منبع مقاله با موضوع موقعیت جغرافیایی و پوشش گیاهی

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

min -8 0.7 4.1 7.6 19.5
با توجه به جدول 4-5 بیشترین حداقل مطلق دما در ماه مرداد برابر12 درجه سانتیگراد و کمترین حداقل مطلق دما در ماه بهمن واسفند برابر 8- درجه سانتیگراد و میانگین سالانه حداقل مطلق دما برابر 8- درجه سانتیگراد می باشد.بیشترین میانگین حداقل دما در ماه مرداد برابر8 . 17 درجه سانتیگراد و کمترین میانگین حداقل دما در ماه بهمن برابر 0.7 درجه سانتیگراد و میانگین سالانه میانگین حداقل دما برابر 8.7 درجه سانتیگراد می باشدبیشترین متوسط دما در ماه مرداد برابر21.4درجه سانتیگراد و کمترین متوسط دما در ماه بهمن برابر 4.1 درجه سانتیگراد و میانگین سالانه متوسط دما برابر 12.2درجه سانتیگراد می باشد بیشترین میانگین حداکثر دما در ماه مرداد برابر 24.9 درجه سانتیگراد و کمترین میانگین حداکثردر ماه بهمن برابر7.6 درجه سانتیگراد و میانگین سالانه حداکثر دما برابر 7.6 درجه سانتیگراد می باشدبیشترین حداکثر مطلق دما در ماه مرداد برابر 36 درجه سانتیگراد و کمترین حداکثر مطلق دما در ماه بهمن برابر19.5درجه سانتیگراد و حداکثر مطلق سالانه دما برابر 36 درجه سانتیگراد می باشد

نمودار شماره 4-1 نمودار درجه حرارت ماسوله رودخان سالهای آماری 71-72 تا 87-88

4-8-2- بارش
بطور کلی تلفیق مکانیسم های محلی چون موقعیت جغرافیایی ، رشته کوههای البرز ،وجود دریای خزر ، نسیم دریا وخشکی وپوشش گیاهی جنگلی درارتفاعات وغیره وشرایط سینوپتکی درطول سال امکان انباشتگی رطوبت وایجاد ابروباران رادر منطقه بوجود می آورد بارش تعیین کننده اقلیم و چرخه آب هر منطقه می باشد. بارش هر محل تابع سه عامل رطوبت کافی در محل ،عامل بالا برنده قوی و هسته های تراکم می باشد .با وجود دریای خزر و دیواره البرز و از طرف دیگر محل نفوذ و گدر سامانه های جوی ، شرایط بارش برای همه فصول – با در صدهای متفاوت- برای جلگه گیلان فراهم است.
بیشترین بارندگی ماهانه در طی دوره آماری 111.3 میلیمتر در ماه آبان و برابر 8 . 11 درصد و کمترین بارندگی 45 میلیمتر برابر 8 . 4 درصد می باشد و مجموع سالانه بارش برابر 944 میلیمتر می باشد.
جدول شماره4- 6 بارندگی ماهانه ایستگاه ماسوله رودخان سالهای آماری 58-59 تا 87-88
پارامتر
ماه بارندگی ماهانه درصد
مهر 73.9 7.8
آبان 111.3 11.8
آدر 99.7 10.6
دی 66.9 7.1
بهمن 89.4 9.5
اسفند 83.3 8.8
فروردین 96.6 10.2
اردیبهشت 98.1 10.4
خرداد 56.2 6

مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع دانش آموزان تیزهوش و روش آلفای کرونباخ

تیر 49.3 5.2