منبع مقاله با موضوع شهریور و نمودا

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

main 186.9 190.5 58.2 74.5 69.0 118.8
با توجه به جدول 4-15 بیشترین مجموع دبی ایستگاه چومثقال در فروردین طی دوره ی آماری در سال 1385 برابر478.84 متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1384 برابر28.5 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 186.9 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین مجموع دبی ایستگاه چومثقال در اردیبهشت طی دوره ی آماری در سال 1381 برابر452.9 متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1386 برابر27.8متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 190.5 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین مجموع دبی ایستگاه چومثقال در خرداد طی دوره ی آماری در سال 1383 برابر142.4متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1384 برابر 8.6 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 58.2 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین مجموع دبی ایستگاه چومثقال در تیر طی دوره ی آماری در سال 1382 برابر236 مترمکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1388 برابر 2.1 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 74.5 متر مکعب در ثانیه بوده است. بیشترین مجموع دبی ایستگاه چومثقال در مرداد طی دوره ی آماری در سال 1382 برابر192.3متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1388 برابر 22.4متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 69 متر مکعب در ثانیه بوده است .بیشترین مجموع دبی ایستگاه چومثقال در شهریور طی دوره ی آماری در سال 1382 برابر 312.4 متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1385 برابر 20.2متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 118.8 متر مکعب در ثانیه بوده است.

مطلب مرتبط :   پایان نامه گوشی تلفن همراه و استرس اکسیداتیو

شکل 4-10 نمودار مجموع دبی 6 ماه اول سال ایستگاه چومثقال


جدول 4-16 میانگین روزانه دبی 6 ماه اول سال ایستگاه چومثقال
سال فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور
1381 9.48 14.61 3.29 1.84 3.75 5.4
1382 13.73 12.47 4.19 7.61 6.2 10.08
1383 7.1 4.61 4.59 1.19 1.18 3.17
1384 0.92 6.05 0.28 2.13 1.18 2.49
1385 15.45 10.56 1.17 6.56 1.22 0.65
1386 1.13 0.9 0.75 2.86 1.17 1.67
1387 3.57 3.36 1.01 0.27 3.94 1.92
1388 3.49 7.41 1.42 0.07 0.72 3.87
1389 4.55 2.39 1.22 2.34 1.77 9.57
1390 3.92 3.29 1.73 0.98 1.93 2.03
1391 2.98 1.93 0.99 0.58 1.43 1.28
max 15.45 14.61 4.59 7.61 6.2 10.08
min 0.92 0.9 0.28 0.07 0.72 0.65
main 6.03 6.14 1.88 2.40 2.23 3.83
با توجه به جدول 4-17 بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه چومثقال در فروردین طی دوره ی آماری در سال 1385 برابر15.45متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1384 برابر0.92متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 6.03 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه چومثقال در اردیبهشت طی دوره ی آماری در سال 1381 برابر14.61متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1386 برابر0.9متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 6.14 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه چومثقال در خرداد طی دوره ی آماری در سال 1383 برابر4.59متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1384 برابر 0.28متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 88 . 1 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه چومثقال در تیر طی دوره ی آماری در سال 1382 برابر7.61 مترمکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1388 برابر 0.07 متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 2.40 متر مکعب در ثانیه بوده است.بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه چومثقال در مرداد طی دوره ی آماری در سال 1382 برابر6.2متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1388 برابر 0.72متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 2.23 متر مکعب در ثانیه بوده است . بیشترین میانگین روزانه دبی ایستگاه چومثقال در شهریور طی دوره ی آماری در سال 1382 برابر 10.08 متر مکعب در ثانیه ، کمترین دبی آن در سال 1385 برابر 0.65متر مکعب در ثانیه و میانگین دبی در همین ماه طی دوره ی آماری 83 . 3 متر مکعب در ثانیه بوده است.