پایان نامه ارشد درباره آنالیز واریانس و تحلیل آماری

دانلود پایان نامه

3-6-2- مرحله آبگیری (Dehydratation)
بافتهایی که در محلول آبی تثبیت میگردند دارای مقدار زیادی آب هستند که این آب در مراحل بعدی برشگیری ایجاد مشکل میکند، بنابراین توسط اتانول با درجات صعودی آبگیری میشوند. پردازش بافتی با دست به مدت 17 ساعت انجام شده که مراحل آن بهشرح زیر است: بافتها بهترتیب در فرمالین 10%، اتانول 35 ، 50، 70 ، 80 ،90 و 96 درجه، اتانول مطلق و برای شفافسازی به گزیلول I، گزیلولII، پارافین ( 58 درجه سانتیگراد) هر کدام به مدت یک ساعت و سی دقیقه قرار میگیرند.


3-6-3- مرحله قالبگیری (Embeding)
پارافین را در انکوباتور 58 درجه به مدت یک ساعت ذوب نموده و در پایان نمونهها را در Tissue casset حاوی پارافین که قبلاً توسط گلیسرین چرب شده بود قالبگیری میشوند. این کار باید سریع انجام شود تا حباب هوا دور نمونه جمع نشود و باعث اختلال در برش ها نشود. پس از این که پارافین خود را گرفت به یخچال فریزر 10- درجه به مدت 24 ساعت منتقل شدند.
3-6-4- مرحله آرائیدن (Trimming)
طی آن پارافین اضافی را برداشته و خارج میکنیم تا پارافین در اطراف نمونه با ضخامت مناسب باقی بماند و نمونه در وسط قرار گیرد.
3-6-5- مرحله برشگیری (Sectioning)
با استفاده از میکروتوم (Sleecut4060MAINS Germany,) و با ضخامت 5 تا 7 میکرون صورت میگیرد. برشها را از روی تیغه میکروتوم به آرامی برداشته و هر برش سریالی را روی لام قرار داده، برای باز شدن چینهای بزرگ به الکل 50 درجه و چینهای کوچک به حمام بافت که حاوی آب 45 درجه است منتقل شدند. سپس لام را روی (Hot plate) کشیده (اتو کردن) تا بافت کاملاً روی لام پهن و ثابت شود. سپس لامها در سبد لام (Basket) قرار داده به فور 40 درجه به مدت 20 تا 30 دقیقه منتقل شدند.
3-6-6- مرحله پارافینزدایی (Dewaxing)
با استفاده از گزیلول I و II هر کدام به مدت 7 دقیقه انجام میشود.
3-6-7- مرحله آبدهی (Hydratation)
با استفاده از درجات نزولی الکل (69،90،70) درجه هر کدام به مدت 5 دقیقه انجام میگیرد.
3-6-8- مرحله رنگآمیزی(Staining)
رنگآمیزی با هماتوکسیلین- ائوزین انجام میشود که هسته با هماتوکسیلین بنفش و سیتوپلاسم با ائوزین صورتی میگردد. سبد لام به مدت 5 دقیقه درهماتوکسیلین قرار گرفته و مراحل بعدی شامل شستشو با آب جاری،پاک کردن قسمت های کثیف لام با گاز، شستشو با آب جاری، ائوزین یک یا دو دقیقه، شستشو با آب جاری، آبگیری با الکل 90 ، 96 هر کدام 5 دقیقه و الکل مطلق 5 دقیقه و در نهایت شفافسازی با گزیلول Iو II هر کدام به مدت 7 دقیقه انجام می شود.
3-6-9- مرحله چسباندن لامل (Mounting)
این مرحله با کمک چسب کانادابالزام انجام میشود. لامل با زاویه 45 درجه و با احتیاط روی لام گذاشته شده تا حباب هوا نگیرد. سپس لام ها برای عکسبرداری و مطالعات میکروسکوپی آماده است.
3-6-10- مرحله عکسبرداری از لامها
از مقاطع مورد نظر با بزرگنماییهای مختلف توسط دوربین دیجیتال نصب شده روی میکروسکوپ عکسبرداری صورت می گیرد.
3-7- محاسبات میکروسکوپی
برای اندازهگیریهای میکروسکوپی از کراتیکول و عدسی با بزرگنماییهای مختلف استفاده میشود. مقیاس طول در این محاسبات میکرون است.
3-8- محاسبات آماری
برای تجزیه و تحلیل آماری برروی صفات مورفومتریک از نرمافزار SPSS 18 و آنالیز واریانس یکطرفه one-way ANOVA و تست Tukey استفاده شد. در کلیه موارد سطح معنیداری 05/0>P است.

مطلب مرتبط :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع استفاده از میانجی و افزایش بهره وری

جستجو در سایت ما :

فصل چهارم