منبع مقاله درباره Technology، ACT، سلسله مراتب

نوامبر 30, 2018 0 Comments

5) با توجه به اینکه جعبه ابزار stateflow قادر به تولید کدهای C++ می باشد، از این ویژگی می توان برای پیاده سازی سخت افزاری استراتژی کنترل با استفاده از حعبه بزار Real Time Windows Workshop استفاده کرد.
نظرات و پیشنهادات
1) با توجه به اینکه سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید یک سیستم هایبرید می باشد، بنابراین از دیدگاه مهندسی کنترل به عنوان بحث جدیدی در زمینه کنترل سیستم های هایبرید می باشد و می توان برای عملکرد موثرتر سیستم از استراتژی های کنترلی نظیر کنترل روباست، کنترل پیش بین و کنترل تطبیقی .. استفاده کرد.
2) استفاده از الگوریتم های هوشمند فازی – عصبی و الگوریتم ژنتیک تطبیقی برای بهینه سازی و کنترل همزمان سیستم محرکه رانشی خوردرو هایبرید برقی پیشنهاد می گردد که به عنوان بحث جدیدی در زمینه کنترل سیستمهای غیر قابل انعطاف پذیر39 می باشد.
3) استفاده الگوریتم های هموشمند فازی- عصبی برای شناسایی و طبقه بندی الگوهای رانشی برای عملکرد موثر استراتژی کنترل
4) استفاده از شبکه های عصبی ساختار متغیّر برای شناسایی و کنترل سیستم محرکه رانشی خودرو هایبرید برقی با توجه به ماهیّت ساختار متغیّر سیستم
5) طراحی استراتژی های کنترلی برای خودروهای پیل سوختی هایبرید که اینک بحث اصلی پژوهشگران خودرو در مراکز تحقیقاتی دنیا می باشد.
6) کنترل سلسله مراتبی سیستم های قدرت ترکیبی با حضور منابع انرژی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر ، که از موضوعات جدید مهندسی قدرت و کنترل می باشد.
7) با توجه به اهمیت خودرو های هایبرید برقی، مراکز دانشگاهی بایستی توجه بیشتری را به این مهم داشته باشند و برگزاری سمینارهای علمی ، مسابقات خودروهای هایبرید برقی مانند مسابقات روباتیک برای معرفی این خودرو به جامعه بسیار موثر می باشد.
مراجع
[1] M.Alexander, B.Johnston, C.Carlso, B.Moran, W. Goorts, R.Kucera, M.McClory,
A. Burke, “A Mid-Sized Sedan Designed for High Fuel Economy and Low
Emissions : The UC Davis Future Car”
[2] Chu Liang and Wang Qingnian,”Energy Management Strategy and Parametric
Design Hybrid Electric Family Sedan” SAE2001
[3] Chan-Chiao Lin, Huei Peng, Jessy W. Grizzle, Fellow, IEEE, and Jun-Mo Kang ,” Power
Management Strategy for a Parallel Hybrid Electric Truck ” IEEE TRANSACTIONS
ON CONTROL SYSTEMS TECHNOLOGY, VOL. 11, NO. 6, NOVEMBER 2003
[4] D. L. Mckain, N. N. Clark, T. H. Balon, P. J. Moynihan, P. J. Lynch, and T. C.Webb,
“Characterization of emissions from hybrid-electric and conventional transit buses,”
in SAE, 2000, Paper 2000-01-2011.
[5] National Renewable Energy Lab. (2001) ADVISOR 3.2 documentation.[Online].
Available: http://www.ctts.nrel.gov/analysis/.
[6] Gino Paganelli, Makoto Tateno, Avra Brahma, Giorgio Rizzoni, Yann Guezennec,
” Control Development for a Hybrid Electric sport-utility vehicle: strategy,
Implementation and field test results” Proceeding of the American Control
Conference Arlington, VA June 25-27,2001
[7] Gino Paganelli, Gabriele Ercole, Avra Brahma, Yann Guezennec, Giorgio Rizzoni
“General supervisory control policy for the energy optimization of charge-sustaining
hybrid electric vehicles” 2001 Society of Automotive Engineers of Japan, Inc. and
Elsevier Science
[8] Valerie H. Johnson, Keith B. Wipke and David J. Rausen, National Renewable
Energy Laboratory,” HEV Control Strategy for Real-Time Optimization of Fuel
Economy and Emissions” Copyright (c) 2000 Society of Automotive Engineers, Inc.
[9] Kleimaier, A. and Schroder .D ” Optimization strategy for design and control of a
hybrid vehicle” 6th International Workshop on Advanced Motion Control 2000
[10] Kleimaier, A. and Schroder .D ” An Approach for the online optimized control of a
hybrid powertrain” 2002 IEEE
[11] S. Delprat, T.M Guerra, J. Rimaux,” Optimal control of a parallel powertrain :
From global optimization to real time control strategy, Electric Vehicle
Symposium,” EVS18, Berlin, (Allemagne), Octobre 2001.
[12] S. Delprat, T.M Guerra, J. Rimaux “Control Strategies for Hybrid Vehicles:
Optimal Control” 2002 IEEE
[13] Chan-Chiao Lin, Huei Peng and Jessy W. Grizzle niversity of Michigan, Jason Liu
and Matt Busdiecker Eaton Corporation, “Control System Development for an
Advanced-Technology Medium-Duty Hybrid Electric Truck” International Truck &
Bus Meeting & Exhibition, Fort Worth, TX, November 2003.
[14] D. P. Bertsekas, Dynamic Programming and Optimal Control.Belmont, MA: Athena
Scientific, 1995.
[15] کرک ،” کنترل بهینه ” ترجمه دکتر نیک روش
[16] Chan-Chiao Lin, Huei Peng, Soonil Jeon, Jang Moo Lee, “Control of a Hybrid
Electric Truck Based on Driving Pattern Recognition” Proceedings of the 2002
Advanced Vehicle Control Conference, Hiroshima, Japan, September 2002
[17] Jeon, S. I., Jo, S. T., Park, Y. I., and Lee, J. M., “Multi -Mode Driving Control of a
Parallel Hybrid Electric Vehicle Using Driving Pattern Recognition,” Journal of
Dynamic Systems, Measurement, and Control, ASME, March, 2002, Vol. 124,
Issue 1, pp. 141~149.
[19] S.R.Cikanek, K.E.Bailey and B.K.Powell,”Parallel Hybrid Electric Vehicle
Dynamic Model and Powertrain Control” 0-7803-3832-4/97, 1997 AACC
[20] Sergey Edward Lyshevski,” Energy conversion and optimal energy management in
diesel-electric drivetrains of hybrid-electric vehicles” 1999 Elsevier Science Ltd.
[21] Lyshevski S.” Constrained optimization and control of nonlinear systems: new
results in optimal control.” In: Proc. Conf. Decision and Control, Kobe, Japan, vol.
1. 1986. p. 541-6.
[22] Lyshevski S. Optimal control of nonlinear continuous-time systems: design of
bounded controllers via generalized nonquadratic functionals. In: Proc. American
Control Conf., Philadelphia, PA, vol. 1. 1998. p. 205-9.
[23] Richard Saeks, Fellow, IEEE, Chadwick J. Cox, James Neidhoefer, Paul R. Mays, and
John J. Murray, Senior Member, IEEE,” Adaptive Control of a Hybrid Electric
Vehicle” IEEE TRANSACTIONS ON INTELLIGENT TRANSPORTATION
SYSTEMS, VOL. 3, NO. 4, DECEMBER 2002
[24] J. Murray, C. Cox, G. Lendaris, and R. Saeks, “Adaptive dynamic programming,”
IEEE Trans. Syst. Man Cybern., pt. C, 2002, to be published.
[25] ____ , “Proof of the Adaptive Dynamic Programming Theorem,” Accurate
Automation Corp., 2002.
[26] S.D.Farrall, R.P.Jones, ” Energy Management in an Automotive Electric /Heat
Engine Hybrid Powertrain Using Fuzzy” , Proceeding of the 1993 international
Symposium on Intelligent Control, Chicago, USA,Aug.1993,P.P 463-467
[27] Hyeoun-Dong Lee, Student Member, IEEE, and Seung-Ki Sul, Senior Member,
IEEE, “Fuzzy-Logic-Based Torque Control Strategy for Parallel-Type Hybrid
Electric Vehicle” IEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRIAL ELECTRONICS,
VOL. 45, NO. 4, AUGUST 1998
[28] Euh-Suh Koo, Hyeoun-Dong Lee,Joohn-Sheok Kim ,”Torque Control Strategy
for a Parallel Hybrid Vehicle Using Fuzzy Logic” 1998 IEEE
[29] M.slaman, N.J. Schouten, N.A. Kheir , “Fuzzy Logic control for paralle hybrid
vehicles” IEEE Trans. on Cont .Syst . Technology, vol. 10, no 3 , May 2002
[30] I. Arsie, C. Pianese, G. Rizzo, M. Santoro, “A MODEL FOR THE ENERGY
MANAGEMENT IN A PARALLEL HYBRID VEHICLE” Department of
Mechanical Engineering – University of Salerno – 84084 Fisciano (SA) – Italy
[31] I. Arsie, C. Pianese, G. Rizzo, M. Santoro, “OPTIMAL ENERGY
MANAGEMENT IN A PARALLEL HYBRID VEHICLE” Department of
Mechanical Engineering – University of Salerno – 84084 Fisciano (SA) – Italy
[32] Antonio Piccolo, Lucio Ippolito, Vincen zo Gladi and Alfredo Vaccaro,
” optimization of energy flow management in Hybrid electric vehicles via Genetic
Algorithms” 2001 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent
Mechatronics Proceedings, 8-12 July 2001,Corno,Italy
[33] Junwei Gao ,Yangdong Ye1, Tianyun Shi, Qiuhua Jiang, Limin Jia, “Intelligent Switching System Methodology and Its Application in Complex Process Control System
[34] James. A. Stiver, Panos J. Antsaklis, “MODELING AND ANALYSIS OF
HYBRID CONTROL SYSTEMS” 1992 IEEE
[35] Karl Henrik Johansson, Dept. of Signals, Sensors & Systems, Royal Institute of
Technology, 100 44 Stockholm, Sweden, kallej@s3.kth.se. “Hybrid Control
Systems”
[36] Karl Henrik Johansson, Dept. of Signals, Sensors & Systems, Royal Institute of
Technology, 100 44 Stockholm, Sweden, kallej@s3.kth.se. “Modeling of Hybrid
Systems”
[37] Christos G. Cassandras and Kagan Gokbayrak Dept. of Manufacturing Engineering
Boston University Boston, MA , “Optimal Control for Discrete Event and Hybrid
Systems”
[38] B. Piccoli, “Hybrid systems and optimal control,” in Proceedings of 37th IEEE
Conf. On Decision and Control, pp. 13-18, Dec. 1998.
[39] Jie Liu, Xiaojun Liu, Tak-Kuen J. Koo, Bruno Sinopoli, Shankar Sastry, and
Edward A. Lee Dept. of Electrical Engineering and Computer Science University
of California, Berkeley,”A Hierarchical Hybrid System Model and Its Simulation”
[40] L.Berardi, E.De. Santis, M.D.Di Benedetto, “A Structural Approach to the Control
of Switching Systems with an Application to Automotive Engines” 1999 IEEE
[41] Claire Tomlin and Stephen Boyd, Zoha]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *