منبع پایان نامه ارشد با موضوع خانواده گسترده، کاهش اضطراب، گروه کنترل

دسامبر 26, 2018 0 Comments

اسپنیر274(1976)در مطالعه ای همسان با نظریه بوون (1978) نشان داد که افراد با درجه تفکیک بالا بشتر از ازدواج خود خشنود هستند و سازگاری بیشتری گزارش می کنند، او بیان نمود که زوجین با نمره تفکیک بالا 74% رضایت زناشویی و 61% سازگاری را در همسران پیش بینی می کند.
کِر275(1978) در پژوهشی جهت بررسی نگرش بوون در مورد همانندی تمایز یافتگی، 30 زوج تازه ازدواج کرده را مطالعه کرد و دریافت همانندی خود تمایزی آنها همسانی ندارد و نتایج پژوهش او با سازه همانندی زوجها بوون همسو نبود و نتایج پژوهش بارتل و ساباتلی276(1993) نیز همانندی بوون را تایید نکرد.
رانکین-اسکوئر، بورنکت، باوکوم و همکاران277( 1980) و وارینگ و پاتون278(1984) در پژوهشهای زمینه یابی نشان داده اند، همسرانی که برای یکدیکر موقعیت های استقلال و خودمختاری بیشتر فراهم می آورند و کمتر با یکدیگر آمیختگی( امتزاج) پیدا می کنند، در روابط زناشویی رضایتمندی را گزارش کرده اند.
رونوس تورف، وگل، ویجینر و همکاران279(1980) در پژوهشی دریافتند که همسران دارای اختلاف زناشویی، به دنبال توصیف همسرشان از یک مشکل زناشویی، حساسیت عاطفی و رفتاری بیشتری را تجربه کردند.
هبر280(1984) در مطالعه ای که در زمینه رابطه خود تمایزی و رضایت و سازگاری زناشویی انجام داد، نتایج پژوهش نشان داد که بین خودتمایزی و تعارض رابطه معکوس وجود دارد و بین رضایت زناشویی و خودتفکیکی بالا رابطه مستقیم وجود دارد (ریچارد281، 1989، اسکورون 2000، بل282، 1979).
کِر و بوون (1988( در مطالعات تجربی خود نشان دادند که استقلال در سازه هایی ازقبیل خودتمایزی با دیدگاه خوشبینانه و بهزیستی ذهنی زوجین در ارتباط هستند.
باوم و اشنیت283( 2005) در مطالعه ای سعی کرد، رابطه بین پرخاشگری، رضایت مندی و سطح خود تمایزی را مطالعه کند. نتایج رابطه بین پرخاشگرانه و رضایت مندی با سطوح متفاوت خود تمایزی را نشان داد که رضایت مندی با سطح بالای خودتمایزی رابطه مستقیم و پرخاشگری با سطح پایین خودتمایزی رابطه مستقیم دارد، یعنی از طریق سطوح خود تمایزی می توان پرخاشگرانه و رضایت مندی زناشویی را پیش بینی کرد. این پژوهش نتایج مطالعه اولیه اسکورن و فرید لندر(1988) در مورد رابطه سطوح خود تمایزی با پرخاشگری و رضایت مندی را تائید کرد.
اسکورون و فریدلندر284(1988) در پژوهشی نشان دادند، افرادی که واکنش عاطفی و برش عاطفی پایین تر دارند و خودتمایزی بالاتری دارند، به گونه ای چشمگیر در پیوند زناشویی رضایت بیشتری تجربه می کنند.
دی، سنت کلر و مارشال285(1997) در پژوهشی در مورد 35 زوج انجام دادند، نتایج نشان داد، همانندی تمایز زوجهای واقعی(ازدواج رسمی) معنادارتر از همانندی زوجهای غیر واقعی(ازدواج غیر رسمی) است، بنابراین نتایج مبانی همانندی تمایز یافتگی بوون را در ازدواج تایید کرد.
کوسک286( 1998) در مطالعه ای بر روی 102 خانواده فلیپینی جهت بررسی نظریه کِر(1981) و بوون(1978) در مورد انتقال نسلی تفکیک خویشتن انجام دادند، نتایج نشان داد که نمره تفکیک خویشتن والدین میزان تفکیک خویشتن در فرزندان بالغ را پیش بینی می کند. تحقیقات اسکورن (2000) نتایج تحقیقات کوسک(1998) را تایید کرد.
تینا287(1999) در پژوهشی که در مورد رابطه سطح تفکیک خود با کیفیت روابط زناشویی انجام داد، نتایج نشان داد، سازگاری زناشویی با سطح بالای خودتمایزی رابطه مستقیم دارد.
اسکورون (2000) در پژوهشی که در مورد رابطه سطح تفکیک خود با کیفیت روابط زناشویی انجام داد، نتایج نشان داد، که ابعاد خودتمایزی، جدایی عاطفی( برش) و واکنش عاطفی پیش بینی کننده اختلاف زناشویی هستند.
اسکورون و دندی288(2004) در پژوهشی نشان دادند که سطح بالای تفکیک خود پیش بینی کننده سطح بالاتر کنترل موفق و سازگاری زناشویی بالاتر است (ریچارد، 1989).
پژوهشی که توسط تاوزان و فرید لاندر289(2000) با نمونه فلیپینی انجام شد، نتایج نشان داد که بین خودتمایزی، بهزیستی ذهنی و اضطراب رابطه منفی و جود دارد و آنها گزارش کردند که نتایج پژوهش آنها، مشابه با نتایج پژوهش در نمونه آمریکایی بود(تائید دید جهانی بوون).
در پژوهش دیگر که توسط چونگ و گال290(2006) در مورد مقایسه نظریه بوون در نمونه کره ای و آمریکایی انجام شد، نتایج نشان داد که ارتباط معنا دار بین خود تمایزی با بهزیستی ذهنی و اعتماد به نفس و افسردگی در دانشجویان کره ای و آمریکایی وجود دارد(تائید دید جهانی بوون).
گاندی(2007) در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر مدل ترکیبی عقلانی، عاطفی و رفتاری الیس و نظام عاطفی بوون بر مشکلات رفتاری بزرگسالان در خانوادشان پرداختند، درمان در 4 جلسه به شیوه آموزش روانی و کتاب درمانی بود که نتایج نشان داد که این مدل ترکیبی توانست، مشکلات بزرگسالان در خانواده را کاهش دهد و خود تفکیکی آنها را اصلاح کند.
دون(2003) در پژوهشی به بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر نظام عاطفی بوون و سوگ درمانی بر درمان خودکشی در زوجین اقدام به خودکشی به صورت مطالعه موردی پرداخت، که درمان مترکز بر روابط زناشویی و خانواده اصلی بود، نتایج نشان داد که درمان بوونی درمورد خودتفکیکی، واکنش عاطفی و برش عاطفی موثر بو
د.
بارتلی(2002) در پژوهشی به بررسی اثربخشی خانواده درمانی مبتنی نظام عاطفی بوون و درمان مبتنی بر هیجان بر جوانان و تجارب آسیب زای خانوادگی آنان پرداخت، نتایج نشان داد که رویکردهای مذکور در خودتمایزی متعادل در جوانان و خانوادهای آنها موثر بوده اند.
هرچند که بوون مدل و تئوری خود را جهانی می داند، اما پژوهشهای زیادی نشان می دهد که ارزشهای فرهنگی در شدت خود تمایز سازی موثر هستند (گوشو وکنستانتین291، 2003، کاگیتسیباسی292، 2005، کلین، وانریب293، 2000).
محققان زیاد دیگری به تحقیق در مورد خود تمایز سازی با سبکهای ارتباطی زناشویی(میشل و هوبی294، 2004؛ باوم و اشنیت295، 2005؛ کامپوس296، 2007؛ هولندر297، 2007)؛ همسانی و توافق زوجین298(ریچتر، 1998)؛ رضایت زناشویی (کوون299، 2000؛ آدامز300، 2003؛ مک‌کلاف301، 2005؛ ارپیتا302، 2006)؛ صمیمیت و رضایت جنسی (آدامز،2003 ؛کروز303، 2007) و کیفیت روابط زناشویی (برادبوری، فینچام و بیچ304،2008؛ هاریسون، 2003؛ ارپیتا، 2006؛ بریدیت و آنتونوسی305، 2008)، مقایسه فرهنگی نسلی ایران و چین(یوسفی، فاتحی زاده و نبوی، 1386) پرداخته اند و در تمام موارد فوق رابطه معنادار خود تمایز سازی با سازه های زناشویی را گزارش کرده اند.
علاوه بر موارد ذکر شده که مستقیما در ارتباط با روابط زناشویی بود، تحقیقات زیر هم به بررسی رابطه سطح تفکیک خود با بهزیستی ذهنی (شورز و ریف306، 1996؛ بولندر307، 1996؛ اسکورون، هولمز و ساباتلی3082003؛ میلر، آندرسون و کیلا3092004؛ اسکورون و فرید لاندر، 1998، )؛ ابعاد سلامت روان و نشانگان اختلالات روانی (الیسون و روبین310، 2001؛ اسکورون، استفن و رازیا311، 2004؛ موری، دانیلز، هاری و همکاران،312، 2006)؛ اجتناب و بی اعتمادی(بارتل-هارینگ و گریگوری3132003)؛ درماندگی روانشناختی (تاوزون و فرید لاندر314، 2000)؛ اختلال عملکرد(هیبر315، 1993)؛ اضطراب مزمن(گریفین و آپوستال316، 1993)؛ افسردگی(اِلیسون و روبین317، 2001)، اضطراب اجتماعی( پلیگ- پوپکو318 2002)؛ عملکرد شناختی ضعیف تر (پلیگ-پوپکو، 2004)، سازگاری و استرس دانشجویان(اسکورون و ویستر319، 2004؛ چو و پارک320، 1999)؛ عاملهای مرتبط با خودتمایزی و خانواده دانشجویان(کانگ و پارک321، 2001) پرداخته‌اند.
1- نوع مطالعه و روش درمان
در این پژوهش بر حسب شیوه گردآوری داده ها ، روش و طرح تحقیق از نوع آزمایشی(پیش آزمون، پس آزمون گروه کنترل) می باشد و متغییرهای تحقیق عبارتند از:
متغییر مستقل: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون
متغییر وابسته: سبکهای عشق ورزی، صمیمیت
متغیر کنترل: جنسیت
که دیاگرام 3-1 طرح به صورت زیر است:
پیگیری
پس آزمون
مداخله
پیش آزمون
گروه ها
3 T
2 T
1X
1 T
گروه بوونی
3 T
2 T

1 T
گروه گواه (کنترل)
که ماندگاری اثر درمانی بعد از 2 ماه پیگیری شد. جهت اندازگیری متغییرها وابسته (عشق ورزی و صمیمیت) در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری از مقیاس های مربوطه استفاده شد که در قسمت ابزار مشخصات آنها توضیح داده می شود.
در این تحقیق یک نوع مداخله درمانی بر روی گروههایی از مراجعان انجام شد که به صورت زیر می باشد(برگرفته از روش بوون و کر، 1988):
گروه آزمایش: نظام عاطفی بوون درمانی
گروه اول: این گروه با روش نظام عاطفی بوون درمانی به صورت مشاوره فردی(با تاکید بر مشاوره خانوادگی) توسط متخصصی که در زمینه نظام عاطفی بوون درمانی آموزش دیده بود، اجراء شد. در روش نظام عاطفی بوون درمانی از روش بوون و کر(1988) استفاده خواهد شد که فرایند درمان در روش بوون به این صورت است که ابتدا نظام عاطفی از طریق مصاحبه و فنون ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد و سپس مداخله صورت می گیرد. در روش بوون، تغییر عبارت است حضور درمانگر و داخل شدن در خانواده بدون واکنش عاطفی است و تحریک خانواده و تلاش برای نجات و رهایی آنان از مشکلات است. روش بوون، آموزش شیوه درست زندگی است نه استفاده از یک فن درمانی ویژه. در درمان بوونی دو هدف عمده دنبال می شود:
1-کاهش اضطراب و رهایی از نشانه ها،2-افزایش سطوح تفکیک در اعضاء حاضر به منظور بهبود انطباق او. قبل از رسیدن به هدف دوم فرد باید به هدف اول برسد و با تغییر در روابط عاطفی خانواده گسترده در خانواده ی هسته ای هم تغییر حاصل می شود و تفکیک به وجود می آید. این شیوه درمانی در 8 جلسه یک ساعتی با هفته ای دو بار ارایه خواهد شد. بعد از 3 ماه ماندگاری اثرات درمانی پیگیری خواهد شد( فرمت درمان مذکور برای 8 جلسه تدوین شده است، بوون، 1975).
(جلسه اول
موضوع جلسه: برقراری ارتباط و ارزیابی اولیه
1- برقراری رابطه عینی نه حالت عاطفی با مراجع، 2- بیان قواعد، اهداف و تعداد جلسه درمان، 3- بستن قرارداد درمانی و تعهد از مراجع برای ادامه جلسات، 4- مصاحبه ارزیابی، 5- مصاحبه ارزیابی با مراجع، در صورت لزوم با خانواده ی هسته ای و گسترده صورت می گیرد، 6- اجرای پیش آزمون ( پرسشنامه میل به خودکشی)، 7- ارائه تکلیف، 8- بازخورد.
(جلسه دوم
موضوع جلسه: آموزش در مورد تفکیک خویشتن و اثرات و شیوه درمانی
1- بحث در مورد تفکیک خویشتن، وجوه و تبعات آن، 2- توضیح و تفهیم تفکیک خویشتن، 3- برقراری ارتباط بین مشکلات زندگی فعلی و تفکیک خویشتن، 4- ارائه تکلیف، 5- بازخورد.
( جلسه سوم
موضوع جلسه: مثلث ها و مثلث سازی
1- ارایه منطق مثلث سازی در خانواده ، 2-بررسی اثرات
مثلث سازی بر روابط زناشویی، 3- درک توسل به مثل سازی در مواقع اضطراب و فشار زندگی، 4- آموزش شیوه های مقابله با مثلث سازی در خانواده، 5- ارائه تکلیف، 6- بازخورد.
( جلسه چهارم
موضوع جلسه: نظام عاطفی خانواده
1- ارزیابی نظام عاطفی خانواده و تاثیر آن بر روابط زوجین، 2- رابطه نظام عاطفی خانواده و تعارض زناشویی، 3- نظام عاطفی خانواده و تاثیر آن بر سطح تفکیک و امتزاج، 4- راهکارهای بهبود نظام عاطفی خانواده مبدا و مقصد، 5- ارائه تکلیف، 6- بازخورد.
( جلسه پنجم
موضوع جلسه: فرایند فرافکنی خانواده یا انتقال تفکیک نیافتگی والدین به فرزند
1- ارائه منطق فرایند فرافکنی خانواده یا انتقال تفکیک نیافتگی والدین به فرزند و اهداف آن، 2- بحث در مورد فرایند انتقال تفکیک نیافتگی والدین به]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *