منبع پایان نامه ارشد با موضوع مقابله با استرس، بهداشت روان، سلامت روان

دسامبر 26, 2018 0 Comments

تراویس و تراویس28(1986) بیان می‏کنند که صمیمیت ازسه جزء تشکیل شدهاست؛ صمیمیت شهوانی، صمیمیت حسّی و درک همسر به عنوان یک فرد خاص. به بیان وی فقدان هر یک و یا همهی این حوزهها منجر به اختلال عملکرد جنسی می‏شود. شواهد آماری نیز نشانمی‏دهد که دو سوم جدایی و طلاق زوجین به علّت عدم توافق زوجین بر سر مسائل مقاربتی و زناشویی می‏باشد(به نقل از نوید،1382). افزایش طلاق و نارضایتی زناشویی از یک سو و تقاضای همسران برای پربارسازی و بهبود روابط زناشویی از سوی دیگر، نشان دهندهی نیاز همسران به مداخلات وآموزشهای تخصّصی در این زمینه است. برای درمان مشکلات مربوط به صمیمیت زوجین رویکردهای متعدّدی نظیر روانتحلیلی، شناختی ـ رفتاری، ارتباط درمانی متمرکز بر عواطف و روانی ـ آموزشی وجود دارد. هر یک براساس تببینهای خاصّ خود از روابط صمیمانهی همسران، روشهای درمانی و آموزشی ویژهای برای افزایش صمیمیت وحلّ مشکلات مربوط به صمیمت ارائه میکنند(بهاری و میرویسی، 1377).
مشکلات مرتبط با صمیمیت اغلب خود را به عنوان مشکلات جنسی در یک رابط? شکست خورده، نشان می دهد زمانی که مشکلات جنسی وجود داشته باشد وعلت پزشکی دلیل شکست در رابطه نباشد، مشکلات مربوط به صمیمیت به عنوان بخشی از تاریخچه جنسی افراد مورد توجه قرار میگیرد(باگاروزی ترجمه آتشپور و دیگران، 1385). مدارکی وجود دارد که بین احساس خوشبختی و بهبود در روابط بین فردی ناشی از رضایت جنسی در زنان رابطه وجود دارد. مطالعات مشابهی نیز در رابطه با مردان انجام گرفته با این حال رابطه بین رضایت جنسی و احساس خوشبختی در زنان قوت بیشتری نسبت به مردان دارد(لانمن، پیک و روزن29، 1999).
با وجود پژوهشهای زیاد هنوز رابطه‌ی نظام عاطفی بوون، سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان در ایران مطالعات چندانی در مورد آن صورت نگرفته است. در واقع، هدف تحقیق حاضر دستیابی به یک نتایج علمی در مورد اثر بخشی نظام عاطفی بوون درمانی با متغیر های سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان می باشد و تحقیق حاضر کوشش می کند تا اثر بخشی نظام عاطفی بوون درمانی را مشخص کند و زمینه های روان شناختی آنها را که به کاهش رابطه سرد، خیانت و طلاق در روابط زناشویی منتهی می شود، شناسایی کند.
اهمیت و ضرورت
با مطالعه روند رو به افزایش طلاق30 در دهه اخیر) گاتمن31، 1993) و با توجه به آمار رسمی در ایران از هر 5 مورد ازدواج 1 مورد به طلاق منجر می شود (سایت سازمان ثبت و احوال، 1392). ضرورت این پ‍‍‍‍‍ژوهش بیشتر روشن می شود. نقش درمان خانوادگی در پیشگیری، کنترل، درمان و ارتقای سلامت روانی خانواده ها به مثابه یکی از چالش انگیز ترین و جالبترین وظایف قرن بیستم و همچنین قرن بیست و یکم نمود پیدا کرده است. در طول سالهای 1990 درمان خانوادگی در اصلاح رفتارهای بین فردی و سبکهای زندگی، سلامت جسمی-روانی شخص، پیشگیری و درمان بیماری مشارکت کرده است . همچنین در زمینه شناخت عوامل خطرپذیر مربوط به ناسازگاری زناشویی، بهبود بخشیدن به سیستمهای ارتباطی زوجین و خانواده از طریق فنون، کارهای عملی خوب و شکل دادن دیدگاه عمومی بر اساس چهارچوب نظری، سهم قابل ملاحظه ای داشته است (گدنبرگ و گلدنبرگ، 2001). کاربرد نظریه های خانواده درمانی در حوزه سلامت جنسی خانواده در حصول نتایج مثبت و موفقیت آمیز مثل کم شدن میزان ناسازگاری بالا و کنترل وقوع طلاق نیز سهیم بوده است (گدنبرگ و گلدنبرگ ، 2001). مشاوره خانواده همچنین در کنترل و مقابله با استرس، سازگاری و تعدیل سایر رفتارهای پر خطر درگیر بوده است(گاتمن، 1993). همچنین مشاوران خانواده اذعان می کنند که سلامتی روابط زناشویی خوب و توانایی برای مقابله با مشکلات خانوادگی به وسیله فاکتورهای روان شناختی از قبیل افکار، هیجانها و توانایی رفتاری برای کنترل و اداره استرس تحت تأثیر قرار گرفته می شوند. آنها توجه ویژه ای را به سیستم ارتباطی، پیچیدگی روابط و شیوه های زندگی در وقوع طلاق، معطوف داشته‌اند.
با توجه به چنین مواردی، اهمیت این پژوهش از یک طرف با فراهم نمودن دانش در زمینه‌ی مشکلات زناشویی و مسایل خانوادگی روشن می شود و از طرف دیگر به کاربرد نظریه های خانواده درمانی در بهبود سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره کمک می کند و چنانچه فرضیه های این تحقیق تأیید شوند، به تعمیم و تایید یافته های پژوهشی قبلی در این زمینه در داخل و خارج ازکشور، کمک می نمایند و به آنها اعتبار بیرونی بیشتری خواهند بخشید که این خود در خور توجه می باشد. همچنین یافته های این پژوهش و پژوهشهایی از این دست بعضی از مسایل مهم(اختلاف زناشویی) جامعه‌ی ما را روشن خواهند نمود و زمینه را برای دقت نظر و توجه بیشتر برکاربرد نقش مشاوره خانواده در حل مشکلات زوجین در مر
اکز مشاوره ای و دادگاههای خانواده ایران برمی انگیزانند. با توجه به این واقعیتها و نتایج پژوهش هایی از این قبیل و تبیین و تفسیر نتایج آن می‌توان هم توان درمانگران خانواده را برای کاربرد این نظریه ها در درمان مشکلات زناشویی مثل ناسازگاری، نارضایتی، اختلال جنسی و طلاق به کار گرفت تا زمینه هایی مساعد برای تغییر و اصلاح روابط زوجین و آموزش همگانی فراهم شود تا از این طریق گامی مهم در جهت ارتقاء کیفیت زندگی زوجین جامعه برداشته شود، زیرا زمانی که بدانیم درمیان چندین نظریه و روش مشاوره ای خانواده کدامیک برای حل مشکلات زوجین مثل سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان سرد مزاج مفیدتر است، همین امر مسیر فعالیتهای ما را جهت نیل به اهداف مشاوره خانواده و بهداشت روابط زناشویی که همانا پیشگیری از اختلافات زناشویی، ارتقاء سطح کیفی زندگی و کاهش میزان خیانت و طلاق است، روشن خواهد نمود. در جریان درمان خانوادگی، خانواده درمانگران سریع تر و با هزینه و نیروی کمتر به نتیجه می رسند، همچنین در اثر این پژوهش به مشاوران خانواده کمک می کند تا مشاوران بدانند کدام نظریه درمانی خانواده برای حل مشکلات زوجین مشکل دار مفیدتر است. بنابراین، برای مشاوران خانواده مراکز مشاوره ای خانواده از اهمیت ویژه ‌ای برخوردار خواهد بود. این شناخت نه تنها باعث تسریع درکار خانواده درمانی و اثربخش تر امور درمانی می‌شود، بلکه زمینه هایی فراهم می آورد تا در طرح و برنامه ریزی و استفاده از مشاوره خانواده در دادگاههای خانواده و جامعه مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر موارد قبلی از طریق یافته ‌های به دست آمده از این پژوهش با استفاده از مفاهیم این رویکرد مدلی را برای پیشگیری از طلاق، مشکلات خانوادگی و مشاوره قبل از ازدواج تدارک دید.
به طور خلاصه:
1- در این حوزه هدف این پژوهش فراهم نمودن دانشی در زمینه توصیف سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان سرد مزاج در ایران است و تاثیر روش های درمانی بر حل مشکلات زوجین سرد مزاج بررسی می شود.
2- تبیین، تفسیر و پیش‌بینی طلاق و رضایتمندی زناشویی از طریق مفاهم ارائه شده در این روش درمانی و متغیرهای وابسته است.
3- روشن نمودن ماهیت تاثیر روش نظام عاطفی بوون درمانی بر حل مشکلات زنان دارای مشکلات زناشویی است.
4- توصیف کامل و جامع از مشکلات مرتبط با سبکهای عشق ورزی و صمیمیت در میان زنان سرد مزاج مرتبط با مشکلات زناشویی می باشد به گونه‌ای که بتوان درباره‌ی خصیصه های تاثیر روش نظام عاطفی بوون درمانی بر حل مشکلات زناشویی اطلاعات مناسب و دقیقی فراهم کرد، آنگاه با توجه به تاثیر این روش های درمانی بر حل مشکلات زوجین سرد مزاج بین اطلاعات ذهنی و واقعی تفاوت قرار داد و تصور روشن از نقش روشهای مذکور به دست آورد.
5-جهت مقابله با مشکلات زوجین و به منظور پیشگیری و درمان واکنشهای ناسازگارانه زوجین، توصیفهایی عملی در زمینه ی کاربرد این نظریه های درمانی ارائه داد و به تبع آن راهکارهای کاربردی و عملی در زمینه درمان و ارتقاء بهداشت روانی و ایجاد الگوی سالم روابط بین شخصی ارایه داد و از وقوع طلاق، خیانت و اختلاف زناشویی روبه افزایش در ایران جلوگیری کرد.
6-سرانجام به محک آزمایش گذاشتن تاثیر نظام عاطفی بوون درمانی بر حل مشکلات زوجین ایرانی می باشد، چرا که این روشها در فرهنگ های غیر ایرانی تدوین شده اند و تعداد تحقیات انجام شده در این زمینه در فرهنگ و کشور ایران نادر می باشد.
اهداف تحقیق
– اهداف اصلی
تعیین تاثیر خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی، صمیمیت در میان زنان
– اهداف ویژه
تعیین خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون درمانی بر مؤلفه های سبکهای عشق ورزی (عشق رومانتیک، عشق بازیگرانه، عشق دوستانه، عشق واقع گرایانه، عشق شهوانی و عشق فداکارانه)
تعیین خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون درمانی بر مؤلفه های صمیمیت (عاطفی، روانشناختی، عقلی، جنسی، بدنی، معنوی، زیبایی شتاختی و اجتماعی- تفریحی)
فرضیه‏های تحقیق:
فرضیه1: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون بر سبکهای عشق ورزی و صمیمیت زنان اثر معنادار دارد.
فرضیه1-1: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون درمانی بر مؤلفه های سبکهای عشق ورزی (عشق رومانتیک، عشق بازیگرانه، عشق دوستانه، عشق واقع گرایانه، عشق شهوانی و عشق فداکارانه) مؤثر است.
فرضیه1-2: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون درمانی بر مؤلفه های صمیمیت (عاطفی، روانشناختی، عقلی، جنسی، بدنی، معنوی، زیبایی شتاختی و اجتماعی- تفریحی) مؤثر است.
تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):
تعریف مفهومی:
الف: خانواده درمانی مبتنی بر نظام عاطفی بوون
– تعریف مفهومی
نظام عاطفی درمانی بوون32که توسط بوون(1978) بوجود آمده، خانواده را یک واحد عاطفی و شبکه ای از روابط درهم تنیده می پندارد بوون بیان دارد، وقتی می توان این واحد را بهتر درک کرد که آن را از دیدگاه چهار چوب چند نسلی یا تاریخی تحلیل کرد، در نظام عاطفی بوون درمانی مشاور باید به روند و جریان چند نسلی توجه کند. چون طبق فریضه او نوعی فرایند ارتباطی منظم قابل پیش بینی، کارکرد اعضاء متعلق به نسل های مختلف خانواده را به هم پیوند می دهد. در نظام عاطفی بوون درمانی تفکیک خویشتن یعنی تعادل بین احساسات و شناخت است و تفکیک بیشتر یک فرایند است تا این که یک هدف د
ست یافتنی باشد(گلدنبرگ و گلدنبرگ، 2001). در روش بوون، ابتدا نظام عاطفی از طریق مصاحبه و فنون ارزیابی مورد سنجش قرار می گیرد و سپس مداخله صورت می گیرد، در روش بوون، خانواده درمانی طی چند مرحله صورت می گیرد (رویِت بورد و فریِت لاندر، 2008).
– تعریف عملیاتی
نظام عاطفی درمانی بوون درمانی در این پژوهش شامل 8 جلسه 1 ساعته با هفته ای 1 جلسه که به صورت گروهی با مراجعان متقاضی طلاق اجرا شد. فرمت جلسات در فصل 3 ارائه خواهد شد.
ب: سبکهای عشق ورزی
– تعریف مفهومی
جان لی(1973، به نقل از نتو33، 2007) عشق را به شش سبک زیر تقسیم نموده است:
1-سبک رمانتیک (اروس): این نوع عشق توام با میل فیزیکی شدید به معشوق است و بر اساس زیبایی،جذابیت و تناسب فیزیکی شکل می گیرد.
2-سبک دوستانه(استورگ) :نوعی عشق که طی آن صمیمیتی لذت بخش به آهستگی رشد یافته و به طرفین گسترش می یابد.در این فرآیند بتدریج،طرفین،زوایای وجودی خود را بیشتر برای یکدیگر فاش می کنند.
3-سبک بازیگرانه( لودوس): عشق بعنوان یک تفریح تلقی شده و هیچ تعهدی درآن]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *