منبع مقاله با موضوع موقعیت جغرافیایی و آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه

شکل (4-2) تصویر ماهواره ای ماسوله رودخان و شهر ماسوله
4-2- توپوگرافی حوضه
توپوگرافی ماسوله رودخان بر اساس نقشه با مقیاس 1:50000 توپوگرافی ماسوله و شولم کشیده شده است و می توان به دو بخش کوهپایه و کوهستان تقسیم نمود


واحد کوهپایه حدفاصل جلگه وکوهستان وبصورت نقاطی که از ارتفاع وناهمواری منفرد وتپه ای وبرجستگی های بزرگ وکوچک که بوسیله رودها ازکوهها جدا شده اند وبرجلگه های اطراف خود مشرف می باشند .درپاره ای ازنقاط سطوح نسبتاً همواردیده می شودو وسعت منطقه کوهپایه ای حوضه ماسوله رودخان برابر 13. 47 کیلومتر مربع می باشد.و حدود 6 درصد این حوضه را کوهپایه در می گیرد.و کمترین ارتفاع آن برابر 190 متر می باشد. این حوضه تقریبا از لارچشمه، هرزله کوه و کوه چوپله کشیده شده و تا ارتفاعات کوه کلاف،خاراو و کوه لاسه سر … ادامه دارد . بلندترین ارتفاع این حوضه برابر3070 متر می باشد .
واحد کوهستان به علت شیب زیاد دامنه ها وفاصله کم آنها ازاراضی همجوار به ایجاد دره های عمیق دراین نواحی منجر شده است و عوارض مهم بردامنه های این ارتفاعات و پرتگاههایی که ناشی ازگسل یاشیب زیاد درسطح آنها ایجاد شده است .دربالاتر ازاین ارتفاعات که پوشش گیاهی کاهش می یابد.تخریب مکانیکی عامل اصلی فرسایش است ودامنه های این نواحی بیشتر به شکل محدب وبا شیب تند می باشد و بر اساس اطلاعات نقشه 1:50000 توپوگرافی ماسوله و شولم وسعت منطقه کوهستانی حوضه ماسوله رودخان برابر 12.83کیلومتر مربع می باشد.و حدود 94درصد این حوضه را کوهستان دربر می گیرد. بیشترین مساحت طبقه ارتفاعی 1400 تا 1500 برابر 14.51 کیلومتر مربع و 6.41 درصد مساحت کل منطقه را در می گیرد و درکمترین مساحت طبقه ارتفاعی بالاتر از 3000 متر برابر 0.16 کیلومتر مربع می باشد و 0.07 درصد مساحت کل منطقه را در می گیرد.
نقشه 4-2 توپوگرافی حوضه ماسوله رودخان می باشد.

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درمورد مدل ریاضی و سیستم‌ها

جستجو در سایت ما :

نقشه شماره 4-2 توپوگرافی حوضه ماسوله رودخان
4-3- منابع آب
وجودآب در کره زمین اساسی ترین عامل بقا وحیات زندگی است. آب علاوه برمصارف آشامیدنی وبهداشتی،از نظر رونق بخشیدن به فعالیتهای کشاورزی وتولید برق اهمیت زیادی دارد. هرگونه سرمایه گذاری برای مهار آبها سبب تأمین آب شرب وافزایش سطح زیر کشت انواع محصولات زراعی منطقه کمک می کند. درنتیجه هم برتولید محصول می افزاید وهم به اقتصاد منطقه رونق می بخشد.تولید انرژی ازسدها نقشی کارساز دربالاترین سطح رفاه عمومی وپویایی صنایع می تواند ایفا کند
حوضه ماسوله از ارتفاعات 3070 متری سرچشمه گرفته و از به هم پیوستن رودخانه های باسکمل چال و زنگرد به گیلوند رود و سپس به ماسوله رودخان در قسمت جنوب شرقی رودخانه ماسوله تشکیل شده است.
مهمترین خصوصیات این شبکه در هر حوضه آبخیز شامل شکل شبکه هیدروگرافی یا شبکه زهکشی، رتبه آبراهه ها یا ترتیب آبراهه ها، تراکم شبکه آبراهه ها یا تراکم زهکشی، نسبت انشعاب یا ضریب دو شاخه شدن، نیمرخ طولی آبراهه و شیب متوسط آن می‌باشد که به ترتیب هر کدام از موارد فوق در زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
با توجه به موقعیت جغرافیایی حوضه ماسوله رودخان و ویژگیهای اقلیمی و جوی، این منطقه از نظر شبکه آبهای روان و سفره های زیرزمینی، منطقه ای غنی می باشد. آب رودخانه ها یکی از منابع آب منطقه است. رودخانه ها به موازات هم از ارتفاعات کوه کلاف ،لاسه سر و هفته خانی سرچشمه گرفته و با شیبی تند و با مسیری پرپیچ و خم وارد ماسوله رودخان می شوند و پس از گذشتن از میان روستاها و شالیزارها به مرداب انزلی می ریزند. توزیع سالانه بارش و منابع غنی آبهای زیرزمینی و چشمه های موجود در دامنه های کوهستانی ماسوله رودخان بخش اعظم آب این رودخانه را تامین میکنند. به طور کلی باید گفت که طول مسیر بلند ترین آبراهه آن برابر24.64 کیلومتر و مجموع کل آبراهه های آن برابر 269.52 کیلومتر می باشد.
نقشه شماره3-4 شبکه آبراهه های حوضه آبخیز ماسوله را نشان می دهد

مطلب مرتبط :   منابع مقاله درباره درماندگی آموخته شده و آزمودنیهای افسرده

4-4- شیب حوضه ماسوله رودخان
شیب زمین گویای بسیاری ازخصوصیات سطح زمین است.شیب یکی ازعوامل مهم درشناخت پتانسیلها وتنگناههای یک منطقه است.ودرشرایط کنونی منطقه موردمطالعه که کوهستانی است این مقدار تا بیشتر از 40 درصد را می توان درنظرگرفت .زمینهای که کاملاً همواربوده ویادارای شیبی کمتراز پنج درصد یابیشتر ازسی درصد باشند مشکلاتی رامطرح می کنند.شیب زیاد سبب افزایش سرعت رواناب می شود ومیزان قدرت فرسایشی رابیشتر می کند ودرنتیجه میزان نفوذ پذیری آب کمتروشدت سیلاب افزایش می یابد.
بیشترین مقدار شیب حوضه ماسوله رودخان در کلاس شیب بالاتر از 40 درصد پراکنده شده است که190.77 کیلومتر مربع و 74.4 درصد از کل مساحت حوضه را دربرمی گیرد. در حالیکه کلاس شیب 5 تا 15درصد با 0.3کیلومترمربع و 0.1درصد از کل مساحت حوضه کمترین مقدار را دارا است. که بیشترین سطح شیب در قسمت شمال و شمال غربی حوضه قرار گرفته است. نقشه شماره 4-4 شیب حوضه را نشان می دهد.
جدول شماره 4-1 مساحت و درصد شیب حوضه ماسوله رودخان
طبقات شیب به درصد مساحت به کیلومتر مربع درصد مساحت