منبع پایان نامه ارشد درمورد اجرای برنامه، قابلیت اطمینان، اعتبارسنجی