پایان نامه ارشد درباره مورفولوژی و تاکسونومی

دانلود پایان نامه

1-18- جفتگیری ترجیحی
سوسمار نیز مانند سایر مهره داران جفتگیری ترجیحی را از خود نشان میدهند. این جانوران در بین خود تنو عـاتی را در روشهـای تولیدمثلی و علائم جفتگیـری که با عث جدایی گونـهزایی میشـوند از خود بروز میدهند. بعضی از علائم مانند علائم صوتی در تولیدمثل خانواده Gekkonidae نقش دارد. مورفولـوژی جانوران از جمله تغیـیر رنگ درTrapelus agilis نقش دارد(Rastegar-Pouyani, 1996). علائم فرومونی (pheromonal) همچون به عنوان یک اساس تولیدمثلی در گروه Lacertidae و عدهای از جکونیدها که دارای منافذرانی هستند دیده میشود (Ptacek, 2000). برای توضیح سازگاریهای ریختی و رفتاری افراطی که برای افزایش موفقیت در امر آمیزش و جفت گیری کاربرد دارند، اغلب به انتخاب جنسی استناد می شود. انتخاب بین جنسی همان انتخاب نر توسط ماده بخاطر علائم ایجاد شده است. معمولاً نرهای بزرگتر شانس بالاتری دارند. علائم پیچیده یا کمپلکس در بین گونهها فرق میکند و شامل تغییراتی از قبیل تکان دادن دم، پیچ و تاب دادن بازو، بالا بردن تاج، فشردگی یا تورم بدن، کمانی کردن پشت، بالا بردن یا کج کردن بدن و تغیـیرات رنگ بدن است که به نمایش اصلـی آنها که همان تکان دادن سر یا بالا کشیدن خـود است اضافه میشوند. انتخاب جنسـی باعث تکامل و پیچیده شدن سیگنال ها در سوسمارها میشود. در اکثر گونهها، نرها معمولاً دارای سر بزرگـتر، تاج های بزرگـتر، یا زوایدی مانند شـاخها، تاج ها یا صفحاتی در سر، خارهای پشتی بزرگتر یا بلندتر، فلسهای اپرکولوم بزرگتر، دم بلندترو رنگهای روشنتری نسبت به مادهها هستند. نرها کلاً میتوانند اندازه بزرگتری نسبت به مادهها داشته باشند. همچنین نرها از روی برجستگی پایهی دم (بخاطرحضور همی پنیس)، وجود منافذرانی و پیش مخرجی مشخص می شوند (Ptacek, 2000).
1-19- دوشکلی جنسی
تفاوتهای دو جنس نر و مادهی یک گونه را از نظر اندازهی بدن، رنگبندی و مورفولوژی، دوشکلی جنسی میگویند که درمیان خزندگان پدیدهای رایج است. تعیین جنسیت در نمونههای جوان مشکل است اما اکثر نمونههای بالغ دارای دوشکلی جنسی هستند (Shine, 1991).
مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان درباره ادبیات معاصر فارسی و مهدی اخوان ثالث

جستجو در سایت ما :


1-20- رفتار تولید مثلی
در اقلیتی از گونهها جانور نر در زمان جفتگیری فقط پهلوی مادهها را با آرواره میگیرند ولی در تعدادی از گونهها جانور نر در زمان مقاربت هم ران و هم پهلوی ماده را با آرواره میگیرد و یا فقط ران را گاز میگیرند، که این حالت درD.chlorogaster و D.nairensis مشاهده میشود.
1-21- موقعیت تاکسونومیکی گونه Lacerta strigata
Domain: Eukaryota Whittaker & Margulis, 1978
Kingdom: Animalia Linnaeus, 1758
Subkingdom: Bilateria (Hatschek, 1888) Cavalier-Smith, 1983
Branch: Deuterostomia Grobben, 1908
Infrakingdom: Chordonia (Haeckel, 1874) Cavalier-Smith, 1998
Phylum: Chordata – Bateson, 1885 – Chordates
Cladus: Craniata
Subphylum: Vertebrata Cuvier, 1812
Infraphylum: Gnathostomata
Superclass: Tetrapoda Goodrich, 1930
Class: Reptilia (Laurenti, 1767)
Subclass: Diapsida
Infraclass: Lepidosauromorpha
Superorder: Lepidosauria
Order: Squamata Oppel, 1811
Suborder: Sauria (Lacertilia)
Infraorder: Scincomorpha