پایان نامه ارشد درباره موقعیت مکانی و ارائه خدمات و تصویر ذهنی مشتریان

دانلود پایان نامه

برای انجام هر پژوهشی معمولاً با مشکلاتی مواجه خواهیم شد . بنابراین پژوهشگر جهت انجام پژوهش و رسیدن به اهداف و خواسته های مطرح شده در پژوهش خود ، باید این مشکلات را شناسایی و با برخورد مناسب در جهت رفع این مشکلات وموانع گام بردارد. در انجام این تحقیق نیز دو دسته محدودیت به چشم می خورد که یکی در زمان گردآوری اطلاعات و دیگری پس از توزیع پرسش نامه ها و جمع آوری آنها، از جمله مشکلات این پژوهش میتوان به چند نمونه زیر اشاره نمود که به آنها در ذیل اشاره میشود:
بیمه با عوامل انسانی زیادی سروکار دارد و چون انسان ماهیتاً پیچیده است لذا نمی توان به راحتی و بدون در نظر گرفتن عوامل اثرگذار دیگر به نتیجه گیری پرداخت.


اطلاعات حاصل از طریق انجام مصاحبه و پرسشنامه به علت شرایط محیطی اثرگذار بر رفتار افراد زیاد قابل اطمینان نمی باشد
محدودیت هایی در خصوص امکانات جمع آوری پرسشنامه

جستجو در سایت ما :


عدم وجود منابع کتابخانه ای مرتبط کافی در شهرستان کاشان
آگاهی کم مشتریان از بیمه های مختلف
عدم تمایل مشتریان به تکمیل نمودن پرسشنامه وارائه اطلاعات
احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن پاسخ دهنده طبق شرایط سلیقه ای
5-4) پیشنهادها مرتبط با فرضیه های پژوهش
پیشنهاد بر مبنای فرضیه اول(تفاوت معنادار سوابق و تجربه در میان بیمه ایران و بیمه کارآفرین) این است که توجه ویژه ای به ارزش تجربه در صنعت بیمه ،بنیانگذاران، مدیران و دست‌اندرکاران این شرکت ها بایستی در جهت بهبود شرایط و بهره گیری از تجربیات سایر شرکت های بیمه بهترین تصمیم گیری ها صورت گیرد. از دیدگاه سابقه نیز که رابطه جدایی ناپذیر با تجربه دارد بی شک سابقه شرکت ها در انجام امور مختلف می تواند به افزایش تجربه و به دنبال آن کیفیت کار کمک کند.
بر مبنای فرضیه دوم(بیمه ایران از لحاظ نیروی انسانی متخصص تفاوت معنا داری با بیمه کارآفرین دارد) با توجه به اهمیت موضوع نیروی متخصص برای صنعت بیمه بررسی راهکارهای اجرایی و اجرای طرح‌های مختلف آموزشی و بازآموزی حرفه‌ای با همکاری بیمه مرکزی ، شرکت‌های بیمه و مؤسسات آموزشی عالی در داخل و خارج از کشور می تواند به طرح ارزیابی و ارتقای کیفی نیروی انسانی متخصص در صنعت بیمه کشور کمک نماید که همانا این امر با برنامه ریزی صحیح توسط مدیران ارشد دست یافتنی خواهد بود.
بر مبنای فرضیه سوم(تفاوت معنا داری بین تصویر ذهنی مشتریان از بیمه ایران و بیمه کارآفرین وجود دارد)آگاهی از تصویر ذهنی مشتریان نسبت به سازمان تمامی تصمیم گیری های مدیران در زمینه استراتژی را درکل سازمان هماهنگ می کند. و در نهایت این آگاهی سازمان را قادر می سازد که موقعیت واکنشیخود را به وضعیت کنشیو آینده ساز تبدیل کند.تصویر ذهنی مشتریان حاصل فرآیندی است که فرد انتظارات خود را با ادراکاتش مقایسه می نماید.
پیشنهاد بر اساس فرضیه چهارم (تفاوت معنا دار موقعیت مکانی و ارائه خدمات بیمه ایران با بیمه کارآفرین وجود دارد) با توجه به اینکه بسیاری از عملیات بیمه ای از طریق تماس تلفنی و واریز اینترنتی قابل دسترسی هستند اما هنوز هم مردم به دنبال مراجعه حضوری و آگاهی بیشتر و در مکان انجام عملیات به صورت فیزیکی هستند ونمی توان منکر آن شد که موقعیت مکانی در سطح کیفیت و رضایت مشتری بی تاثیر است از این رو در این فرضیه به تفاوت معنادار موقعیت مکانی بین دو شرکت بیمه ایران و کارآفرین پی می بریم . بعد دیگری که در این فرضیه دیده می شود بعد ارائه خدمات است که تقریبا می توان گفت برترین عنصر در حیطه های خدماتی را شامل می شود. هر اندازه مدیران اجرایی و برنامه ریزان و مشاوران صنعت بیمه به این قضیه توجه نمایند به سطح رضایت بالاتری از دیدگاه مشتریان دست خواهند یافت.
5-5) پیشنهاد برای پژوهش های آینده
بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در سایر شرکت های بیمه درشهر کاشان
بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در چند سال متوالی در شرکت های بیمه به صورت مقایسه ای
مطلب مرتبط :   مقاله با موضوع بازاریابی و مدیریت بازار و بازارگرایی و کیفیت خدمات

بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در سایر شهرستان ها برای شرکت های بیمه مختلف
شناسایی متغیرهای میانجی بین انتظارات و ادراکات از کیفیت و بررسی تأثیر هر یک از آنها بر فرآیند برداشت مشتری
بررسی رابطه بین خدمات بیمه و استقبال مشتریان از آنها
مقایسه اثر بخشی کیفیت بر میزان فروش بیمه
مقایسه نوع نگرش زنان و مردان به بیمه های مختلف
5-6) نتیجه گیری کلی تحقیق
سوابق و تجربه در بیمه ایران تفاوت معنا داری با بیمه کارآفرین دارد.که این عامل به علت سوابق بالای بیمه ایران می باشد ،همچنین بیمه ایران از لحاظ نیروی انسانی متخصص تفاوت معنا داری با بیمه کارآفرین دارد.نتیجه را می توان اینگونه استنباط کرد که تخصص در نیروی انسانی می تواند از دلایل زیادی نشأت گرفته باشد که از جمله آنها می توان سنوات کاری، تحصیلات، دوره های آموزشی، تجهیزات مورد استفاده در شرکت و…. باشد نتایج حاصل از تحقیق در سطح اطمینان 95/0 نشان می دهد که عملکرد شرکت بیمه ایران با توجه به دولتی بودن ، میزان سرمایه ،تصویر ذهنی مشتریان ،داشتن کادر مجرب ،موقعیت مکانی ، ارائه خدمات و…تفاوت معنا داری با شرکت بیمه کارآفرین دارد، که همه موارد فوق در تحقیق تایید شده است.
پیوست ها