منبع مقاله با موضوع عوامل طبیعی و پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه

سرازیر می شود .با اینکه بسیاری از عوامل هیدرولوژیکی محلی وابسته به حوضه آبریز ممکن

جستجو در سایت ما :


است برسیلاب تأثیر بگذارند،تمام مکانیسم های عمده پدید آورنده سیلاب ها دارای منشاء
هیدرواقلیمی می باشند(خورشیددوست، 1384، ص261)
سیل را می توان به دودسته تقسیم نمود
2-2انواع سیل
سیل را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:
دسته اول:این سیلابها در اثر استقرار مختلف جوی، ناپایداری مواد نزول بارش ایجاد شده اند.
دسته دوم: در حوضه سیلابهایی که بر اثر نبود مدیریت هماهنگ و واحد در حوضه به وجود آمد.(رضایی،1388، ص 114)
1-سیل های ناگهانی(falsh flood) : این سیل ها اغلب در 6 ساعت اول بارندگی شدید به وقوع می پیوندد؛ به طوری که با ابر های کومولوس بزرگ ،رعد وبرق گردبادهای گرمسیری وعبور جبهه های هوای سرد همراه است .در این نوع سیل ها برای کاهش خسارت ، نیاز به یک اخطار منطقه ای سریع واکنش سریع و فوری افراد منطقه می باشد .
2- سیل های ساحلی : تعدادی از سیل ها با گردبادهای گرمسیری که تندباد توفان نام دارد همراهند سیل های فاجعه آمیز حاصل از باران که اغلب با باد وتوفان همراهند،عوارض بدتر ایجاد می کنند
برحسب منشأ آب های افزایش یافته ،سیلاب ها را حداقل به پنج گروه زیر می توان تقسیم کرد:
سیل های ناشی از آب شدن برف در نواحی کوهستانی که منجر به افزایش آب در دره های پایین دست می شود.
سیل های ناشی از هجوم امواج توفان های حاره ای در اقیانوس ها همراه با امواج دریا مانند توفان گونو در سواحل دریای عمان .
سیل های ناشی از باران های شدیدتر از ظرفیت انتقال آب رودخانه و مجاری زهکشی طبیعی و مصنوعی دیگر
سیل های ناشی از تراکم و شکستگی های یخ بالای رودخانه موسوم به سیل های بهاری.
سیل های ناشی از شکست سازه های ساخته شده مانند سدها ، بندها ،خاکریزها وسایر سازه های کنترل (مظفری، 1389، ص184)
6-روانۀ گلی (Mud flow): نوع نسبتاً سریع از حرکت ثقلی مواد و عبارت از جریانی از خرده سنگ سنگ همراه با مقدار زیادی آب است . روانۀ گلی ، حاصل از نواحی کوهستانی بوده و به دلیل دارا بودن آب زیاد و ذرات ریز فراوان در امتداد شیارها و دره ها جریان می یابند و به هنگام رگبارهای شدید و ذوب سریع برفهای کوهستانی ، سیلابهای ناگهانی ایجاد می شود و چون پوشش گیاهی برای نگهداری مواد سطحی کم است مقدار زیادی خاک و رگولیت شسته شده و به داخل کانالهای رودخانه ای وارد می شود (خروی،1380،ص129) سیل مرداد ماسوله ، ناشی از این پدیده بوده است.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درموردمحمد بن سنان، ظاهر و باطن

2-3علل وقوع سیل
عوامل به وجودآورنده سیلاب را می توان به دو گروه عوامل طبیعی و انسانی تقسیم کرد:
الف: عوامل طبیعی :