منبع پایان نامه ارشد درمورد روش ترکیبی، استراتژی، بهبود عملکرد

نوامبر 30, 2018 0 Comments

چهارم
120
4
0.5
0.7
17108477.68
17108477.72
17108477.7
پنجم
100
2
0.9
0.6
17108477.68
17108477.72
17108477.7
ششم
100
4
0.5
0.5
17108477.68
17108477.72
17108477.7
هفتم
80
2
0.9
0.8
17108477.68
17108477.72
17108477.7
هشتم
80
4
0.5
0.4
17108477.68
17108477.72
17108477.7
نهم
30
2
0.9
0.4
17108477.86
17108477.91
17108477.84
دهم
30
4
0.5
0.3
17108477.78
17108477.82
17108477.8
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهاد
5-1- نتیجه
امروزه کاربرد دادهکاوی دراکثر علوم بهطورچشمگیر مشاهده میگردد. واضح است در صورتیکه بستر مناسبی جهت استفاده از این علم مهیا نگردد، از تکنولوژی روز و بهرهگیری از پیشرفتهای بهدست آمده دور خواهیم ماند.
خوشهبندی یکی از ابزار دادهکاوی محسوب میگردد. از این رو، سهم بهسزایی از تحقیقات اخیر معطوف به این روش میباشد. الگوریتم FCM یک روش یادگیری بدون نظارت است که در آن تعداد خوشهها از قبل تعیین نگردیده و علاوه بر آن یک داده میتواند به صورت همزمان به چندین خوشه تعلق داشته باشد. متأسفانه این الگوریتم علیرغم پیادهسازی آسان، با مشکلاتی چون وابستگی به شرایط اولیه، همگرایی زودرس و گیرکردن در بهینه محلی روبهرو است.
در صورتیکه مقدار اولیه مناسب برای الگوریتمFCM انتخاب گردد، امکان همگرایی به نقاط بهینه وجود دارد. لذا، با بهرهگیری از الگوریـتم خفاش بهعنوان روش بهینهسازی نوین، این محدودیت مرتفع گردید. قابل توجه است که نسخهی اصل الگوریتم خفاش به تنهایی در رفع این مشکل کارساز نبود. به همین دلیل، از روش تولید عدد متضاد جهت انتخاب جمعیت اولیه و روش استراتژی خود تطبیق، برای بهبود عملکرد این الگوریتم استفاده شد. این استراتژی از دو قانون جهش استفاده میکند. قانون اول از همگرایی زودرس و قانون دوم از سکون و گیر کردن در بهینهی محلی جلوگیری میکند.
بهاین ترتیب، نتایج بهدست آمده از ترکیب این دو الگوریتم، علاوه بر نوآوری، محدودیتها را نیز پوشش داد و با توجه به مقایسهی نتایج، مقاوم بودن و کارایی این روش تضمین گردید.
با توجه به شبیهسازیهای انجام گرفته در اغلب موارد، روش ترکیبی جدید بهترین جواب را با حداکثر دقت نتیجه میدهد. در این روش ترکیبی، علاوه بر اینکه محدودیت وابستگی به شرایط اولیه تا حدود بسیار زیادی خنثی گردیده، مشکل همگرایی دائمی به پاسخ بهینهی محلی نیز تا حد قابل قبولی از بین رفته است.
شبیهسازی بر روی مجموعه دادههای متنوع اجرا گردیده است. پاسخهای ن]]>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *