پایان نامه ارشد درباره رژیم غذایی و درجه حرارت

دانلود پایان نامه

جستجو در سایت ما :

اولین تتراپـود (چهـارپا) از دونیـن پسین، اولین دوزیست از میسیسیپیـن میانـی و اولین آمنیـوندار از پنسیلوانین میانی بدست آمده است. اولین آمنیوندار عبارتسـت از: Archaeothyris(سیناپسید) و Hylonomus وPaleothyris (خزندگان)، که نشان دهنده آن است که دودمآنهای منتهی به پستانداران و خزندگان مدرن در کربونیفر پسین ایجاد شدهاند. این سه آمنیون دار کوچک سوسمار مانند بودهاند، اما از نظر ساختاری کاملاً متفاوت از سوسماران مدرن بودهاند. بسیاری از آنتراکوزوئرها تتراپودهای آبزی بودهاند گرچه برخی از آنها قطعاً خشکی زی بودهاند، مانندProterogyrinus . آنتراکوزوئرها از دونین پسین تا پرمین پسین میزیستهاند. بنابراین اجداد آمنیون داران پیش از تاریخ آنتراکوزوئرها واگرا شده اند . تاریخ فسیلی آنتراکو زوئرهای سیموریامورف از پرمین پیشین شروع میشود یعنی از زمانی که آمنیون داران در حال شروع تسلط شان برخشکی بودهاند. این تتراپودهای متوسط اندازه (25-100 سانتیمتر طول دم) هرگز فراموش نشدند، گرچه بقایای فسیلی شان در پرمین پیشین فراوان است و دلالت بر این میکند که قطعاً خشکیزی بودهاند. سیموریومـورفهای خشکـی در اواسط پرمین ناپدید شدند؛ این گروه دوباره در اواخر این دوره به صورت جانوران آبزی ظاهر شدند. گروه دیگری از آنتراکوزوئرها، دیاکتومورف ها هستند که از نظر ساختاری ابتدایی تر از آمنیون داران اولیهاند، گرچه در پنسیلوانین پسین پس از منشا آمنیونداران ظاهر شدند. وجود آنکه دیادکتومورف ها از نظر حضور اولیه ابتدایی هستند، اما تتراپودهای تخصص یافته ای بوده اند. دیادکتوس بزرگ بوده ( سه متر طول دم) و یک کام ثانویه ناقص و دندآنهای گونه ای آسیایی شکل داشته است، که پیشنهاد می شود رژیم غذایی آن گوشتخواری بوده است. این گروه کم دوام بوده اند (Zug et.al. ,2001).
1-4- خاستگاه خزندگان
درباره پیدایش خزندگان نظریه ها و عقاید مختلفی وجود دارد . نظر بر این است که خزندگان از گروهی از دوزیستان اشتقاق یافته اند که نسلشان منقرض شده و احتمالاً مهمترین ویژگی تکاملیشان رشد و تحول تخم های کلئیدوئیک یا آمنیوتیک بوده است. مطالعه فسیل شناسی ثابت می کند که این جانوران بیش از 100 میلیون سال پیش (136-65) و قبل از ظهور پستانداران بر روی کره زمین وجود داشتهاند. محل و مبدا ظهور خزندگان به طور کامل و دقیق مشخص نیست. ظاهراً خزندگان مانند سایر موجودات از زندگی در آب منشا گرفته اندوسپس به خشکی نقل مکان کردهاند. خزندگان مانند ماهیان نیستند که منحصراً در آب زندگی کنند و یا دوزیستان که به خاطر نوزادانشان به حومه آب رفته باشند (لطیفی، 1379).
ایجاد گروه خزندگان یعنی انشعاب آن باعث بنیان نهاده شدن گروه جدیدی از جانوران به نام آمنیون داران گردید، که خزندگان اولیه و سیناپسیدها جز اجداد آنها محسوب می گردد. این جد مشترک را بعدها کوتیلوسور نامیدند. از تکامل این جد مشترک گروه بزرگ خزندگان به وجود آمد که توانستند تمام مناطق را تسخیر کنند اما این حادثه تا پایان کرتاسه ادامه داشت و پس از انقراض بزرگ کرتاسه تنها تعداد معدودی از خزندگان باقی ماندند (صدیقی ،1387).
1-5- مشخصات کلی خزندگان
1- سطح بدن خزندگان از پوست شاخی و خشک پوشیده شده است. جلد معمولاً دارای پولک و غدد پوستی است.
2-غالباً دو جفت زائده حرکتی در این جانوران به چشم میخورد. هر زائده معمولاً دارای 5 انگشت بوده که برای دویدن، خزیدن یا بالا رفتن به کار میرود. زوائد حرکتی در لاک پشت های دریایی به صورت باله تغییر شکل یافته است وجانور به هنگام شناکردن در آب از آنها استفاده می کند. دست و پا در مارمولک بسیار کوتاه و در مارها کاملاً از بین رفته است.
3- اسکلت کاملاً استخوانی شده است.
4- قلب از دو دهلیز کامل و یک بطن با دیواره ناقص تشکیل شده است. گلبول های قرمز هسته دار بوده و مقعرالطرفین هستند.
5- تنفس بوسیله شش ها انجام میگیرد.
6- دارای جفتگیری و لقاح داخلی هستند.
7- از لحاظ جنین شناسی خزندگان از ماهیان و دوزیستان متمایز هستند.خزندگان مانند پرندگان و پستانداران دارای کیسه های جنینی هستند.
8- حرارت بدن پرندگان و پستانداران با متابولیسمهای درونی بدن تنظیم میشود ولی خزندگان قادر به انجام این عمل نیستند. لذا سرما و گرما را با حرکت خودشان از محیط کسب میکنند (لطیفی، 1379)
1-6- خصوصیات راسته اسکواماتا یا فلسداران
این راسته مارها و سوسمارها را شامل میشود که موفقترین گروه خزندگان میباشند و شامل سوسمارها یا مارمولک ها Sauria) یا (Lacertilia ، مارها Ophidia) یا(Serpentes و سوسماران کرمیشکل Amphisbaeinia)) میباشند.پوست آنها با صفحات یا فلس‌های شاخی اپیدرمی پوشیده شده و دارای پوستاندازی می‌باشند. استخوان مربعی یا چارگوش (quadrate) متحرک و جمجمه دارای قابلیت حرکت می‌باشد. شکاف کلواکی عرضی بوده و افراد نر دارای یک جفت اندام جفت‌گیری (همیپنیس) می‌باشند (Young, 1981).
1-7- خصوصیات زیر راسته سوسماران
سوسماران با بیش از 3000 گونه، مارها با 2700 گونه و Amphisbaenids با 130 گونه در راسته اسکوماتا یا فلس داران قرار دارند. خزندگانی هستند که دارای یک منفذ گیجگاهی در بالای قوس تشکیل شده توسط استخوانهای پشت چشمی و صدفی می باشند. کمربند سینهای و تیغهی بین چشمی همیشه وجود دارد. دارای بیش از 3200 گونه درجهان می باشندکه در 29 تا 30 خانواده طبقه بندی شدهاند (زینتی،1390 و 2001،.al .Zug et). سوسمارها از نظر اندازه و شکل بدن، متنوعترین گروه از خزندگان جدید هستند. دارای گسترش جهانی بوده و موفقترین خزندگان زنده را تشکیل میدهند. سوسمارهای جدید انشعابات سازشی وسیعی را نشان داده و شامل انواع خاکزی، درختزی، حفار و نیمه آبزی میباشند. در انواع حفار، اندامهای حرکتی یا تحلیل رفتهاند یا کاملاً محو شدهاند، گروهی دارای چشمهای تحلیل رفته و گوشهای مخفی یا پنهان هستند ولی با این وجود به تحرکات لمسی بسیار حساسند. برخی از سوسمارها ممکن است دارای چشمهای فعالی باشند ولی گوشها درآنها مخفی شده باشند (مانند Anniella) .چند گونه از آنها قادرند پرواز کنند (مانند Draco). اکثریت آنها گوشتخوار یا حشره خوار و تعدادی نیز گیاه خوارند (Young, 1981). سوسمار های تیپیک برخی طرحهای ابتدایی خزندگان را حفظ کردهاند که چنین فرم هایی به رینکوسفال ها نزدیک می باشند، اما برخی از آنها بخاطرتمایل به از دست دادن کمان گیجگاهی تحتانی و تکامل استخوان مربعی متحرک، متفاوت میباشند (Young, 1981). بخش قدامی جمجمه سوسمارها بطور کامل استخوانی نشده و استخوانهای آهیانه با استخوانBasisphenoid توسط استخوانهای کام متصل نشده اند. دارای منفذ گوش خارجی هستند ودو نیمهی آروارههای پائین معمولاً به طور محکم و غیرمتحرک بهم جوش خوردهاند. کمربندهای سینهای و لگنی یا حداقل بقایایی از کمربند لگنی حتی در انواع بدون اندام حرکتی دیده میشود (1949،Terentev). سوسمارها از اندازه 2 سانتیمتر (جکوی پلنگی) تا حدود 5/3 متر (اژدهای کومودو) دیده میشوند. سوسمارها موجوداتی خونسرد هستند لذا در درجه حرارتهای پایین به ویژه در پاییز و زمستان به خواب زمستانی و در روزهای گرم تابستان به خواب تابستانی فرو میروند. طول عمر در گونههای مختلف معمولاً از 4 تا 33 سال گزارش شده ولی در چند گونه جکوی مطالعه شده مانند Gekko gecko وEublepharis acularius از 21 تا 25 سال گزارش شده است. البته طول عمر کوتاهتر و طولانیتری هم ممکن است مشاهده شود. در سوسمارهایی که صدا تولید میکنند، صدا در انتخاب جنس نقش دارد. جکوها دارای صدایی توسعه یافته هستند و صدای بعضی از آنها از فاصله 100 متری نیز شنیده می شود. همچنین در سوسمارها، طلب جفت کردن همراه با حرکات و رفتارهای خاصی میباشد (Goin et al.,1978). سوسمارها در زمان احساس خطر روشهای متفاوتی را برای دفاع از خود اعمال میکنند که عبارتند از:
1- برخی از آنها بلافاصله پس از احساس خطر به سرعت فرار میکنند مانند اسکینکها. این سوسمارها خیلی از لانه خود دور نمیشوند.
2- برخی دیگر مانند سوسمارهای خاردم از دم خاردار خود برای دفاع از جانشان و دور کردن حیوان مهاجم استفاده میکنند به نحوی که بلافاصله داخل سوراخ خود فرار کرده و با حرکت دادن دم تیغ دارشان و ایجاد ضربات محکم، جانور شکارچی و یا حتی انسان را از خود دور میکنند و برخی سوسمارها مانند بزمجهها علاوه بر وارد کردن ضربات قوی توسط دم، گازهای محکمی نیز می گیرند.
مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه کودکان و نوجوانان و کودکان و نوجوان

3- مکانیسم دیگری که در اکثر سوسمارها مانند لاسرتاها دیده می شود قطع شدن دم به صورت ارادی است. اگر دم آنها توسط صیاد گرفته شود، برای فرار می تواند طی عمل انقباض قطع شود دم کنده شده بدلیل مصرف ATP باقیمانده وخاصیت عصبی – عضلانی بطور موقت شروع به جنبیدن کرده و تا هنگامی که ATP داشته باشد میجنبد و سرانجام از حرکت باز میایستد. این رفتار حواس جانور شکارچی را به خود جلب می کند که در این هنگام حیوان فرصت فرار مییابد (Anderson, 1999). متعاقباً دمی جدید نه بطور کامل، مجدداً بوجود آید (ترمیم) بخش میانی جسم مهرهای هر مهره دمی دارای کمربندی است که استخوانی نشده و به هنگام کشیده شدن بوسیله ماهیچههای مخصوص میشکند. به پدیده شکستن دم اوتوتومی میگویند.
1-8- دستگاه تولیدمثلی جنس ماده
سوسمار ماده همانند جانور نر دارای کلیه متانفریـک و مجرای جدیدی بنام میزنـای است که ادرار را از کلیه به خارج منتقـل می کند. البته مجرای آرکـی نفریک جنس مـاده بر خلاف جانور نر بصورت یک اپیدیـدیم (قسمت فوقانی مجرا) ناقص و رشد نکرده می باشد (شکل1-1 و 1-2).
شکل 1-1- آناتومی مارمولک ماده