پایان نامه ارشد درباره آنالیز واریانس و مواد و روشها

دانلود پایان نامه

شکل 3-2- منطقه آبندانسر در 5 کیلومتری جنوب شرقی ساری (N 36,5458 و E 53,1117 Alt 12m)
شکل 3-3- منطقه آبندانکش در 7 کیلومتری جنوب شرقی ساری (N 36,5372 و E 53,1097 Alt 12m)
3-2- لوازم مورد نیاز برای جمعآوری نمونه
برای شروع مطالعه و وارد شدن به محیط زیست سوسمارسبزخزری باید تجهیزات کافی به همراه داشت. این تجهیزات شامل دستکش، ظروف نمونهگیری مناسب، وسایل تشریح، کولهپشتی، وسایل جمعآوری و به دام اندازی سوسمارها (میله T شکل و چوبهای باریک و دراز)، دوربین عکاسی، دفتر یادداشت و ذره بین میباشد .
3-3- مواد و روشها
3-3-1- شناسایی نمونهها
برای شناسایی این سوسمار و تشخیص نر و ماده آن از کلید شناسایی اندرسون (1999) استفاده شد. نام فارسی و انگلیسی گونه از کتاب حیات وحش ایران (فیروز، 1378) اخذ شده است.
3-3-2- جمعآوری نمونه
در 15 فروردین به دلیل برودت هوا و نامساعد بودن شرایط جوی گونه مورد نظر در محل یافت نشد و احتمالاً نمونهها هنوز در خواب زمستانی بودند. با مساعد شدن هوا در اواخر فروردین نمونهها ظاهر و نمونهبرداری در روز و شرایط آب و هوای آفتابی با دست صورت گرفت (شکل3-4). نمونهها اغلب با دست و در ساعات میانی روز از 9 صبح تا 4 بعد از ظهر جمعآوری شدند. برای اووژنز، از 30 فرودین که نمونهها بهطور کامل فعالیت خود را آغاز کردند تا 30 شهریور ماه که برای خواب زمستانی مخفی میشوند، به فاصله هر 15 روز یکبار در فصل بهار و هر ماه یکبار در فصل تابستان تعدادی ماده بالغ از ایستگاههای مورد نظر جمعآوری گردید. در مجموع و در طی 8 نوبت، تخمدان 24 نمونه ماده بالغ مورد بررسی قرار گرفت. از نمونهها و زیستگاههای مربوطه عکسهایی تهیه شد و نمونهها بهطور زنده به آزمایشگاه منتقل شدند.
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه با موضوع نتایج آزمایش‌ها و تغییرات دبی

جستجو در سایت ما :


شکل 3-4- نمایی از L. strigata در محیط
3-4- مطالعات مورفومتریک
تعداد 24 نمونه از ایستگاههای مورد نظر در شهرستان ساری جمعآوری و مورد مطالعه مورفومتریک یا ریختشناسی قرار گرفتند. صفات مورفومتریک (صفات قابل اندازهگیری با خطکش، کولیس و ترازو) و صفات مریستیک (صفات قابل شمارش) مورد استفاده در زیر آمدهاند:
وزن نمونه: (Weight) ، طول بدن: از نوک پوزه تا مخرجL (SVL) ، طول دم کامل و ترمیم نشده: از مخرج تا نوک دم(LCD) ، طول سر: از جلوی لبه بینی تا جلوی لبه گوش (HL)، عرض سر: پشت چشمها HW))، برای تجزیه و تحلیل آماری صفات مورفومتریک از نرمافزار SPSS18 و آنالیز واریانس یکطرفهone-way ANOVA ، تست Tukey استفاده شد. در کلیه موارد سطح معنیداری 05/0> P است.
3-5- مطالعات گامتوژنز
نمونهها با کلروفرم بیهوش شده و پس از انجام مطالعات ریختی و بیومتریهای مربوطه شامل وزن بدن، طول بدن، طول سر و طول دم، تشریح شده، تخمدانها از بدن بیرون آورده شدند. قطر آنها با کولیس دیجیتال دقت 01/0 میلیمتر (mm)، وزن آنها با ترازوی دیجیـتال با دقت 001/0 گرم، اندیکس گنادی از فرمول (GI = gonadal wt/body wt × 100) بهدست آمد که در آن نسبت وزن گنادها به وزن بدن ضربدر 100 میشود (Erickson et al., 1985).
3-5- 1- صفات متریک و مریستیک در مطالعه تخمدان
قطر و وزن تخمدان راست و چپ، تعداد فولیکولهای راست و چپ، قطر کوچکترین، میانگین و بزرگترین فولیکول راست و چپ، قطر لایه فولیکولی، تعداد، طول، عرض، وزن و حجم تخم اویداکتی راست و چپ و اندیکس گنادی.
3-5-2- مواد،لوازم و دستگاههای مورد نیاز برای مطالعات بافتی
آب مقطر، سرم فیزیولوژی، کلروفرم، پنبه، فرمالین، فیکساتیوفرمالین10درصد، اتانولMerck ، اتانول مطلق Merck ، اتانول 96 % ، اتانول 70% ، اتانول 50% ، گزیلول، پارافین، چسب کانادابالزام، هماتوکسیلین و ائوزین، خط کش با دقت 1/0 میلیمتر، کولیس دیجیتال با دقت 01/0 متر (شکل 3-5 )، وسایل تشریح (قیچی، پنس، اسکالپل ، گیره، ظرف تشریح و…)، بشر، ارلن، استوانه مدرج، پتریدیش، سمپلر، لام و لامل، Tissue casset جهت قالبگیری، جار رنگآمیزی، دوربین دیجـیتالCanon-8.0mp IXUS 8215 ژاپـن، میکروسکوپنـوریNikon YS100 مدل Alpha phot-2 ژاپن، میکروسکوپنوری متصل به دوربین دیجیتال (Lieca USA Galen3)، فتومیکروسکوپ تحقیقاتی Ziess مدلStandard 25 ، لوپ دوچشمی (استرئومیکروسکوپ) Prior و Nikon مدل SMZ10 ، انکوباتور 70 ساخت شرکت بهداد ایران، هیتر Heater stirrer مدل MR3001K مارک Heidolph آلمان،Hot plate ، ترازوی دیجیتال مدلGF- 400 مارک AND با دقت 0.001 گرم ژاپن، دستگاه میکروتوم (Sleecut 4060 MAINS Germany,) (شکل 3-6) .
شکل 3-5- کولیس دیجیتال
شکل 3-6- دستگاه میکروتوم
3-6- روش تهیه مقاطع بافتی از غدد تناسلی
3-6-1- مرحله فیکس کردن (Fixation)
تخمدانها پس از شستشو با سرم فیزیولوژی به فرمالین 10% منتقل میشوند.