نگهداری و موقعیت

دانلود پایان نامه

و ظایف ستون مهره ها
به طور کلی می توان گفت که ستون مهره ها سه نقش مهم را در بدن به عهده دارند:
الف – تحمل وزن بدن و انتقال آن به مهره های تحتانی.
ب – محافظت و نگهداری از قسمتی از سیستم اعصاب مرکزی (نخاع).
ج – نقض حرکتی وشرکت در حرکات مختلف تنه.
عملکرد دیگر ستون مهره ها نقض حمایتی ان از قفسه سینه است . ناحیه سینه به دلیل وجود اندام های داخلی مخصوصا قلب به حمایت زیادی نیاز دارد که ستون مهره ها در این حمایت نقض اصلی را ایفا می کند و با انحنای این ستون به عقب در این ناحیه فضای کافی برای اندام های داخلی به وجود می آید.
عضلات ستون فقرات
الف – عضلات بازکننده ستون فقرات
گروه عضلاتی بوده که در بخش خلفی ستون فقرات قرار گرفته و عمیق ترین طبقه عضلات پشتی را تشکیل می دهند و در طول ستون فقرات ، از خارجی تا جمجمه امتداد دارند . هر یک از دو توده عضلانی راست کننده ستون مهره ها خود در سه لایه سطحی ، لایه میانی و لایه عمقی قرار گرفته اند.
و هر لایه شامل سه عضله می باشند. بعضی از الیاف کوتاه و بعضی بلند هستند. الیاف عضلانی لایه عمقی کوتاه ترند و از مهره های مجاور تجاوز نمی کنند در صورتی که الیاف عضلانی لایه سطحی از دو لایه دیگر بلند تر می باشند.
لایه سطحی توده راست کننده ستون مهره ها
مطلب مرتبط :   پایان نامه با موضوع عربستان سعودی و دی اکسید کربن

جستجو در سایت ما :


این لایه ، دو لایه دیگر را از هر طرف پوشانده و شامل سه قسمت می باشد : داخلی ، خارجی و وسطی که کنار هم قرار می گیرند. مبدأ اتصالات آن ها در پائین به ترتیب : سطح عمقی فاسیای لامبار ، سطح خلفی خارجی ، و لبه داخلی ستیغ خاصره می باشد.
لایه میانی توده راست کننده ستون مهره ها
این لایه بلافاصله در زیر لایه سطحی قرار دارد و از لایه عمقی که در زیر آن است ضخیم تر می باشد.
این لایه خود از دو ورقه عضلانی سطحی و عمقی تشکیل شده است.
لایه عمقی توده راست کننده ستوه مهره ها
عمیق ترین لایه عضلات راست کننده ستون فقرات است و شامل سه دسته عضلات به نام های بین خاری ، بین عرضی و گرداننده ها می باشد .(تصویر 2-2)
تصویر (2-2) عضلات راست کننده ستون فقرات
عمل عضلات بازکننده ستون مهره ها
موقعیت این عضلات به طور کلی از نقطه نظر قرار گیری به گونه ای است که بهترین شکل ممکن را نسبت به محور حرکتی فرونتال داراست و موجب حرکت باز شدن و باز شدن بیش از حد می شود. گر چه این ضلات در حرکات چرخشی ستون مهره ها به چپ و راست نیز دخالت دارند. ضمنا عضلات راست کنندهستون مهره ها موجب نگهداری وثابت کنندگی ستون مهره ها نیز می شوند.
عضلات ناحیه کمری
عضلات بین عرضی جانبی (lntertransversari latrales)
سر ثابت : زوائد عرضی مهره های کمری
سر متحرک : زائده عرضی مهره فوقانی بعدی