منبع مقاله با موضوع ویژگی های محیطی و مطالعات میدانی

دانلود پایان نامه

کلبرگ .(1993)،در بررسی سیلاب های شدید به این نتیجه رسیدکه غیرازحالت های محدود سیلاب های شدیدی که درحوضه های بزرگ به وجود می آید ،درنتیجه بارندگی بوده وتأثیر انسان در منطقه (پوشش گیاهی ،خاک توپوگرافی وبستر رودخانه ) ازاهمیت کمتری برخوردار بوده است .
جونز.(2000)،نقش فعالیت های انسانی در درون حوضه آبخیز را روی بزرگی و تعداد وقوع سیلاب ها بسیار تأثیر گذار دانسته است .
جوادی محمدرضاومحمودی ابراهیم (1389) از جمله راه های جلوگیری از خسارت ناشی از سیل به ویژه هدر رفت آب وخاک در حوضه های آبخیز مناطق خشک ونیمه خشک اجرای پخش سیلاب از مناطق دشتی پایین دست حوضه دانسته است
رضایی ،پرویز (1386) دانشگاه آزاد اسلامی واحدرشت در بررسی همدیدی رخداد سیل در حوضه ماسوله به دو گروه ، گروه اول سیلاب های ناشی از ناپایداری هوا واستقرار سامانه باران زا در سطح حوضه گروه دوم سیلاب هایی که میزان بارش در آنها اندک است اما دبی در فاصله کوتاهی از آبراهه اصلی طغیانی و وحشی قرار دارد .
آزاد غلامی،فریدون وحجتی ، سیده لیلا, 1385,در مقاله ای تحت عنوان بلایای طبیعی (سیلاب ) در حوضه آبخیز قلعه رود خان فومن می گویند : در روستای قلعه رودخان سیل گیر شدن اراضی حاشیه رود بیشتر به صورت آب شکستگی زمین های زراعی و آبگرفتگی جاده های ارتباطی بین روستاها مشاهده می گردد .
رمضانی ،بهمن وعبدالهی ،علی،1382 ، ص184 در بررسی بارش-رواناب حوضه آبخیز شهرک ماسوله گیلان می گویند که با افزایش بارندگی وتخریب پوشش گیاهی ،جنگل ومرتع سیلاب منطقه را تهدید می کند
– رفیعی ،1382، با بررسی ساخت و سازها به ویژه پل سازی بر روی رودخانه ماسوله اعلام داشت که عدم توجه به ویژگی های محیطی و هیدرولوژی رودخانه از مهم ترین عوامل ایجاد سیل در این حوضه به شمار می آید.
-پارسایی، 1382 ، در مقالۀ خود با نام ماسوله دهکده ای در آستانه نابودی به بررسی نقش و اهمیت این شهرک از نظر تاریخی و گردشگری پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده است که این شهرک امروز ، در معرض تهدیدهای متعددی قرار دارد.
-رضایی، 1382، در تحقیق خود با نام «بررسی اثر الگوی سینوپتیک در تغییرات زمانی سیلاب های جنوب دریای خزر…» در دو حوضه شفارود و تالار به این نتیجه رسیده اند که 11 درصد سیلاب های دو حوضه همزمان و 89 درصد آن مستقل از یکدیگر بوده اند حدود 76 درصد سیلاب های حوضه تالار و 63.2 درصد سیلابهای حوضه شفارود در نتیجه و آرایش سامانه های سطوح بالا و قرارگیری حوضه های مطالعاتی در جلوی ناوه بادهای غربی ایجاد شده اند . بقیه سیلاب های دو حوضه در نتیجه حضور سامانه های چرخندی و واچرخندی در سطح زمین به وجود آمده اند.
-طباطبایی، موسی وند، صفوی و اکبری، 1389، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ، تهران ، ایران سازمان جنگل ها ، مراتع و آبخیز داری ، در بازسازی شرایط جریان آوری ماسوله تحت تاثیر بارندگی شدید می گویند رخداد همزمان دو پدیده ، زمینی لغزش و سیل می تواند منجربه جریان واریزه ای شود که به دنبال بارش های شدید و کوتاه در شهر ماسوله سیلاب عظیمی جاری و به همراه خود مقادیر بسیار زیادی گل و لای و قطعات بزرگ سنگ موجود در مسیر را حمل و با انسداد پل ابتدای شهر، سیلاب به سوی خیابان اصلی منحرف و خسارات قابل توجهی به تاسیسات و خودروهای موجود در مسیر وارد نمود .

مطلب مرتبط :   سنجش های بیولوژیکی و تولیدات کشاورزی

3-1- روش تحقیق
در پژوهش حاضر روش کار به صورت میدانی وکتابخانه ای ، اسنادی استفاده گردیده است در مطالعات کتابخانه ای از فیش برداری ،فرم ،جدول و…..ودر مطالعات میدانی از مشاهده مستقیم وابزار گرد آوری اطلاعات مانند دوربین عکاسی،فیلمبرداری ،نقشه ، عکس های هوایی ونقشه توپوگرافی بهره گرفته شده است .تجزیه تحلیل اطلاعات به دست آمده جهت حصول اهداف پژوهش از طریق تحلیل داده های آماری
واز طریق روش های تجربی واستنباطی استفاده شده است .دراین تحقیق از نرم افزارهای AR C GIS وAUtocad وEXcel استفاده شده است .
3-2 -داده ها
برای تجزیه تحلیل ارتباط عناصر اقلیمی و سیلاب در حوضه ماسوله رودخان از نقشه های توپوگرافی 1:50000 فومن و شولم و کاربری اراضی 1:250000 استان گیلان برای این حوضه استفاده شده که بعد از ترسیم این نقشه ها به تفسیر آنها پرداخته و نتایج آن در جدول شماره 3-12طبقه بندی مساحت سطح و نوع پوشش گیاهی با طبقات ارتفاعی منطقه را نشان می دهد.همچنین از ایستگاههای آب و هوا شناسی متعلق به سازمان هواشناسی کشور و وزارت نیرو که شبکه ایستگاههای موجود در حوضه را تشکیل می دهنداستفاده شده است و از ایستگاههای ماسوله رودخان،چومثقال و کمادول استفاده شده است.
جدول شماره 3-1 مشخصات ایستگاههای منطقه مورد مطالعه
تاسیس ارتفاع به متر عرض جغرافیایی طول جغرافیایی نام ایستگاه
1353 1000 37-10-00 48-59-00 ماسوله
1363 240 37-10-30 49-07-45 کمادل

جستجو در سایت ما :