منبع مقاله درباره فیزیولوژی، روش اصلاحی، تولید اقتصادی