منبع مقاله با موضوع کاربری اراضی و روشهای آماری

دانلود پایان نامه

1365 -22 37-22-23 49-21-52 چومثقال

جستجو در سایت ما :


نقشه شماره 3-1 نقشه ایستگاههای محدوده مورد مطالعه
3-3- روش کار
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ضمن بهره جستن از الگوها و روشهای مناسب در رابطه با تحقیق مورد نظر از روشهای آماری از جمله روش ضریب همبستگی, تراکم شبکه رودخانه, نسبت انشعاب, ضریب فشردگی, نسبت دایرهایضریب گردیمستطیل معادل,ارتفاع متوسطشیب ناخالص رودخانه اصلی,زمان تمرکز به روش کالیفرنیا و چاو استفاده شده است. بنابراین جهت تهیه آمارهای مورد نیاز به اداره کل منابع طبیعی استان گیلان رفته و پس از دریافت آمارهای مورد نیاز به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته و سپس جهت تهیه منابع و اطلاعات لازم در زمینه موضوع مورد مطالعه خود به کتابخانه دانشگاه آزاد پل تالشان، اداره کل منابع طبیعی استان گیلان،اینترنت و به حوضه رفته و پس از جمع آوری اطلاعات موجود آنها را دسته بندی کرده تا هر کدام را در جای لازم استفاده نمایم .
ابزارهای لازم و مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از کامپیوتر که درترسیم نقشه ها با استفاده از نرم‏افزارهای GIS و در انجام محاسبات آماری و ترسیم نمودار ها و جداول از نرم افزار Excel و Word … استفاده نمودم . همچنین در تهیه مساحت و محیط حوضه و همچنین در تهیه طول آبراهه ها و طول آبراهه اصلی از جدولAttribute tableOpenدر GIS استفاده شده است. برای تهیه نقشه حوضه خود از نقشه های توپوگرافی 1:50000 فومن و شولم و کاربری اراضی 1:250000 استان گیلان استفاده شده است.و همچنین توسط عکس هوایی حوضه مشخص شده است.برای مشخص کردن اقلیم منطقه از اقلیم نمای دمارتن و برای ایجاد رابطه همبستگی در بین دما و تبخیر و یخبندان و تبخیر رگرسیون گرفته شده است.
3-3-1 ضریب فشردگی (گراویلیوس) حوضه ماسوله رودخان
ضریب فشردگی در حوضه ماسوله رودخان27/1 می‏باشد و بنابراین حوضه مورد مطالعه دایره نمی‏باشد.و خطر سیلاب در این حوضه کمتر است.
= Aمساحت حوضه به km2
= Pمحیط حوضه km
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد درباره رفتار سرمایه گذاران و رفتار سرمایه گذار

= Cضریب فشردگی می‏باشد.
3-3-2 نسبت دایره ای حوضه ماسوله رودخان
نسبت دایره ای در حوضه ماسوله رودخان با توجه به رابطه زیر 28/1 می‏باشد ، بنابراین در صورتی که
Fc = 1 باشد شکل حوضه به صورت دایره‏ای است بنابراین شکل حوضه مورد مطالعه دایره نمی‏باشد.
= Fc نسبت دایره ای حوضه
= π14/3
= Pمحیط حوضه به کیلومتر
= Aمساحت حوضه به کیلومتر مربع می‏باشد.
3-3-3 ضریب گردی (میلر) حوضه ماسوله رودخان
با توجه به توضیحات فصل دوم ضریب گردی حوضه ماسوله رودخان تا 59/0 می‏باشد. بنابراین شکل حوضه مورد مطالعه دایره نمی‏باشد.احتمال خطر سیل خیزی کم می شود
= Rcضریب گردی حوضه
= Aمساحت حوضه به کیلومتر مربع