منبع پایان نامه ارشد درمورد جستجوی محلی، خوشه بندی، شبیه سازی