منبع پایان نامه ارشد درباره انحراف معیار، توزیع فراوانی، پیش آزمون، وضعیت تحصیلی

دسامبر 29, 2018 0 Comments

حجم نمونه
انحراف معیار
میانگین
گروههای شرکت کننده
ابعاد خلاقیت
28
24
52
0
96/0
72/0
28
37/27 71/27
آزمایش
کنترل
کل
سیالی
28
24
52
84/1
33/2
71/2
67/23
16/20
05/22
آزمایش
کنترل
کل
انعطاف
28
24
52
30/4
91/5
16/9
64/55
45/40
63/48
آزمایش
کنترل
کل
اصالت
28
24
52
79/27
85/23
66/34
85/ 124
87/78
63/103
آزمایش
کنترل
کل
بسط نمودار4-1-میانگین ابعاد خلاقیت در بین گروههای آزمایش و کنترل
4-4- وضعیت تحصیلی آزمودنیها
در جدول4-3 و نمودار4-2، ملاحظه میشود، دانشآموزانی که درگروه سفال نمره بین 20-18 گرفتند، بیشترین درصد را به ترتیب از آن دروس اجتماعی، قرآن، هدیهها وسپس تربیتبدنی اختصاص دادند. دانشآموزانی که نمره بین 18-15 را کسب کردند، بیشترین درصدشان به دروس “بخوانیم” و “علوم” و بعد از آن به”ریاضی” و “هنر” مربوط میشود. همینطور، دانشآموزانی که نمراتشان بین 15-12 قرار میگرفت، بیشترین درصد را به دروس “علوم” و “ریاضی” دادند نمرات زیر 10 هم فقط شامل دروس “ریاضی” و “بخوانیم” شد. همچنین 82/59 درصد از دانشآموزان نمرات بین20-18، 14/32 درصد از دانشآموزان نمرات بین 18-15 ،70/6 درصد نیز نمرات بین 15-12 را به دست آوردند. همچنین 34/1 درصد، نمرات زیر 10را کسب کردند.
جدول4-3-توزیع فراوانی ودرصدی نمرات دانشآموزان گروه سفال به تفکیک نوع درس
دسته
فراوانی
اجتماعی
هدیهها
تربیتبدنی
هنر
علوم
ریاضی
قرآن
بخوانیم
جمع کل
خیلیخوب(20-18)
تعداد
24
21
20
14
12
9
22
12
134 درصد
%71/85
%75
%43/71
%50
%86/42
%14/32
%57/78
%86/42
%82/59
خوب(18-15)
تعداد
3
7
8
13
12
13
4
12
72 درصد
%71/10
%25
%57/28
%43/46
%86/42
%43/46
%29/14
%86/42
%14/32
قابل قبول(15-12)
تعداد
1
0
0
1
4
4
2
3
15 درصد
%57/3
0
0
%57/3
%29/14
%29/14
%14/7
%71/10
%70/6
نیاز به تجدید نظر(زیر 10)
تعداد
0
0
0
0
0
2
0
1
3 درصد
0
0
0
0
0
%14/7
0
%57/3
%34/1
نمودار4-2- توزیع فراوانی نمرات دانش آموزان گروه سفال در دروس مختلف
جدول4- 4- توزیع فراوانی ودرصدی نمرات دانش آموزان گروه کنترل(خوشنویسی )به تفکیک نوع درس
دسته
فراوانی
اجتماعی
هدیه ها
تربیت بدنی
هنر
علوم
ریاضی
قرآن
بخوانیم
جمع کل
خیلی خوب(20-18)
تعداد
21
22
24
27
23
17
25
26
177 درصد
%4/72
%86/75
%76/82
%10/93
%31/79
%62/58
%34/10
%66/89
%02/79
خوب(15-18)
تعداد
4
6
5
1
3
8
3
3
33 درصد
%79/13
%69/20
%24/17
%45/3
%34/10
%59/27
%34/10
%34/10
%73/14
قابلقبول
15-12 )
تعداد
4
1
0
1
3
4
1
0
14 درصد
%79/13
%45/3
0
%45/3
%34/10
%79/13
%45/3
0
%25/6
نیاز به تجدید نظر- زیر 10
تعداد
0
0
0
0
0
0
0
0
0 درصد
0
0
0
0
0
0
0
0
0
در جدول 4-4 و نمودار4-3 نیز میتوان فراوانی نمرات دانشآموزان گروه آزمایش خوشنویسی را مشاهده کرد. دانشآموزانی که در گروه خوشنویسی نمره بین 20-18 کسب کردند، بیشترین درصد را به ترتیب از آن دروس” هنر”، “بخوانیم”، “قرآن” و “تربیت بدنی” کردند. دانشآموزانی که نمره بین 18-15 گرفتند، بیشترین درصد را به ترتیب به دروس ریاضی و هدیه ها اختصاص دادند. همین طور دانشآموزانی که نمره بین 15-12 را کسب کردند، بیشترین درصد را به ترتیب به دروس ریاضی و اجتماعی دادند. همچنین02/79 درصد نمره بین 20-18 را کسب نمودهاند. 73/14 درصد نمره بین 18-15 و 25/6 درصد نمره بین 15-12 را دریافت کردهاند. در گروه خوشنویسی نمره زیر 10 وجود نداشت.
نمودار4-3- توزیع فراوانی نمرات دانشآموزان گروه خوشنویسی در دروس مختلف 4-5- میانگین و انحراف معیار مؤلفههای خلاقیت در پیشآزمون و پسآزمون هر دو گروه
همانطور که در جدول شمارۀ 4-5 ملاحظه میشود، میانگین نمرات مؤلفههای خلاقیت، در بین گروههای آزمایشی سفال در پسآزمون بیشتر از پیشآزمون بود. به نظر میرسد آموزش هنر سفال بر مؤلفههای خلاقیت تأثیر مثبت دارد. همچنین انحراف معیار نمرات گروهها پسآزمون کاهش یافته است که نشان از این دارد که پراکندگی دادهها در هر یک از مؤلفههای پس آزمون کاهش یافته است.
جدول 4-5- میانگین و انحراف معیار نمرات پیش آزمون و پس آزمون مؤلفههای خلاقیت در بین گروه سفال پیش آزمون
پس آزمون بسط
اصالت
انعطاف
سیالی
بسط
اصالت
انعطاف
سیالی 9/103
45/37
55/18
35/26
52/124
93/55
38/23
28
میانگین
74/30
40/5
28/3
52/3
88/26
42/4
71/1
0
ان]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *