منبع پایان نامه ارشد درمورد بهینه سازی، طراحی الگو، شبیه سازی