1385 14.86 10.4 3.83 5.28 2.05 1.43
1386 3.85 1.86 1.29 3.36 1.98 2.12
1387 6.45 6.02 1.29 3.36 1.98 2.12
1388 6.02 6.45 3.79 1.64 2.83 4.2
1389 2.02 2.72 1.68 3.74 7.93 7.57
1390 2.99 1.93 1 0.58 1.46 1.32
1391 3.92 3.29 1.73 0.98 1.93 2.03
max 14.86 13.09 7.31 5.28 7.93 7.57
min 2.02 1.86 1 0.58 0.71 1.32
main 7.13 6.25 3.02 2.66 2.47 3.41

جستجو در سایت ما :


با توجه به جدول 4-18- بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه کمادل در فروردین طی دوره ی آماری در سال 1385 برابر14.86متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1389 برابر 2.02.متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 7.13 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه کمادل در اردیبهشت طی دوره ی آماری در سال 1381 برابر13.09 متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1386 برابر1.86 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 6.25متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه کمادل در خرداد طی دوره ی آماری در سال 1381 برابر7.31 مترمکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1390 برابر 1 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 3.03متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه کمادل در تیر طی دوره ی آماری در سال1385 برابر5.28 مترمکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1390 برابر 0.58متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 2.66متر مکعب در ثانیه بوده است. بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه کمادل در مرداد طی دوره ی آماری در سال 1389 برابر7.93 مترمکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1384 برابر 0.71 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 2.47متر مکعب در ثانیه بوده است .بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه کمادل در شهریور طی دوره ی آماری در سال 1389برابر 7.57 متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1390 برابر 1.32 مترمکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 3.41 متر مکعب در ثانیه بوده است.

مطلب مرتبط :   عملکرد زنجیره تأمین و ارزیابی کیفیت خدمات

شکل 4- 13 نمودار میانگین روزانه دبی 6 ماه اول سال ایستگاه کمادل
جدول 4-19- آمار سیل چومثقال طی دوره ی آماری
سال فروردین اوردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور