منبع مقاله درمورد انتقال اطلاعات، مدل جاذبه

دسامبر 28, 2018 0 Comments

جدول شماره 2-1 : استراتژیهای مدیریت تقاضای سفر
افزایش گزینه های حمل و نقل
مشوق ها
مدیریت کاربری زمین
برنامه های اجرایی
*ارتقاء حمل و نقل شهری
*برنامه های همپایی
*ارتقاء پیاده روی و دوچرخه سواری
*ساعات کار تغییر پذیر
*کار از راه دور
*بهبود خدمات تاکسی ها
*کار از راه دور
*قیمت گذاری سفرها در ساعات پرازدحام و شلوغ
*تعیین نرخ عوارض جاده ای
*قیمت گذاری پارکینگ
*قوانین پارکینگ ها
*افزایش مالیات سوخت
*ترغیب به استفاده از حمل و نقل عمومی
*توسعه هوشمندانه
*توسعه بر مبنای حمل و نقل
*توسعه مکانهای پربازده
*مدیریت پارکینگ
*برنامه ریزی حمل و نقل بار و کالا
*آرام سازی ترافیک
*برنامه های کاهش سفرهای مکرر روزانه
*مدیریت حمل و نقل مدارس و دانشگاه ها
*مدیریت حمل و نقل توریستی
*برنامه های تبلیغاتی مدیریت تقاضای سفر
(http://www.vtpi.org) ماخذ: دلایل زیادی برای توجیه لزوم مدیریت تقاضای سفر وجود دارد. اثربخش ترین تاثیرات آن عبارت است از کاهش مشکلاتی نظیر تراکم ترافیک، آلودگی های صوتی و زیست محیطی، برای مسافرانی که از وسیله نقلیه شخصی استفاده نمیکنند. همچنین می تواند منجر به کاهش هزینه های دولت و پیشبرد برنامه هایی همچون توسعه مناطق شهری، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی انرژی و پیشرفت های اقتصادی گردد. استراتژی هایی نظیر کار از راه دور و ترویج و توسعه حمل و نقل غیرموتوری. اعمال برخی تغییرات در شیوه حمل ونقل منجر به ارتقای سلامت جسمی و بهداشت همگانی می گردد. بسیاری از استراتژی های مدیریت تقاضای سفر در خصوص بازارها و مناطق تجاری منجر به افزایش رشد اقتصادی می گردد.
هرچند برنامه های متداول حمل ونقل برروی یک یا دو مزیت مانند کاهش تراکم ترافیک و آلودگی های زیست محیطی تمرکز دارد؛ اما با نگاهی جامع به برنامه های آن می توان بر اهمیت آن بر حل مشکلات ترافیک صحه گذاشت.
این مقاله راهنمایی است برای ارزشیابی اقتصادی برنامه ها و سیاست های مدیریت تقاضای سفر که در شناسایی و انتخاب بهترین گزینه جهت ارتقای سیستم حمل ونقل نیز کمک می کند (http://www.vtpi.org). 2-2-2-1-1-1 مدیریت شهری(1) : در منابع گوناگون تعاریف مختلفی برای مدیریت شهری ارائه شده است.تعریف UMIC از مدیریت شهری در انتهای تعاریف ذکر شده است. در اینجا به مختصر تعریفی بسنده کرده و در فصل بعد به طور گسترده به تشریح آن می پردازیم(ممدوحی: 1383 ،33).
مدیریت یعنی کار کردن با افراد و گروهها برای رسیدن به مقاصد سازمان. وظایف مدیریت عبارتند از برنامه‌ریزی، سازماندهی، نظارت و ایجاد انگیزش. تمامی این وظایف برای مدیریت شهری نیز متصور است.
مدیریت شهری باید برای شهر برنامه‌ریزی کند، فعالیتهای شهر را سازمان دهد، بر فعالیتهای انجام شده نظارت کند، حتی برای انجام بهینه امور، انگیزش لازم را در سازمان مدیریت شهری و سایر سازمانها و شهروندان ایجاد نماید. به نقل از پاول‌هوس و کنت ایچ بلانچارد: معمولاً مدیریت شهری به عنوان زیر مجموعه‌ای از حکومت محلی تعریف شده و شهرداری‌ خوانده می شود. همچنین مدیریت شهری به مثابه سیستمی است که دارای ورودیها و خروجیهای مشخصی باشد (دانشنامه رشد ،1389 : 45). 2-2-2-1-1-2 مفهوم برنامه ریزی وبرنامه ریزی شهری(2): اصطلاح برنامه ریزی ترجمه ای است از واژه انگلیسی planning ومعادله ی هم ریشه آن در زبانهای اروپایی که
(1) Management
(2)Urban planning
ازحدود نیم قرن پیش با تاسیس سازمان برنامه به جای اصل چهار ترومن وارد زبان فارسی شده است.با اینکه این اشکال زبان شناختی در ترجمه دو واژه خارجیplanning و programming تاکنون از دید زبانشناسان و حتی فرهنگستان زبان فارسی به دور مانده متخصصان رشته های مختلف متناسب با سلیقه خود واژه برنامه ریزی را معاذل هر دو اصطلاح خارجی به کار می برند. در شرایط امروزی می توان گفت نوعی تفاوت مفهومی میان دو واژه برنامه وبرنامه ریزی مانند زبانهای اروپایی هر چند قراردادی به وجود آمده است..در منابع شهر سازی نیز هر جا از برنامه ریزی شهری سخن رفته مراد همان urban planning بوده است که البته این توافق قرار دادی موجب رفع آشفتگی کلامی در زبان فارسی نشده است.چرا که ازکلمه plan علاوه بر برنامه مفهوم طرح نیز استنباط میشود. اصولا ریشه های تاریخی برنامه ریزی به وظایف عمومی دولت ها و تحمیل و توجیه خالت آنها در امور سیاسی -نظامی واقتصادی کشور به گذشته های بسیار دور بازمیگردد اما برنامه ریزی به مفهوم امروزی خود به عنوان یک دانش کاربردی برای سازماندهی حیات اجتماعی در اواخر قرن نوزدهم تحت اندیشه ها وارد در غرب پدید آمد و در سراسر قرن بیستم در ابعاد و صور مختلف بسط و تحول یافت .در تعریفی از برنامه ریزی میتوان آن را فرایند ذهنی و عملی مجموعه ای از تصمیم گیریهای سنجیده ای دانست که بر اساس قیودات کمی – کیفی- زمانی و مکانی شیوه دخالت انسان را در موضوعی مشخص بیان می کند(لقایی و محمدزاده :1378 ،54). 2-2-2-1-1-3 تعامل فضایی (1) : تعامل فضایی جنبش متوجه مردم، حمل و نقل و یا اطلاعات بین مبدا و مقصد است. It is a transport demand / supply relationship expressed over a geographical space. حمل و نقل / عرضه تقاضا رابطه بیان شده بیش از یک فضای جغرافیایی است. Spatial interactions cover a wide variety of movements such as journeys to work, migrations, tourism, the usage of public facilities, the transmission of information or capital, the market areas of retailing activities, international trade and freight distribution. فعل و انفعالات فضایی، پوشش طیف گسترده ای از حرکات
مانند سفر به کار، مهاجرت، گردشگری، استفاده از امکانات عمومی، انتقال اطلاعات و یا سرمایه، مناطق بازار از فعالیت های خرده فروشی، تجارت بین المللی و توزیع حمل و نقل است.
فعالیت های اقتصادی تولید (عرضه) و جذب (تقاضا) جریان. The simple fact that a movement occurs between an origin and a destination underlines that the costs incurred by a spatial interaction are lower than the benefits derived from such an interaction. این واقعیت ساده است که یک جنبش بین مبدا و مقصد اتفاق می افتد اشاره می کند که هزینه های متحمل شده توسط یک تعامل فضایی کمتر از منافع حاصل از این تعامل می باشد. As such, a commuter is willing to drive one hour because this interaction is linked to an income, while international trade concepts, such as comparative advantages, underline the benefits of specialization and the ensuing generation of trade flows between distant locations. Three interdependent conditions are necessary for a spatial interaction to occur [Ullman, 1956]: به این ترتیب، رفت و آمد است (1)Spatial interaction
مایل به رانندگی یک ساعت چرا که این تعامل به درآمد مربوط است، در حالی که مفاهیم تجارت بین المللی، از جمله مزیت های نسبی، زیر خط دار خط مزایای استفاده از تخصص و نسل بعدی از جریان های تجاری میان نقاط دوردست. سه شرط وابسته لازم برای تعامل فضایی رخ می دهد(عربانی ، ربیعی و امانی : 1385،56).
مدل های تعامل فضایی توضیح جریان فضایی به دنبال دارد. As such it is possible to measure flows and predict the consequences of changes in the conditions generating them. به این ترتیب ممکن است برای اندازه گیری جریان و پیش بینی عواقب ناشی از تغییر در شرایط تولید آنها را. When such attributes are known, it is possible for example to better allocate transport resources such as highways, buses, airplanes or ships since they would reflect the transport demand more closely. هنگامی که از جمله ویژگی های شناخته شده هستند، آن ممکن است به عنوان مثال به تخصیص بهتر منابع حمل و نقل مانند بزرگراه ها، اتوبوس، هواپیما یا کشتی از آنجایی که آنها را بیشتر از نزدیک منعکس کننده تقاضای حمل و نقل است. 2. 2. Origin / Destination Matrices ماتریس های منبع / مقصد Each spatial interaction, as an analogy for a set of movements , is composed of an origin / destination pair. هر تعامل فضایی، به عنوان مثال برای یک مجموعه ای از حرکات است، از یک منبع / مقصد جفت تشکیل شده است. Each pair can itself be represented as a cell in a matrix where rows are related to the locations (centroids) of origin, while columns are related to locations (centroids) of destination. هر جفت ارز می تواند خود را به عنوان یک سلول در یک ماتریس که سطر مربوط به مکان (جرم) از مبدا نشان داده، در حالی که ستون های مربوط به مکان (جرم) از مقصد است. Such a matrix is commonly known as an origin / destination matrix , or a spatial interaction matrix. چنین یک ماتریس است که معمولا به عنوان یک ماتریس مبدا / مقصد ، و یا یک ماتریس تعامل فضایی شناخته شده است. From this general formulation, three basic types of interaction models can be constructed: به طور کلی، سه نوع اساسی از مدل تعامل می تواند ساخته شود:
* Gravity model . مدل جاذبه (1) : اندازه گیری تعامل بین تمامی جفت های مکان امکان پذیر است. The gravity model is covered in more details here . مدل گرانش در جزئیات بیشتر تحت پوشش است.
* Potential model . مدل بالقوه (2) : Measures interactions between one location and every other location. اندازه گیری تعاملات بین یک مکان و در هر مکان دیگر.
Retail model . مدل های خرده فروشی (3) :Measure the boundary of the market areas between two locations competing over the same market. اندازه گیری مرز مناطق بازار بین دو رقیب در همین بازار است (دانشنامه رشد ،1389 : 52).
(1)gravity model
(2)potential model
(3)Retail model 2-3 مروری بر مطالعات صورت گرفته:
2-3-1 مقایسه انگیزه های سفر در میان دو نسل جوان و بزرگسال
مسأله انگیزه ها در توریسم و انتخاب مسافرت امروزه از جمله مسائلی است که ذهن محققان حوزه توریسم و گردشگری را به خود مشغول کرده، آنها را به تلاش وا داشته تاهر روز بیش از پیش درباره این انگیزه ها و رویاهایی که مسافران را وا می دارد تا وقت وپول خود را در این راه هزینه نمایند به کنکاش بپردازند. این موضوع برای برنامه ریزان توریسم، اهمیت فراوان دارد؛ اما پرسشی که در این حوزه قابل اعتنا مینماید این است که این انگیز ه ها و رویاها تا چه میزان در میان نسل های گوناگون تغییر می پذیرد و به عبارت دیگر، آیا عامل سن بر این خواستها و انگیزه ها تأثیر می گذارد ( دیبائی: 1371، 15)؟
برنامه ریزان و تصمیم گیران اقتصادی و اجتماعی جامعه مبدا هستند که توریست ها از آنجا به مقصد خود می روند. مسافرت توریست ها از هر کشوری به دیگرکشورها اگرچه منافعی برای کشور نیز دارد، عدم تعادل میان تعداد مسافران ورودی وخروجی یک کشور به معنی خروج فراوان ارز از یک کشور و عدم جایگزینی آن است واگر این امر اتفاق افتد، بر عهده برنامه ریزان جامعه مبدأ است تا با شناخت هرچه دقیق ترخواست ها و انگیزه های مسافران ، تا آنجا که ممکن است نیازهای آنان را در داخل برآورده سازند تا از خروج بی دلیل ارز از جامعه جلوگیری کرده، از سوی دیگر گردشگری داخلی را نیز تقویت نمایند (چاک وای گی:1377،32 ).
انگیز ه های مسافران می تواند درچهار دسته تقسیم بندی شود:
1-محرک های فیزیکی: این انگیزه ها به راحتی ذهن و بدن، ورزش، تفریح و اهداف مختص به سلامتی مربوط هستند. این گروه از انگیزه ها به نظر با آن دسته ازفعالیت ها که تنش را تقلیل می دهند، در ارتباط هستند.
2-محرک های فرهنگی: این محرک ها از طریق تمایل به دیدن و شناختن دیگرفرهنگ ها، آموختن دانش در مورد اتباع یک کشور، سبک زندگی آنها، موسیقی، هنر، فولکلور و رقص شناسایی می شود.
3-محرک های بین فردی: این محرک ها]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *